Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Процес становлення системи науково-методичної роботи в технікумах в умовах реформування вітчизняної освіти. Зміст, форми організації науково-методичної роботи і сучасні вимоги до професійних якостей викладачів. Модель системи науково-методичної роботи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливого значення набуває проблема удосконалення практики управління системою науково-методичної роботи у вищих навчальних закладах, головні завдання якої окреслені в законодавчих та нормативних документах про освіту (Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту»; «Державній національній програмі «Освіта»: Україна ХХІ століття»; «Національній доктрині розвитку освіти» та інших) У цих державних документах підкреслюється значення високої кваліфікації педагогів, що здійснюють підготовку фахівців для різних галузей господарства України. Включення технікумів до мережі вищих навчальних закладів викликало потребу в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов управління системою науково-методичної роботи. Враховуючи проблему нашого дослідження, ми вважали за необхідне звернутися до наукових праць, в яких розкриваються питання змісту та організації методичної та науково-методичної роботи у вищих професійних навчальних закладах. необхідністю розробки, обґрунтування і використання в сучасних технікумах моделей управління функціонуючими системами (зокрема системою науково-методичної роботи) та неготовністю керівників закладів (або окремих ланок навчально-виховного процесу) застосовувати структурно-функціональні моделі та організаційні моделі оперативного управління системою науково-методичної роботи. Концепція дослідження ґрунтується на таких положеннях: технікум як вищий навчальний заклад І рівня акредитації - це певна соціально-педагогічна система з усіма притаманними їй ознаками; зміст підготовки фахівців має відповідати вимогам державних стандартів освіти; система науково-методичної роботи успішно функціонує, якщо створені необхідні організаційно-педагогічні умови управління нею, що, в свою чергу, впливає на якість підготовки молодших спеціалістів; використання науковообгрунтованої моделі управління системою науково-методичної роботи дозволяє підвищувати професійну кваліфікацію і педагогічну майстерність викладачів, що безпосередньо впливає на результати підготовки фахівців.У першому розділі «Науково-методична робота в технікумах як цілісна соціально-педагогічна система» проаналізовано становлення та розвиток системи науково-методичної роботи (НМР) в технікумах в умовах реформування вітчизняної освіти; розкрито місце і роль технікуму в системі ступеневої професійної освіти України; уточнено поняття «науково-методичної роботи в технікумі»; проаналізовано нормативно-правову основу організації освітньої діяльності в технікумах, зокрема методичної і науково-методичної роботи в них, її адекватність сучасним завданням функціонування технікуму як вищого навчального закладу (ВНЗ) І рівня акредитації; визначено зміст та форми організації НМР та сучасні вимоги до професійних якостей викладачів технікуму; доведено доцільність використання системного підходу щодо вдосконалення організаційно-педагогічних умов управління системою НМР в сучасних навчальних закладах. Доведено актуальність наступних тенденцій розвитку системи НМР в технікумах: виявлення ефективних форм підвищення методичної кваліфікації педагогічних працівників на основі вивчення ними передового досвіду, колективних та індивідуальних професійних потреб педагогів; пошук форм і методів організації науково-методичної роботи, що сприяють творчому розвитку педагогів, формуванню їх наукового світогляду та управлінських навичок; запровадження інноваційних технологій навчання і виховання; залучення педагогів до науково-дослідної роботи; створення авторських методичних посібників, підручників тощо. До організаційних умов віднесено наявність в технікумі: розробленої та обгрунтованої концепції управління системою науково-методичної роботи; педагогічних кадрів, підготовлених до управління системою науково-методичної роботи (зокрема, йдеться про вміння визначати мету, відповідно до якої застосовувати технологічні функції управління: планування, організацію, координацію, контроль, регулювання, облік, аналіз); матеріально-технічної бази, необхідної для управління системою науково-методичної роботи (йдеться про створення Інформаційних і Науково-методичних центрів, наукової бази методичних кабінетів); розроблених структурно-функціональної моделі системи науково-методичної роботи та моделі управління нею; використання оновлених форм організації науково-методичної роботи. У другому розділі - «Особливості управління системою науково-методичної роботи в сучасних технікумах» представлено систему науково-методичної роботи, її структурно-функціональну модель, розкрито особливості реалізації організаційно-педагогічних умов управління системою НМР в практичній діяльності технікумів; показано результати експериментальної оцінки функціонування системи НМР.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?