Організаційно-педагогічні засади навчання слухачів факультету довузівської підготовки (на матеріалі дисциплін природничого циклу) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 244
Чинники підвищення якості навчання слухачів факультету довузівської підготовки. Методика професійного відбору абітурієнтів (на матеріалах природничого відділення). Організаційно-дидактичні умови, які забезпечують належний рівень підготовки слухачів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
(Україна ХХІ століття) «підкреслюється, що якісна підготовка педагогічних кадрів є однією з основних умов поступального розвитку i вдосконалення нашого суспільства. Відзначається несвоєчасна упереджувальна реакція в плані орієнтації на якісно нові перетворення в навчально-виховному процесі, незабезпечення потреб у вчителях з вищою освітою з ряду дисциплін у сільських районах. Так, шляхам поліпшення підготовки i використання кваліфікованих учительських кадрів присвячено роботи Б. М. Проте переважна більшість досліджень, котрі мають відношення до етапу довузівської підготовки, присвячено розгляду організаційних аспектів проблеми, а також шляхів вдосконалення механізму професійного відбору майбутніх абітурієнтів педагогічного вузу. Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності навчання слухачів у межах факультету довузівської підготовки вищого педагогічного закладу (на матеріалах природничого відділення).У ВСТУПІ обгрунтовано актуальність теми, викладено стан розробленості досліджуваної проблеми, визначено обєкт, предмет, мету, сформульовано концепцію, гіпотезу і задачі, розкрито теоретико-методологічні основи, методи дослідження, окреслено його наукову новизну, теоретичне й практичне значення, особистий внесок здобувача, вірогідність отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації та впровадження. У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ “Теоретичне обгрунтування проблеми дослідження” проаналізовано стан підготовки педагогічних кадрів на довузівському етапі в теорії та практиці роботи вищої школи, визначено чинники формування контингенту майбутніх абітурієнтів як однієї з передумов якісної їх підготовки до вступу у педагогічний вуз, розкрита проблема обгрунтування змісту природничої освіти на ФДП у світлі сучасних вимог, проаналізовано сучасні підходи до побудови природничої освіти та основні напрями удосконалення підготовки вчителів біології та хімії. Найбільш суттєвими з них виявились перш за все ефективність механізму комплектування контингенту слухачів, наявність науковообгрунтованої системи цілей, змісту, методів та організаційних форм навчання, рівень кадрової і матеріально-технічної забезпеченості навчально-виховного процесу. Результати науково-пошукової роботи засвідчили, що рівень підготовки випускників ФДП до вступу до педагогічного вузу зумовлюється: 1) якістю набору слухачів, що проявляється в наявності у них необхідних психофізіологічних та особистісних характеристик; 2) обгрунтованістю мети і змісту освіти слухачів, трансформованих у навчальні плани та навчальні програми, що відповідають вимогам вступних випробувань на конкретні спеціальності; 3) застосуванням комплексу методів, організаційних форм та прогресивних педагогічних технологій, які активізують пізнавальну діяльність слухачів і забезпечують їх первинну адаптацію до умов вищої школи. Розроблений та перевірений в межах факультету довузівської підготовки механізм професійного відбору слухачів передбачає використання системи тестів та синтетичних методів, що дозволяють створити цілісне уявлення про абітурієнта як особистість, шляхом включення індивіда в пізнання, спілкування, працю та творчість, які моделюють окремі компоненти професійної педагогічної діяльності, створення проблемно-педагогічних ситуацій та порівняння одержаних показників типологічних властивостей особистості (характер, темперамент, здібності, мотивація, функціональна симетрія великих півкуль головного мозку та ін.) з моделлю вчителя, в нашому випадку з обгрунтованою автором типовою моделлю особистості вчителя біолого-хімічного профілю.Крім традиційної “репетиторської” спрямованості відчувається гостра потреба у забезпеченні наступності між школою i вузом, урахуванні специфіки підготовки з кожної конкретної спеціальності, адаптації майбутніх абітурієнтів до умов вищої школи. У процесі дослідження встановлено, що основними умовами ефективної підготовки слухачів ФДП є відповідний підбір контингенту майбутніх абітурієнтів, наявність науковообгрунтованого змісту, орієнтованого на вимоги фахових випробувань, що враховує: прогресивні тенденції в розвитку відповідних галузей наук; специфіку психофізіологічного розвитку слухачів; використання сучасних технологій навчання; відповідний підбір викладацького складу; нормативне матеріально-технічне i дидактичне забезпечення навчального процесу. Як свідчать одержані дані, комплектування складу слухачів повязане з престижем педагогічної професії, соціальним і матеріальним статусом учителя, можливістю професійного зросту, наявністю навчальних закладів у регіоні, рівнем профорієнтаційної роботи і забезпечується використанням дійового механізму професійного добору слухачів на конкретні спеціальності. У дисертації обгрунтовано систему нормативного дидактико-методичного забезпечення опанування дисциплінами природничого циклу, що задовольняє вимогам стандартів освіти, враховує індивідуальні особливості слухачів, максимально сприяє їх адаптації до умов вищої шко

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?