Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 215
Удосконалення організаційних та методичних напрямів роботи коледжу. Розробка сучасних форм та методів підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності на основі врахування соціально-психологічних особливостей їх подальшої професійної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Успішному розвитку цього процесу сприяє Національна доктрина розвитку освіти, в якій, зокрема, сформульовано важливе соціальне замовлення держави вищій школі: забезпечити високу якість та професійну мобільність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання. Порівняльний аналіз практики професійної підготовки молоді у вищих навчальних закладах країн з розвинутою ринковою економікою та України молодший фахівець - бакалавр - спеціаліст - магістр не завжди збігається за змістом та спрямуванням. Наукові засади та специфіка педагогічних процесів професійної підготовки фахівців з інформаційної діяльності потребують спеціального теоретичного аналізу і розробки науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо навчання бакалаврів з інформаційної діяльності, подальшого вдосконалення професійної підготовки цих фахівців. На розвязання суперечності між розвитком інформаційної галузі на початку ХХІ ст. та фактичним становищем системи підготовки фахівців для цієї галузі у вищих навчальних закладах України було спрямоване наше дослідження, тема якого “Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах”. Дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України „Психолого-педагогічні основи технології навчання у вищій школі” РК №0199И000390 1999 - 2001 р. та „Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти” РК № 0102 И 000401 2002-2004 р. Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України від 18 березня 1999 р., протокол № 4 та узгоджена у Раді координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 7 від 17 вересня 2002 р.)У другому розділі - “Зміст організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах” - розглянуто суперечності між тенденціями розвитку інформаційної галузі та темпами росту і станом підготовки фахівців для цієї галузі. Здійснений аналіз тенденцій розвитку професійної підготовки у сфері інформаційної діяльності дав змогу виявити наявність суперечностей між темпами розвитку інформаційної техніки, технології, засобів масової інформації і змістом, формами та методами професійної підготовки фахівців у галузі інформаційної діяльності. У ході дослідження було встановлено, що характеру та змісту роботи фахівця у галузі інформаційної діяльності притаманні специфічні соціально-психологічні особливості, які не знаходять належного відображення в навчальних планах, програмах, формах та методах навчання, що використовуються у навчально-виховному процесі при професійній підготовці бакалаврів. Аналіз психолого-педагогічних особливостей професійної діяльності фахівців у галузі інформаційної діяльності дав змогу виявити низку організаційно-дидактичних умов, врахування яких значно допомагає при вдосконаленні професійної підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах. Для удосконалення підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІ рівня акредитації дисертантом було розроблено та впроваджено у педагогічну практику Коледжу преси та телебачення (м.Дослідження організаційно-педагогічних тенденцій вітчизняної підготовки бакалаврів у коледжах показало, що проблема організації професійного навчання бакалаврів з інформаційної діяльності має комплексний характер і стосується багатьох сторін соціально-педагогічного та економічного життя суспільства. Виявлено, по-перше, наявність суперечності між потребою суспільства у фахівцях з інформаційної діяльності і спрямованістю професійної освіти вищої України на підготовку інженерно-технічних кадрів за старою концепцією освіти; по-друге, наявність суперечностей між організаційно-педагогічними умовами підготовки фахівців у галузі інформаційної діяльності, що готуються за традиційною системою підготовки, та вимогами сучасних засобів масових комунікацій до фахівця в умовах ринкової економіки. Визначено особливості навчально-виховного процесу бакалаврів з інформаційної діяльності з урахуванням сучасних вимог до особистості працівника інформаційної галузі. вперше в педагогічній практиці професійного навчання було впроваджено цільовий навчальний дидактичний інформаційний простір, що дало можливість поряд з традиційними організаційними формами аудиторної роботи, підвищити вагу і обсяг самостійних робіт, виконуваних студентами, урізноманітнити форми їх проведення з урахуванням специфіки інформаційної діяльності. при організації самостійної позааудиторної роботи студентів були враховані принципи неперервності, системності, професійної спрямованості, студентської самоорганізаці

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?