Особливості поняття "сирота" в українській та американській педагогічній науці й практиці - Статья

бесплатно 0
4.5 166
Вивчення питань сирітства у фольклорних творах, звичаях і обрядах та витворах прикладного мистецтва. Поняття сирота в контексті української і американської законодавчої бази та педагогічної науки. Категорії поняття "сирота" в американській науці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція збільшення кількості дітей-сиріт в Україні, що, своєю чергою, потребує розроблення та впровадження інноваційних технологій, які забезпечуватимуть повноцінний соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зважаючи на економічні реалії, кількість українських сімей, які можуть усиновити чи встановити опіку над дітьми-сиротами чи дітьми, позбавленими батьківського піклування, зменшується, а отже, збільшується частка тих дітей, які потрапляють у заклади соціального захисту або все частіше уси-новлюються іноземцями. Важливу роль у зясуванні проблем соціального сирітства відіграють комплексні соціально-демографічні дослідження: бідності сімей із дітьми; забезпечення доступу різних категорій дітей до послуг основних галузей соціальної сфери та системи соціального захисту; демографічного і соціально-економічного становища українських сімей; системи цінностей; способу життя; демографічної поведінки; соціально-демографічних характеристик і становища молоді в Україні; проблем усиновлення дітей-сиріт. Діти, позбавлені батьківського піклування - Children deprived of parental care Діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів і відсутністю відомостей про їхнє місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сімєю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти [7]. Сьогодні до категорії дітей, позбавлених батьківського піклування, у США (як і в Україні) відносять такі групи неповнолітніх: дітей, батьки яких оголошені померлими; дітей, вилучених із сімї без позбавлення батьківських прав; дітей, батьки яких визнані безвісти зниклими; дітей, батьки яких визнані недієздатними; дітей, батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі; дітей, батьки яких перебувають під арештом на час слідства; дітей, батьки яких перебувають у розшуку, ухиляються від сплати аліментів (визначеної суми фінансової батьківської підтримки); дітей, батьки яких перебувають на тривалому лікуванні в медичних установах (лікарнях); дітей, батьки яких невідомі від народження; дітей, батьки яких відмовились від батьківських прав добровільно.

Список литературы
1. Артюшкіна Л.М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект) / Л.М. Артюшкіна, А.О. Поляничко. - Суми : СУМДПУ, 2002. - 268 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і голови, ред. В.Т. Бусел. - К. - Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. - 1440 с.

3. Зарецкий В.К. Пути решения сиротства в России / В.К. Зарецкий, М.О. Дубровская, В.Н. Ослон, 4. Б. Холмогорова - М. : ООО «Вопросы психологии», 2002 - 208 с.

5. Кравченко А.И. Социология: Общий курс : [учебное пособие для вузов] / А.И. Кравченко - М.: ПЕРСЭ ; Логос, 2002. - 640 с.

6. Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт / під ред. М.М. Коренева, І.С. Лебець, Р.О. Моісеєнко. - К, 2003. - 239 с.

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. - 19-е изд., испр. - М. : Рус. яз., 1987. - 750 с.

8. Оржеховська В.М. Дитяча бездоглядність та безпритульність : історія, проблеми, пошуки /

9. М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко. - К, 2009. - 172 с.

10. Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики / Т.В. Симигіна. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 253 с

11. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / за заг. ред. А.И. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. - К., 2000. - 260 с.

12. Соціальна педагогіка : [підручник]. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

13. Duxbury Р. Child protection and family support : A practical approach / P. Duxbury // Child and family social work. - 2007. - Vol. 2. - Issue l.-P. 67-68.

14. Definition from The National Adoption Information Clearing House [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.casanet.org/library/adoption/naic.htm.

15. Definition from the Orphan Foundation of America website [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.orphan.org.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?