Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Економічні, політичні та соціокультурні передумови, періодизація та основні тенденції розвитку української освіти дорослих на Буковині. Еволюція організаційних форм та змісту української освіти. Використання історичного досвіду у сучасній андрагогіці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стрімке зростання ролі освіти в житті кожної людини й людства загалом, ускладнення боротьби філософських і релігійних ідей, загострення соціокультурних проблем ініціюють посилення ролі особистісних устремлінь, а відтак, потужний розвиток нових наукових напрямів, що передбачає оперативну й ефективну адаптацію кожного до умов існування шляхом прискореного оволодіння новою соціально значущою інформацією. У Державній національній програмі „Освіта” (Україна ХХІ століття) означено курс на розробку моделі неперервного навчання задля піднесення культурно-освітнього потенціалу особистості до рівня нових суспільних потреб шляхом постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, її цілісності й наступності з перетворенням освіти в пожиттєвий процес. Відповідно особливої актуальності набуває освіта дорослих як процес їх професійно-особистісного зростання, що здійснюється у варіативних формах неперервної освіти. Їх критичний аналіз уможливить уникнення помилок і прорахунків, а, відтак, і максимальне використання кращих надбань та їх інтегрування в сучасну цілісну систему неперервної освіти відповідно до основних вимог Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті (забезпечення здобуття якісної освіти впродовж життя для всіх громадян; утвердження її національного характеру та ін). Актуальність проблем освіти дорослих та відсутність цілісного дослідження її розвитку на Буковині зумовили вибір теми “Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869 - 1940 рр)”.У першому розділі - „Освіта дорослих на Буковині як історико-педагогічна проблема” - визначено ступінь дослідженості порушеної проблеми в науковій літературі, проаналізовано теоретико-методологічні засади освіти дорослих; охарактеризовано економічні, політичні й соціокультурні передумови розвитку української освіти дорослих на Буковині; визначено його періодизацію. У науковому обґрунтуванні розвитку освіти дорослих на Буковині 1869-1940 рр. базовими стали сучасні теоретико-методологічні засади освіти дорослих, усталені її основні категорії, принципи, функції тощо. Упродовж першого періоду (1869-1894 рр. ) на тлі помітних політичних, соціально-економічних і національно-культурних зрушень у краї зявляються перші інституції освіти дорослих - народні читальні; другий (1894-1905 рр. ) - період розгортання просвітницько-економічної роботи (зростання кількості народних читалень з курсами для неписьменних, викладами (лекціями) і відчитами (рефератами); проведення вечорниць, театральних вистав; організація рільничо-господарських, промислових спілок, крамниць і позичкових кас). Періодизація уможливила виявлення низки тенденцій у розвитку української освіти дорослих на Буковині 1869-1940 рр. До них відносимо: взаємовплив і детермінованість її розгортання процесами суспільно-історичного розвитку краю, передусім національно-культурним відродженням українців; збагачення форм організації освіти дорослих - від повторного навчання і курсів для неписьменних до професійних курсів і народного університету; вдосконалення змісту освіти дорослих, зініційованого зростанням потреб краю в освічених громадянах дотично до прогресу науки й суспільного виробництва та боротьбою української інтелігенції за утвердження національної школи й освіти; посилення взаємозвязку двох напрямів у розвитку освіти дорослих - з одного боку, виконання соціального замовлення із формування освіченого працівника, а з іншого - виховання свідомого українця, громадянина; зростання прогресивної ролі української інтелігенції краю в утвердженні освіти дорослих. У другому розділі - „Організаційні форми освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр. )” - простежено розвиток організаційної структури української освіти дорослих у краї в означений період, розкрито специфіку її забезпечення у структурі народного шкільництва й охарактеризовано систему народних (позашкільних, неформальних) організаційних форм освіти дорослих.Карбулицького // Науковий вісник Чернівецького університету. Карбулицького // Науковий вісник Чернівецького університету. Гуманістичний підхід до формулювання мети шкільної освіти: історія і сучасність // Науковий вісник Чернівецького університету. Причини неграмотності українського населення Буковини в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. Освіта дорослих в системі неперервної освіти: історичний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?