Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 301
Розробка критеріїв оцінювання рівня фахової компетентності викладачів інформатики ВНЗ і визначення засобів їх реалізації. Ефективність науково-методичних рекомендацій впровадження організаційно-методичних засад розвитку фахової компетентності викладачів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах реформування освітньої системи України на це звертається увага в законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державній програмі “Вчитель”, “Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ ст.”, “Декларації про європейський простір для вищої освіти”. Невпинне збільшення інформаційних обсягів спонукає до необхідності приведення рівня підготовки викладачів інформатики у відповідність до поставлених вимог, пошуку нових форм і методів підвищення практичної значимості результатів навчання у вищому навчальному закладі, а також постійного, неперервного удосконалення фахової компетентності спеціалістів, у тому числі з використанням дистанційного навчання, як засобу якісного удосконалення підвищення кваліфікації зазначеної категорії фахівців. Певний досвід із впровадження дистанційного навчання в нашій державі мають такі вищі навчальні заклади і науково-дослідні установи, як: Інститут кібернетики НАН України; Інститут вищої освіти АПН України; Інститут засобів навчання АПН України; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України; Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Національний університет "Львівська політехніка"; Вінницький державний технічний університет; Донецький національний технічний університет і деякі інші. З аналізу практики підвищення кваліфікації, а також теоретичних досліджень проблем розвитку фахової компетентності викладачів інформатики ВНЗ можна зробити висновок про наявність протиріч між: темпом розвитку інформатики як науки й темпом і частотою оновлення змісту підготовки спеціалістів з інформатики у вищій школі; У процесі наукового пошуку використано основні теоретичні засади розвитку освіти в Україні, які визначені: в наказах Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 рр.”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”; “Про національну стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 рр.”; державній програмі “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 рр.” та ін. фаховий компетентність викладач інформатикаУ вступі обґрунтовано актуальність та ступінь розробки обраної теми, визначено обєкт, предмет, мету, сформульовано гіпотезу та завдання дослідження, його методологічну та теоретичну основи, методи та етапи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, подано відомості про впровадження та апробацію результатів. Перший розділ - “Теоретичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів” - присвячено дослідженню стану проблеми розвитку компетентності спеціалістів з даного фаху у психолого-педагогічній літературі та практиці. У структурі професійної компетентності фахівця як цілісного системного утворення виділено компоненти, що характеризують зростання фахової компетентності, розглянуто різноманітні підходи до визначення понять “професійна підготовка”, “фахова компетентність”, “зростання фахової компетентності”. Встановлено, що фахова компетентність - це праця викладача, в якій на високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість викладача, досягаються результати в навченості і вихованості студентів. Зясовано, що відсутність стандартів і наукових розробок щодо організації та методики підвищення кваліфікації викладачів інформатики ВНЗ зумовлює необхідність формування організаційно-методичних засад розвитку фахової компетентності фахівців з даного напряму за дистанційною формою навчання (див. рис.Вихідним теоретичним припущенням щодо зростання фахової компетентності викладачів інформатики ВНЗ в ході дистанційного підвищення кваліфікації виступило положення про необхідність створення організаційно-методичних засад для структурування адресного змісту навчання, забезпечення відповідних дидактичних умов використання спеціально розроблених компютерних засобів та завдань, виконання яких активізують саморегулятивні та самоорганізаційні процеси і переводить слухачів на більш високий рівень ФК. Ефективність моделі зростання фахової компетентності викладачів інформатики ВНЗ за дистанційною формою підвищення кваліфікації перевірялась шляхом анкетування, аналізу ефективності роботи слухачів по групах, виконання індивідуальних або спільних проектів, що вимагають застосування отриманих знань для рішення поставленої педагогічної задачі, колективного обговорення окремих питань програми на телеконференціях, інтеграцією різних знань при підготовці звітних матеріалів і умінь при використанні першоджерел, рівнем засвоєння навчального матеріалу. Зацікавленість слухачів до курсу було підтверджено тим, що викладачі (60% респондентів) уже в ході проведення дистанційного навчання спробували перевірити отримані знання на практиці - для пошуку необхідної

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇТиповий навчальний план дистанційного підвищення кваліфікації викладача інформатики ВНЗ (на один навчальний блок)

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?