Організаційно-методичне забезпечення програмно-цільового управління промислового регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Аналіз питань соціально-економічного розвитку регіонів України, підходів до виявлення регіональних проблем, аспектів організації процесу програмно-цільового планування і управління. Інформаційно-статистичне забезпечення органів регіонального управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Широкомасштабні процеси трансформації, які здійснюються в Україні та в країнах колишнього СРСР у цілому , а саме - перехід до нової моделі функціонування економіки, зміна політичної системи суспільства, утворення нових держав, ставлять перед органами державного управління численні і принципово нові актуальні проблеми і завдання. В цих умовах, з урахуванням посилення самостійності місцевих органів управління, суттєво зростає роль та значення регіональних аспектів функціонування економіки та соціальної сфери, яким в умовах командно-адміністративної системи було відведено підпорядковану, вторинну роль серед управлінських пріоритетів, що формуються. Ефективне вирішення проблем регіонального розвитку передбачає орієнтацію економічного потенціалу регіонів, на пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку, експертизу відповідності потенціалу регіональним проблемам і визначення напрямків подальшого його удосконалення. Разом з тим, досвід вирішення регіональних проблем в Україні на основі методів програмно-цільового планування і управління, і особливо, з урахуванням переходу до ринкових принципів господарювання, явно недостатній, чим саме й підтверджується висока актуальність тематики даного дисертаційного дослідження. Проведені дослідження є складовою частиною наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України - «Економіко-правове забезпечення управління розвитком великого регіону» (шифр теми 3.1.10.9), яка виконується за постановою Бюро Відділення економіки НАН України.Автором зроблено висновок про те, що регіон повинен розглядатися як внутрішньо повязане ціле, що посідає певне місце у системі розподілу праці і що бере участь у виробництві частки валового внутрішнього продукту країни через виявлення своєї спеціалізації. Економічний потенціал регіону повинен визначатися як організована сукупність ресурсів, необхідна і достатня для вирішення комплексу завдань, які виникають у процесі регіонального соціально-економічного розвитку. Аналіз літературних джерел щодо проблем формування і реалізації потенціалу і власні дослідження дають підстави для виділення таких основних складових економічного потенціалу регіону: кадрова, організаційна, матеріально-технічна, інформаційно-технологічна, природно-кліматична. Інформаційно-технологічна складова визначається рівнем розвитку сучасних компютерних технологій у регіоні, досконалістю інформаційних мереж, засобів електронного передавання і зберігання даних, наявністю інформаційного обміну з іншими регіонами країни та зарубіжними державами. Головною умовою ефективного використання регіонального економічного потенціалу є його реалізація на основі прискорення інноваційно-орієнтованих процесів, які найбільшою мірою забезпечували б досягнення стратегічних цілей регіону.Виходячи з принципів програмно-цільового планування і управління, будь-яка проблема, що вимагає програмного вирішення повинна розглядатися як складна система, що володіє органічними звязками і активно взаємодіє з іншими проблемами і завданнями, у звязку з чим зміни, що відбуваються в окремих елементах системи, зумовлюють зміну існуючих характеристик усієї системи. У разі, якщо розроблений варіант має аналог, розмір витрат на використання цільової регіональної програми, маючи властивість аддитивності, може бути обчислений як сума витрат на реалізацію програмних заходів: де: Сі - очікувані витрати на виконання i-го програмного заходу, грн.; Час реалізації програмних заходів визначається виходячи з таких формул: де: Ti - час реалізації j-го заходу, що входить до програми; Слід зазначити, що при розрахунку часу реалізації програми можливі три підходи до визначення черговості реалізації програмних заходів: послідовний - заходи (завдання), що входять до програми, включаються в роботу після закінчення виконання попередніх програмних доходів; З урахуванням думки експертів, розміри передбачених витрат на виконання заходів програми визначаються з таких формул: де: Cni, Coi - визначені експертами песимістична і оптимістична оцінки розміру витрат на реалізацію i - го програмного заходу.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?