Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Проблеми ефективності діяльності Рахункової палати, її взаємовідносини із виконавчою гілкою влади. Дослідження організаційно-правового механізму здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету. Визначення правової природи Рахункової палати.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Останнім часом і в політичних колах, і в науці велика увага приділяється проблемі ефективності та результативності діяльності Рахункової палати, активно досліджуються її взаємовідносини із виконавчою гілкою влади. Норми Закону України “Про Рахункову палату” не створюють відповідного підґрунтя для реалізації завдань і функцій, покладених на Рахункову палату. Як наслідок цього, доводиться констатувати, що по багатьом аспектам існуючий організаційно-правовий механізм здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету не сприяє вирішенню проблем сьогодення, що негативно впливає на формування політики, розвиток законодавства, безумовно, на діяльність самої Рахункової палати. В зарубіжній, особливо західноєвропейській правовій науці, протягом останніх десятиріч проблема функціонування органів, подібних за своїм функціональним призначенням Рахунковій палаті в Україні, стала однією з актуальних, що жваво обговорювалося як на концептуальному рівні, так і на рівні конкретно-правового аналізу. У роботі широко використовувались: індуктивний та дедуктивний методи для узагальнення і аналізу чинного законодавства та практики його застосування в діяльності Рахункової палати; порівняльно-правовий метод для аналізу національних нормативно-правових актів зарубіжних країн з питань організації та діяльності аналогічних Рахунковій палаті органів; історико-правовий метод для вивчення генезису та еволюції правового регулювання контролю за використанням бюджетних коштів; методи аналогії, аналізу та екстраполяції для визначення перспектив розвитку і удосконалення Рахункової палати; соціологічний, статистичний та інші методи для забезпечення вирішення поставлених наукових завдань дисертаційного дослідження.У підрозділі 1.1 "Рахункова палата: історична ретроспектива створення та розвитку її правового статусу" проаналізовано розвиток наукової думки щодо теоретико-правового забезпечення діяльності Рахункової палати, розкрито історичну ретроспективу створення Рахункової палати та зміни її правового статусу. У підрозділі 1.3 “Функції і повноваження Рахункової палати” досліджено функції Рахункової палати, розроблено їх класифікацію, встановлено ступінь відповідності повноважень функціям. Результатом аналізу законодавства про Рахункову палату та загальних положень державно-правової теорії, стало визначення функцій Рахункової палати як основних напрямків діяльності Рахункової палати, які розкривають і конкретизують її сутність та призначення, виникають і розвиваються відповідно до мети і завдань Рахункової палати, спрямовані на вирішення цих завдань, забезпечуються відповідними повноваженнями та правовими засобами їх реалізації. З цією метою доводиться необхідність розширення повноважень Колегії Рахункової палати як апеляційної інстанції по перегляду її основних актів, пропонується в Законі України “Про Рахункову палату” встановити вичерпний перелік підстав звернень до Рахункової палати з клопотанням про перегляд рішення, а також визначити коло субєктів, наділених зазначеним правом. У підрозділі 2.1 “Удосконалення організаційно-правового забезпечення розвитку аналітичної та прогностичної функцій Рахункової палати як засіб підвищення ефективності її діяльності” визначено ефективність діяльності Рахункової палати та її критерії, запропоновано шляхи удосконалення організаційно-правового забезпечення розвитку аналітичної та прогностичної функцій Рахункової палати.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?