Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині - Автореферат

бесплатно 0
4.5 137
Розгляд ряду засад, щодо специфіки навчального процесу для дорослих, у період 1869-1940 років. Обґрунтування еволюції організаційних форм і змісту української освіти досліджуваного періоду. Спроба узагальнення цього досвіду для сучасної андрагогіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стрімке зростання ролі освіти в житті кожної людини й людства загалом, ускладнення боротьби філософських і релігійних ідей, загострення соціокультурних проблем ініціюють посилення ролі особистісних устремлінь, а відтак, потужний розвиток нових наукових напрямів, що передбачає оперативну й ефективну адаптацію кожного до умов існування шляхом прискореного оволодіння новою соціально значущою інформацією. У Державній національній програмі „Освіта” (Україна ХХІ століття) означено курс на розробку моделі неперервного навчання задля піднесення культурно-освітнього потенціалу особистості до рівня нових суспільних потреб шляхом постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, її цілісності й наступності з перетворенням освіти в життєвий процес. Відповідно особливої актуальності набуває освіта дорослих як процес їх професійно-особистісного зростання, що здійснюється у варіативних формах неперервної освіти. Їх критичний аналіз уможливить уникнення помилок і прорахунків, а, відтак, і максимальне використання кращих надбань та їх інтегрування в сучасну цілісну систему неперервної освіти відповідно до основних вимог Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті (забезпечення здобуття якісної освіти впродовж життя для всіх громадян; утвердження її національного характеру та ін). Актуальність проблем освіти дорослих та відсутність цілісного дослідження її розвитку на Буковині зумовили вибір теми “Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869 - 1940 рр.)”.У першому розділі - „Освіта дорослих на Буковині як історично-педагогічна проблема”: - визначено ступінь дослідження порушеної проблеми в науковій літературі, проаналізовано теоретико-методологічні засади освіти дорослих; У науковому обґрунтуванні розвитку освіти дорослих на Буковині 1869-1940 рр., базовими стали сучасні теоретико-методологічні засади освіти дорослих, усталені її основні категорії, принципи, функції тощо. Натомість економічні трансформації ініціювали соціальне замовлення на освічених, висококваліфікованих працівників, виконання якого гальмували обєктивні обставини суспільного життя українців Буковини, а передусім, низький рівень розвитку їх освіти і культури (за даними перепису 1880 р., тільки 9,2% усього населення краю читали й писали, а 1,1% - лише читали, проти 89,7% неписьменних (анальфабетів), що було найнижчим показником з-поміж усіх австрійських провінцій). Четвертий період (1914-1928 рр.) - Перша світова війна та румунський окупаційний режим „облоги” - вирізняється різким сповільненням темпів розвитку освіти дорослих, занепадом усіх сфер життя Буковини загалом. У другому розділі - „Організаційні форми освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.)” - простежено розвиток організаційної структури української освіти дорослих у краї в означений період, розкрито специфіку її забезпечення у структурі народного шкільництва й охарактеризовано систему народних (позашкільних, неформальних) організаційних форм освіти дорослих.

План
. Основний зміст дисертаціїОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Тимчук Л. Питання жіночої освіти в педагогічній спадщині І. Карбулицького // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 47. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 1999. - С. 35-37.

2. Тимчук Л. Гуманістична спрямованість творчої спадщини І. Карбулицького // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 56. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 1999. - С. 51-55.

3. Тимчук Л. Гуманістичний підхід до формулювання мети шкільної освіти: історія і сучасність // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 67. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 1999. - С. 89-92.

4. Тимчук Л. Причини неграмотності українського населення Буковини в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 99. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 2000. - С. 157-162.

5. Тимчук Л. Основні підходи до визначення змісту освіти в дидактичній думці Буковини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2000. Вип. IV. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. - С. 194-199.

6. Тимчук Л. Освіта дорослих в системі неперервної освіти: історичний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 152. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 2002. - С. 182-186.

7. Тимчук Л. Ідеї неперервної освіти як концептуальні засади дослідження історії освіти дорослих на Буковині // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 175. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 189-194.

8. Тимчук Л. Зміст освіти дорослих на Буковині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 176. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 171-177.

9. Тимчук Л. Освіта дорослих у професійній діяльності народних учителів Буковини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 184. Педагогіка і психологія. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 199-203.

10. Пенішкевич Д.І., Кобилянська Л.І., Цюпа Л. Іларій Карбулицький - видатний буковинський педагог, науковець, громадський діяч // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у 6-ти книгах, 28-31 жовтня 1996 р. - Кн. 2. - Чернівці: Митець, 1996. - С. 29-33.

11. Пенішкевич Д.І., Тимчук Л.І. Взаємозвязок підходів С. Смаль-Стоцького та І. Карбулицького до висвітлення розвитку шкільництва на Буковині // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Педагогічні ідеї С.Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти й виховання”. - Чернівці, 1999. - С. 88-93.

12. Пенішкевич Д.І., Тимчук Л.І, Ковальчук І.В. Чернівецький університет як центр підготовки педагогічних кадрів на Буковині // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Університетська педагогічна освіти як шлях гуманізації суспільства”. - Київ, 1999. - С. 219-223.

13. Тимчук Л. Роль Іларія Карбулицького в діяльності педагогічних часописів „Промінь” і „Каменярі” // Матеріали Пятої Всеукраїнської науково-педагогічної конференції „Українська періодика: історія і сучасність”. - Львів, 1999. - С. 300-302.

14. Тимчук Л. З історії організації народного університету в Чернівцях як форми вищої освіти для селян // Василь Олександрович Сухомлинський і проблеми сучасної освіти: Збірник наукових статей. - Хмельницький: ХГПІ, 2001. - С. 159-163. навчальний освіта андрагогіка

15. Пенішкевич Д.І., Тимчук Л.І. Іларій Карбулицький - видатний педагог Буковини: Навчальний посібник. - Чернівці: ЧДУ, 1999. - 56 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?