Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 179
Аналіз ефективності організаційно-педагогічних умов процесу відбору та формування викладацького персоналу для вищих навчальних закладів України. Модель системи управління відбором і формуванням викладацького персоналу: професіограма для претендентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дослідниками вивчено психолого-педагогічні напрями управлінської діяльності за різноманітними показниками (В.А.Козаков, В.І.Маслов, В.С.Пікельна, Є.М.Хриков), управлінські та соціальні аспекти процесу формування викладацького персоналу вищої школи (М.А.Бермант, А.А.Стогній, Т.Хюсен) та ін. Прогалини в теорії моделювання управлінської діяльності, методичного та програмного забезпечення процесів формування викладацького персоналу, почасти незначна увага до соціальних проблем вищої школи залишають великий простір для пошуку шляхів підвищення ефективності відбору та формування їх кадрового складу. Враховуючи вищезазначене, а також потребу керівників вищих навчальних закладів у спеціальній методиці кадрового відбору, обрано тему дослідження “Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах”. Мета дослідження - науково обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов удосконалення процесів відбору та формування викладацького персоналу для вищих навчальних закладів України. Поставлені завдання розвязувались шляхом використання комплексу методів теоретичного та емпіричного дослідження: теоретичного й порівняльного аналізу філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури, що сприяв виявленню, узагальненню й систематизації наукових матеріалів з проблеми дослідження; педагогічних спостережень, анкетувань, тестувань, бесід із студентами, педагогами, представниками адміністративного апарату вищих навчальних закладів, вивчення результатів діяльності викладачів з метою аналізу педагогічних процесів і оцінювання їх результативності; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду відбору викладацьких кадрів керівниками ВНЗ; моделювання (розробки моделі управління системою роботи з відбору й формування викладацьких кадрів); педагогічного експерименту і статистичного аналізу результатів дослідження, що доводять ефективність дотримання в навчально-виховному процесі організаційно-педагогічних умов підготовки спеціалістів у ВНЗ.У першому розділі - “Методологічні та теоретичні засади відбору і формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах України” - розглянуто теоретичні підходи до вивчення проблем формування сучасної кадрової політики в системі вищої освіти; визначено організаційно-педагогічні умови успішного відбору викладачів у вищі навчальні заклади; професійні, особистісні та ділові якості претендентів як критерії їх відбору. На основі аналізу законодавчих документів (Закони України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”; Національна доктрина розвитку освіти України, Державна національна програма “Освіта (Україна XXI століття)” виявлено, що важливим чинником збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її якості є державна кадрова політика; ефективність діяльності ВНЗ значною мірою залежить від формування керівниками вищих шкіл професорсько-викладацького складу, від кваліфікації якого залежить успіх підготовки конкурентоспроможних спеціалістів. Кадрова політика потребує від керівника ВНЗ уміння розробляти систему відбору викладацького персоналу й управляти нею; володіння сучасними компютерними технологіями для виявлення й діагностики професійних, особистісних та ділових якостей майбутніх викладачів; здійснення їх кваліфікаційного тестування; ведення співбесід з претендентами на посаду та ін. До педагогічних умов формування викладацького персоналу належать: науково-методичне забезпечення діагностичного відбору педагогів (наявність у керівників вузів спеціально розробленої компютерної програми); програмно-методичне та інформаційне забезпечення (високоефективні методики діагностування професіограми); володіння знаннями з дисципліни і методикою її викладання, педагогічними технологіями сучасного навчання; управління пізнавальною діяльністю студентів; розробкою робочих програм, активних форм і методів навчання, інноваційних інформаційних технологій; використання мережі Інтернет, компютерної техніки; уміння залучати студентів до науково-дослідної роботи, надавати допомогу з планування та організації їх навчальної роботи, створювати позитивний психологічний мікроклімат в академгрупах тощо. У другому розділі - “Організаційно-педагогічні умови забезпечення підготовки викладачів до роботи у сучасному вищому навчальному закладі” - створено і обґрунтовано модель системи відбору і формування викладацького персоналу та управління нею; охарактеризовано методику діагностування професійних, особистісних, ділових якостей кадрового складу; визначено організаційно-педагогічні умови відбору претендентів на посади викладачів вищих шкіл; наведено критерії оцінки їх професійних якостей, результатів компютерного анкетування.На сучасному етапі державна кадрова політика в галузі освіти України виступає в якості системи концептуальних положень, за якими слід визначати пріоритетні цілі, завдання й принципи розробки кадрових програм і заходів їх реалізації. Доведено, що основна мета галузі -

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?