Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Акціонерні товариства та їх персонал як об’єкт управління. Організаційно-правові питання формування і навчання управлінських кадрів акціонерних товариств. Використання зарубіжного досвіду управління персоналом корпорацій для удосконалення кадрової роботи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проте, проблеми управління персоналом в акціонерних товариствах спеціально не вивчались, в існуючих наукових працях ці питання досліджувались фрагментарно або в рамках ширшої управлінської проблематики, без комплексного підходу. Таким чином, дослідження проблем управління персоналом в акціонерних товариствах набуває особливого змісту і актуальності. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначити сутність та систему управління персоналом акціонерних товариств, поняття та системи оцінки і добору їх персоналу, проблеми прогнозування і планування кадрового забезпечення апарату управління акціонерних товариств, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових засад управління в цій сфері. Для аналізу персоналу акціонерних товариств як обєкта управління, соціальної природи управління кадровою роботою в акціонерних товариствах використовувався метод аналізу та синтезу (підрозділи 1.1, 1.3). Методи класифікації‚ групування‚ структурно-логічний застосовувалися для виділення окремих видів персоналу акціонерних товариств (підрозділ 1.1)‚ а також для дослідження окремих складових діяльності щодо управління цим персоналом (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2 та 3.3); компаративний метод використовувався для вивчення зарубіжного досвіду роботи з управлінським персоналом корпорацій і визначення шляхів його викорстання для удосконалення кадрової роботи у вітчизняних акціонерних товариствах (підрозділ 3.4).“Акціонерні товариства та їх персонал як обєкт управління” аналізуються поняття акціонерного товариства і його персоналу та структура останнього. В підрозділі коротко визначаються основи правового статусу органів управління акціонерного товариства - загальних зборів акціонерів; ради товариства (спостережної ради); правління (дирекції); голови правління та ревізійної комісії. “Сутність та система управління персоналом акціонерних товариств” зазначається, що до останнього часу саме поняття “управління персоналом” в нашій управлінській практиці було відсутнім, хоча у системі управління кожної організації існувала підсистема управління кадрами та соціального розвитку колективу. “Організаційно-правові питання формування управлінського персоналу акціонерного товариства” підкреслюється, що питання організаційно-правових основ формування кадрового управлінського персоналу акціонерного товариства стосуються, насамперед, порядку формування виконавчих органів - правління, ради акціонерного товариства (спостережної ради), ревізійної комісії та визначення їх складу. Формування управлінських органів акціонерного товариства зазвичай іде в такий спосіб: акціонери обирають керівників, членів правління і доручають їм від свого (власників) імені здійснювати управління товариством, поставивши на загальних зборах перед ними мету і стратегію її розвитку.В результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України та практики його застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць в різних галузях знань, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-правових засад управління персоналом акціонерних товариств. 23 чинного Закону „Про господарські товариства” дуже звужено визначено лише поняття посадової особи товариства, хоча існує потреба у врегулюванні поняття персоналу в цілому та основних питань його формування і функціонування. В законодавстві повинна відображатися соціальна природа управління субєктами господарювання, щодо акціонерних товариств це має особливе значення, оскільки у значної частини з них є частка державної власності, але в Законі України „Про господарські товариства” про захист інтересів суспільства і держави практично нічого не сказано. У звязку з цим існує нагальна потреба в доопрацюванні і прийнятті проекту Закону „Про акціонерні товариства”. В існуючому проекті Закону „Про акціонерні товариства” визначення цього товариства дещо спрощено.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?