Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх округів на регіональному рівні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 156
Теоретичні та історико-педагогічні засади, соціально-економічні умови, сутність і зміст функціонування освітніх округів регіонального типу. Розробка системи науково-методичного забезпечення організації та діяльності освітніх округів регіонального типу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
З перетворенням України на самостійну державу набуло нового змісту розуміння необхідності висунення освіти в число пріоритетних імперативів державної політики. За результатами дослідження освітні округи регіонального типу мають можливість виправити становище, у якому опинилася система освіти, як на регіональному, так і загальнодержавному рівні (О. Реалізація організаційно-педагогічних умов, механізмів соціально-педагогічної взаємодії субєктів ООРТ забезпечить ефективність модернізації освіти й оновлення технічного арсеналу засобів навчання, оптимізації впровадження державних та регіональних програм, спрямованих на інформатизацію, компютеризацію та вдосконалення матеріально-технічної бази шкіл, надання всім субєктам освітнього середовища доступу до мережі Інтернет. Зазначимо, що саме освітні округи будуть сприяти регіональному соціальному, економічному та культурно-освітньому розвитку, створять умови для повнішого врахування інтересів батьків та учнів старшої школи як кінцевих споживачів освіти, додаткові можливості щодо залучення ресурсів бізнесу й територіальної громади для розвязання проблем та забезпечення розвитку освіти в межах конкретної адміністративно-територіальної одиниці. Концептуальна природа цих організаційно-методичних умов дозволяє припустити ефективну діяльність освітнього округу в таких аспектах: розробки та впровадження в освітнє середовище проективної та функціональних моделей діяльності навчально-виховних закладів у межах освітнього округу; оптимізації системи управління навчально-виховними та професійно-технічними закладами, що входять до складу ООРТ, при цьому має бути залучення громадськості до участі в плануванні роботи, атестації керівників та педагогічних кадрів установ освіти; формування навчальних, професійно орієнтованих компетентностей, освітньо-соціалізаційних досягнень учнів старшої школи на основі реалізації рівного доступу до освіти, що зумовлює створення сприятливого освітнього середовища з компонентами збереження здоровя, розвитку творчого потенціалу, професійної орієнтації учнів у межах ООРТ.У першому розділі „Теоретичні й організаційно-педагогічні засади діяльності освітніх округів регіонального типу” представлено результати історико-педагогічного аналізу створення та діяльності освітніх округів в Україні, розглянуто сутність та зміст діяльності освітніх округів регіонального типу, визначено критеріальні засади діяльності учнів старшої школи в передумовах організації освітніх округів. У сучасній Росії, починаючи з кінця ХХ століття, досить інтенсивно розробляються ідеї організації освітніх округів, які використовуються з метою інтеграції освіти, модернізації її змісту шляхом реалізації взаємодії федерального й національно-регіонального її компонентів, розбудови єдиного освітнього простору Російської Федерації (А. Поташника, ми дійшли висновку, що освітній округ регіонального типу є педагогічною системою відкритого типу, яка забезпечує консолідацію й оптимальну взаємодію кадрового, матеріально-технічного, фінансового, соціально-економічного ресурсів субєктів освіти та промислово-економічних структур певного регіону у формуванні особистості підростаючого покоління, яка є компетентною та мобільною на національному ринку праці, має громадянську позицію й ефективно діє, сприяє власному розвитку та здатна навчатися протягом життя. Теоретичний аналіз сутнісних та змістовних характеристик функціонування ООРТ дозволив сформулювати концептуальні положення розробки організаційно-педагогічних умов їх діяльності: на сутнісному рівні організацію ООРТ необхідно розглядати як системно кероване обєднання загальноосвітніх навчально-виховних закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, економіко-виробничими структурами з метою ефективного забезпечення освітніх потреб громадян, професійного самовизначення учнів відповідно до соціально-економічних потреб регіону, який забезпечує інвестування розвитку регіональної освіти; розробку організаційно-педагогічних умов організацій ООРТ потрібно розглядати як процес формування інтерактивного освітнього середовища, спрямованого на забезпечення реалізації сучасних інноваційних технологій базової, професійно орієнтованої освіти, створення умов самореалізації особистості учнів стосовно соціальних, економічних, культурних потреб регіону; визначення сутності й організації діяльності ООРТ потрібно розглядати в контексті загальнонаціональних соціально-педагогічних ідей реформування освітньої галузі; проективне моделювання організації ООРТ розглядається як процес наукового дослідження, спрямованого на розбудову проективної моделі діяльності означеної педагогічної системи відкритого типу та розробку організаційно-педагогічних умов її функціонування в освітньому середовищі. Проективна модель діяльності ООРТ визначається як педагогічна система елементів, що відтворює певні сторони, звязки, функції, механізми, системні ефекти, що підлягають дослідженню та впровадженню в освітнє середови

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?