Організаційно-правове забезпечення вдосконалення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 221
Дослідження особливостей становлення, етапів розвитку теорії та практики наукової організації праці в Україні. Характеристика наукової організації праці слідчих, яка полягає у досягненні максимальної результативності за мінімальних затрат робочого часу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Побудова в Україні правової соціальної держави вимагає переосмислення існуючих форм і методів управління апаратом досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України, впровадження в його діяльність новітніх технологій, раціоналізації службово-трудової діяльності слідчих, використання прихованих резервів їх робочого часу, функціонування діючої системи стимулювання персоналу до високопродуктивної праці. Вказані завдання вирішуються у межах наукової організації праці, яка є невідємною складовою теорії управління, і від їх вирішення залежить рівень злочинності у нашій державі, додержання прав, свобод і інтересів учасників суспільних відносин, ставлення до України у міжнародному співтоваристві. Проте, необхідно зазначити, що, незважаючи на важливість даної проблематики в сучасних умовах реформування системи органів внутрішніх справ, організаційно-правовим аспектам наукової організації праці слідчих в останні роки не приділялося достатньої уваги. Наслідками такої ситуації стали недостатня якість роботи слідчих, нераціональне використання ними робочого часу, висока плинність кадрів, слабка дієвість існуючих методів стимулювання, що певною мірою гальмує подальший розвиток системи досудового слідства. Однак, незважаючи на розробленість певних аспектів наукової організації праці слідчих, дане питання ще не було предметом комплексного наукового дослідження у вітчизняній науці.“Роль та місце наукової організації праці слідчих у вирішені завдань побудови в Україні правової соціальної держави” зроблено історико-правовий аналіз розвитку наукової організації праці (далі - НОП) в нашій державі. Особливостями другого етапу були фундаментальність та глибина теоретичних досліджень у зазначеній галузі у поєднанні із високою формалізацією суспільних відносин у сфері наукової організації праці (наявність чисельних проміжних ланцюжків між розробкою та впровадженням кожного заходу з наукової організації праці, існування багатьох інстанцій та посадових осіб, відповідальних за означені заходи) та розмитістю критеріїв ефективності впроваджуваних заходів наукової організації праці через відсутність ринкових відносин. “Поняття та зміст наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України у сучасних умовах державотворення” зазначено, що різноманітність існуючих дефініцій наукової організації праці свідчить про багатозначність даного поняття, яке необхідно розуміти у широкому та вузькому аспектах. Зокрема, на підставі аналізу теоретичних джерел зроблено висновок, що предметом наукової організації праці є не праця сама по собі, а її організація, тобто приведення трудової діяльності людей у систему, яка забезпечує досягнення максимально можливого корисного ефекту з урахуванням конкретних умов даної діяльності. Визначено, що створення на робочих місцях слідчих нормальних умов праці повинно йти за такими напрямками: впровадження у процес службово-трудової діяльності слідчих нової техніки, яка забезпечує збереження здоровя людини; застосування нових прогресивних технологій, які сприяють мінімізації негативного впливу умов праці на слідчих; впровадження сучасних засобів техніки безпеки, які забезпечують запобігання виробничого травматизму; проведення організаційних, психофізіологічних та соціальних заходів щодо оздоровлення виробничого середовища та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов праці; покращання естетичних умов виробничого середовища в слідчих підрозділах на основі впровадження художніх елементів, що позитивно впливають на самопочуття працівника і на підвищення результативності його праці тощо.У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення численних наукових праць, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення наукової організації праці слідчих. Це повязано з особливостями вирішення проблеми організації та стимулювання суспільної праці: за умов тоталітаризму основним видом організації праці є примус, основним засобом стимулювання - страх покарання, тому потреба у науковій організації праці стає незначною, дослідження у відповідній галузі гальмуються, а наукові висновки та рекомендації носять суто формальний характер. За умов демократизації суспільно-політичних процесів, за яких працівник сприймається як їх повноправний учасник, що має невідємні права, свободи та інтереси, актуалізується потреба у науковій організації праці, що обумовлює розвиток наукових досліджень, їх глибину, охоплення багатьох аспектів трудової діяльності, практичну спрямованість одержаних наукових результатів. У вузькому аспекті НОП необхідно розуміти як процес досягнення виробничого результату з мінімальними витратами сил, часу та фінансово-матеріальних ресурсів завдяки використанню досягнень науки та передового досвіду. Перелік напрямків НОП слідчих ОВС України у сучасних умовах побудови правової, соціальної держави має включати: 1) удосконалення нормування слідчої діяльност

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?