Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної України (остання третина ХVІІІ століття) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 257
Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії в останній третині XVIII ст. Правове регулювання доходів та видатків. Особливості організаційно-правового забезпечення фіскальної політики на території Південної України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ймовірно, що такі заходи повинні були відбиватися у встановленні особливих соціально-економічних прав для мешканців Новоросійського краю і виявлятись у відповідному організаційно-правовому забезпеченні сприятливої фіскальної політики Росії стосовно населення Південної України. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Цільової комплексної програми НАН України „Актуальні проблеми національного державотворення”, Наказу МВС України № 635 від 30.06.02 р. про пріоритетні напрямки досліджень, а також згідно з Головними напрямками наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ МВС України на 2001-2005 рр. Враховуючи актуальність дослідження та нагальну потребу у поглибленні знань стосовно зазначених проблем, виявлення особливостей організаційно-правового забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної України в окреслений період і є головною метою даної дисертації. Вирішення зазначених проблем дозволило перейти до систематизованого аналізу особливостей організаційно-правового забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної України, зясування її змісту, сутності, а також загальної спрямованості. XVIII ст., коли зміцнення позицій Росії в Південному Причорноморї і Приазовї та успіхи освоєння цих земель спонукали її уряд до змін у внутрішній соціально-економічній, а також фіскальній політиці Російської імперії на території Новоросії, що і виявилося у відповідному організаційно-правовому забезпеченні цих процесів.У вступі розкривається актуальність теми, визначається мета, завдання, обєкт і предмет дисертації, окреслюються хронологічні та просторові межі дослідження, визначаються його методологічна база, наукова новизна отриманих результатів і основні положення дисертації, вказується їх практична значущість, подається інформація про апробацію результатів дослідження, список наукових робіт автора за темою дисертації. Наукові роботи, які містили систематизовані вимоги до фінансів, зявилися в Росії у ХІХ ст., що повязано з діяльністю І.Н. Так, під „фіскальною політикою” (англ. fiscal politics) у сучасній науці розуміють сукупність фінансових заходів держави по регулюванню бюджетних доходів та видатків, що розглядається як стрижнева частина її фінансової політики і вважається одним із головних важелів регулювання соціально-економічної ситуації в країні. У другому розділі „Загальна характеристика організаційно-правового забезпечення фіскальної політики Російської імперії в останній третині XVIII ст.” на підставі аналізу правової бази виявляються зміст, характер і сутність фіскальної політики Росії, визначаються її спрямованість, головні етапи та наслідки здійснення. Спектр прибутків країни, що отримувалися від державного господарства та майна, розподілявся на такі, що надходили: з державних маєтків - земель і ресурсів, які були у прямому господарському користуванні держави, а також покріпачених нею станів населення; від державних монополій та регалій, тобто експлуатації права виключного виробництва, продажу або використання певних привілеїв.Зазначається, що дана дисертація є першим комплексним історико-правовим дослідженням, в якому аналізується роль фіскальних важелів у впровадженні внутрішньої політики держави, а також значення належного юридичного та організаційного забезпечення такої діяльності. Розглядаючи ефективність подібних заходів, можна констатувати досягнення урядом абсолютистської Росії своєї головної на той час мети щодо задоволення власних амбіцій у південному регіоні. Це виявилося в тому, що за доволі короткий період було забезпечено приєднання та необхідну оборону великих просторів у зоні Північного Причорноморя і Приазовя, налагоджено їх експлуатацію та інтеграцію до Російської імперії.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?