Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Здійснення інвестиційної діяльності в локомотивному господарстві для залучення ресурсів і динамічного розвитку господарства з урахуванням впливу процесів реформування залізничного транспорту. Дослідження принципів ефективного управління інвестиціями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Важливу роль у цих процесах займає ведуча ланка технологічного ланцюга процесу перевезень - локомотивне господарство, злагоджена робота якого формує такі якісні параметри транспортної послуги як ритмічність, надійність, безпечність, своєчасність тощо. Сучасний стан функціонування локомотивного господарства характеризується високим ступенем фізичного та морального зношення основного капіталу, зумовлює нагальну потребу в оновленні тягового рухомого складу за рахунок закупівлі локомотивів нового покоління, які відрізняються високими експлуатаційними, споживчими та екологічними якостями, а також достатньою економічністю. В цих умовах вкрай необхідна активізація інвестиційної діяльності, яка включає залучення й ефективне використання фінансових ресурсів, підвищення інвестиційної привабливості та вдосконалення методів її оцінки. Окремі завдання інвестиційного забезпечення локомотивного господарства та обґрунтування необхідності їх вирішення окреслюються у наукових здобутках з вдосконалення роботи локомотивного господарства таких науковців та спеціалістів як О.Б. Для досягнення поставленої в дисертаційному дослідженні мети використано наступні методи: аналізу і синтезу результатів (оцінка стану та дослідження особливостей функціонування локомотивного господарства); статистичної обробки та аналізу інформації (визначення параметрів ефективного функціонування локомотивного господарства); структурно-логічного аналізу (для обґрунтування необхідності введення поняття “пріоритетно-галузеве інвестування локомотивного господарства”); порівняльного аналізу (при виборі показників оцінки інвестиційної привабливості); економіко-математичного моделювання (планування і прогнозування економічного розвитку господарства), експертних оцінок (при визначенні коефіцієнтів вагомості показників інвестиційної привабливості).В першому розділі “Організаційно-економічні умови інвестиційної діяльності в локомотивному господарстві” досліджено сучасний стан і особливості здійснення інвестиційного процесу на підприємствах залізничного транспорту, конкретизовано передумови та основні напрямки його розвитку, визначено і проаналізовано основні джерела інвестиційних ресурсів. Проведено огляд техніко-економічного стану локомотивного господарства, проаналізовано динаміку обємних і якісних показників функціонування, що дало змогу встановити причини різкого зростання зносу тягового рухомого складу і обґрунтувати пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності із забезпеченням комплексності підходу до розгляду факторів, що впливають на подолання кризового стану. Поряд із цим розглянуто розвиток та сучасний стан концептуальних основ щодо управління інвестиціями, методичних і практичних підходів щодо оцінки інвестиційної привабливості, ефективного використання інвестиційних ресурсів, в світлі якого визначено проблематику формування системи організаційно-інвестиційного забезпечення з огляду на сучасні вимоги, що висуваються перед локомотивним господарством залізниць. Основні напрямки інвестиційної діяльності в локомотивному господарстві, спрямовані на вдосконалення тягового рухомого складу, підрозділяються на оновлення локомотивного парку за рахунок глибокої модернізації існуючих видів локомотивів і впровадження тягового рухомого складу нового покоління. На сьогоднішній день одна з найсерйозніших проблем при залученні інвесторів повязана з різними уявленнями про критерії інвестиційної привабливості в інвесторів і підприємств, що прагнуть залучити інвестиції.У дисертаційному дослідженні узагальнено і розвинуто теоретичний досвід та розроблено нове науково обґрунтоване вирішення задач формування організаційно-інвестиційного забезпечення розвитку локомотивного господарства залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Дослідження діяльності локомотивного господарства залізниць України дало змогу встановити, що однією з особливостей його розвитку є існуюча невідповідність між ростом обсягів перевезень і технічним оснащенням цього процесу. На підставі проведеного теоретико-методологічного аналізу розкрито сутність та особливості фінансово-економічних відносин у процесі управління інвестиційною діяльністю залізниць, встановлено принципи і закономірності їх формування та розвитку. Введено та розкрито сутність поняття “пріоритетно-галузеве інвестування локомотивного господарства”, яке характеризується як комплекс заходів, який включає вибір та реалізацію ключових напрямків вкладення власних, позикових та інших коштів з метою забезпечення інноваційного відтворення основного капіталу, з всебічним врахуванням ряду технологічних, економічних і виробничих особливостей діяльності господарства, що визначають безпеку і сприяють збільшенню інтегральної якості транспортного обслуговування. Обґрунтовано систему показників оцінки інвестиційної привабливості, в основі якої досліджуються чотири основні напрямки - фінансового стану, організаційно-технічного рівня, використання ресурсів і соціального розвитку, яка дає змогу системно та комплексно оцінити інвестиційну при

План
2. Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?