Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки і вдосконалення працівників державних установ соціального страхування в Польщі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 253
Аналіз стану підготовки і професійного вдосконалення працівників соціального страхування в умовах школи, вищих закладів освіти і в установах. Розробка і експериментальна перевірка організаційно-педагогічної моделі удосконалення працівників соцстраху.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Суспільно-економічна реформа в Польщі зумовила необхідність розвязання ряду нових завдань системи професійної освіти та підвищення кваліфікації спеціалістів. Працівники - це той цінний “капітал”, вартість якого зростає разом з їхнім професійним удосконаленням. З самого початку свого існування Соцстрах мав проблеми, повязані з підготовкою і професійним удосконаленням працівників. Проте, незважаючи на потребу у нових професіях і спеціальностях, вона характеризується слабкою гнучкістю навчальних програм і організаційних форм, недостатнім рівнем кваліфікації викладацьких кадрів. Серед праць українських і російських учених, які займаються педагогічними проблемами професійної освіти молоді, важливими для нашого дослідження слід визнати роботи Н.У першому розділі дисертації “Теоретичні проблеми підготовки і професійного вдосконалення працівників” на основі всебічного аналізу літератури з питань теорії професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників і потреб ринку праці розкрито загальні аспекти професійного розвитку, професійної освіти. Професійний розвиток - це процес, повязаний із прагненням людини зайняти своє місце у суспільному поділі праці, здобути професію, отримати роботу, досягнути професійної стабільності, ідентифікувати себе з обраною професією і досягти професійної майстерності. Випробовування часом і незмінне підтвердження низкою досліджень отримала теза про потребу безперервного професійного вдосконалення працівників і комплексного прогнозування потреби у випускниках закладів професійної освіти - фахівцях за певними професіями і спеціальностями. У третьому розділі “Модель системи підготовки і професійного вдосконалення працівників соцстраху“ на основі аналізу досліджень проблеми підготовки і професійного вдосконалення працівників науково обґрунтовано шляхи модифікації цієї системи, а також представлено результати експерименту, які підтверджують правильність запропонованих рішень. Специфіку роботи працівників соцстраху визначають перш за все такі її риси: безпосередні контакти зі споживачами, які мають потребу у вирішенні різних життєвих справ (клієнтами тут є працівники державних, приватних, кооперативних фірм, власники, пенсіонери); нестабільність змісту службових обовязків працівників, що випливають зі змін у законодавстві та в організаційних умовах системи страхування; великий діапазон сфери діяльності, яка охоплює як особисті справи громадян, так і справи юридичних осіб, що утворюють господарський комплекс країни.У звязку зі зміною суспільного ладу в Польщі й інших країнах, у тому числі в Україні, орієнтацією на ринкову систему господарювання, особливого значення набуває аналіз та реформування професійної освіти молоді і системи професійного вдосконалення працівників. Зміни на ринку праці все більше впливають на зміст навчання і виховання у загальноосвітній школі, приводять до популяризації окремих спеціальностей у системі вищої і середньої освіти, а також спричиняють певні зміни у професійно-технічній освіті. Це повинно забезпечити високий рівень готовності до роботи у адміністративному апараті, а також створити умови для постійного підвищення кваліфікації працівників в установах державної адміністрації. У цьому звязку необхідно вирішити такі завдання: пристосування професійної освіти на різних рівнях до сучасних вимог, розширення і закріплення знань, а також удосконалення кваліфікації з метою формування вміння адаптовуватись до швидкозмінного організаційного середовища (реформа громадського страхування, діяльність комерційних фірм, відкритість страхового ринку, впровадження нових інформаційних і комунікаційних систем для своєчасного і комплексного обслуговування клієнтів), формування особистості працівника (особистісні риси, поведінка по відношенню до споживачів, професійні якості та усвідомлене виконання суспільної ролі). На основі результатів дослідження визначено основні риси професійного портрету працівника соцстраху: уміння планувати роботу, підприємливість та ініціативність; організаційні вміння з орієнтацією на сучасні вимоги соціального захисту; здатність до самоосвіти; самоконтроль та самооцінка своєї поведінки, уміння спілкуватись, радитися і прислуховуватись до чужої думки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОсновний зміст дисертації відображено у таких публікаціях

Jan Mielzynski “Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracownikow administracji panstwowej”.[w:] Czynniki determinujace rozwoj zawodowy pracownikow. [red], B. Pietrulewicz, Centrum Zastosowan Ergonomii, CZE., Zielona Gora, 2000, s.120-127.

Jan Mielzynski. “Dzialalnosc Rad Nadzorczych Oddzialow ZUS VI kadencji (1987-1995).” ZUS Zielona Gora 1997r., s.1-89.

Jan Mielzynski. “Ksztalcenie i doskonalenie zawodowe pracownikow instytucji panstwowych na przykladzie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych”, [w:] Studia i Materialy, Instytut Techniki, Pedagogika Pracy, Zielona Gora 1998, Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Nr 3, s.77-86.

Jan Mielzynski. “Rola sluzb pracowniczych w procesie przygotowania i doskonalenia zawodowego pracownikow instytucji panstwowej na przykladzie ZUS”. Referat wygloszony na VII Konferencji Naukowej Instytut Techniki Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, Zielona Gora 25 - 26.11.1999r., s.1-5.

Jan Mielzynski. “Teoretyczne problemy ksztalcenia i doskonalenia zawodowego pracownikow ZUS”, Centrum Zastosowan Ergonomii w Zielonej Gorze 1997, Nr 2, s. 1-14.

Jan Mielzynski. “Wybrane problemy przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr kierowniczych i pracownikow ZUS.” [w:] Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracownikow. [red.] B. Pietrulewicz, Centrum Zastosowan Ergonomii, Instytutu Techniki Wyzszej Szkoly Pedagogicznej Zielona Gora 1996r., s.103 - 112.

Jan Mielzynski. “Wybrane zagadnienia dzialalnosci Oddzialow ZUS w opiniach kierownictw rad nadzorczych VI kadencji (1987-1995).” ZUS Zielona Gora 1997r., s.1-44.

Jan Mielzynski. “Wybrane zagadnienia funkcjonowania systemu ksztalcenia i doskonalenia zawodowego kadr w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych”.[w:] Centrum Zastosowan Ergonomii, Zielona Gora 1995r., Nr 4, s. 35-45.

Мельжинський Ян. Підготовка і професійне вдосконалення працівників державних установ Польщі (на прикладі установ Соцстраху) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. №4. - 1998. - С. 155-159.

Мельжинський Ян. Вибрані проблеми підготовки і професійного вдосконалення молоді в період суспільно-господарських змін у Польщі //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. №5. - 2000. - С. 126-130.

Мельжинський Ян. Образование и профессиональное совершенствование работников учреждений государственной администрации: состояние и направления развития //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. №9. - 2000. - С. 111-115.

Мельжинский Ян. Підготовка учнів середніх шкіл до праці через співробітництво з закладом праці (на прикладі установ соціального захисту Польщі)// Трудова підготовка учнівської молоді: стан та перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 жовтня 1999 р.). - Тернопіль. - 1999. - С. 84-85.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?