Організаційно-методичні основи формування та адаптації стратегії розвитку морського порту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Тенденції розвитку світової портової системи. Характерні риси формування стратегії розвитку порту в ринкових умовах. Розробка методичних положень й організаційних основ розв’язання задачі формування стратегій попереджувального й адаптивного типів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дослідженням проблем розвитку морських торговельних портів України в ринкових умовах стали в останній час приділяти значно більше уваги. В роботах українських вчених і спеціалістів розглядаються і обговорюються питання доцільності використання стратегії ринкового типу, аналізуються умови ефективного розвитку порту з врахуванням його потенційних можливостей і реальних ринкових погроз, обговорюється доцільність реорганізації системи управління і діяльності портів стосовно ринковим умовам. Ці роботи сприяють формуванню сучасної вітчизняної теорії та практики портового менеджменту ринкового типу, але вони не дають відповіді на два важливих питання: як вибрати стратегію розвитку порта, яка відповідала б реальному потенціалу порту (кадровому, організаційно-технічному, соціально-економічному, транзитному і геополітичному), і, головне, як зробити її адаптивною, тобто здатною своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, в першу чергу, на ринку портових послуг? Дисертаційна робота виконувалась в рамках дослідження за темами „Розробити теоретичні основи функціонування морського транспорту України в ринкових умовах (економічний аспект) (номер держреєстрації 0101U001486), що проводилась на кафедрі „Економіка підприємства і підприємництво” Одеського національного морського університету, „Теоретичні аспекти управління персоналом в сучасному менеджменті” (номер держреєстрації 0106U001629), що проводилася на кафедрі „Менеджмент і маркетинг” Одеського національного морського університету відповідно до плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки. В дисертації використані теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження, такі як абстрагування (виявлення актуальності формування стратегії розвитку портів в ринкових умовах, місця і ролі діагностики в її розробці), індукція та дедукція (оцінка основних методологічних підходів до розробки стратегії розвитку портів), аналіз та синтез (виявлення проблемної ситуації в розвитку порту), статистичний аналіз (дослідження тенденцій розвитку світової портової системи і оцінка стану українського ринку портової продукції, робіт, послуг), колективне генерування ідей (структуризація проблем, які можуть виникати у процесі реалізації вибраної стратегії порту), експертна оцінка (встановлення рівня преференції альтернативних стратегій), економіко-математичне моделювання (обробка результатів опитування експертів) та інші.У першому розділі „Передумови активізації стратегії розвитку портів України” досліджуються тенденції розвитку світової портової системи, сучасний стан ринку портових послуг в Україні та зясовується роль менеджменту у розробці стратегії розвитку порту попереджувального типу, яка здатна адаптуватися до швидких змін у зовнішньому середовищі функціонування порту. Одночасно можна стверджувати, що у сфері портової діяльності є усі необхідні підстави для активізації стратегії розвитку, серед яких слід виділити: - активний процес зміни схем транспортних маршрутів товаропотоків, коли порти з метою отримання конкурентних переваг намагаються включитися у ці схеми; загострення міжгрупової і внутрішньогрупової конкуренції між портами на українському ринку портових послуг, активним учасником якої стають не тільки порти, які підпорядковані Мінтрансзвязку, а й перевантажувальні термінали недержавної форми власності. Розвиток порту D(t) як процес у формалізованому вигляді можна представити у вигляді декартового добутку: , (1) де стан порту на поточний момент часу, , (2) де стан порту відносно-го індикатора стану порту відповідно на початковий-й і кінцевий-й момент прийнятого стратегічного періоду T; Дослідження різних підходів до змісту стратегій і форм їх проявлення дозволило обґрунтувати розподіл всього їх розмаїття на шість груп з урахуванням специфіки портової діяльності в залежності від таких ознак, як рівень портового менеджменту, форма організаційного розвитку порта, поведінка порта на ринку, способу реформування портової діяльності, фінансове забезпечення розвитку порту і його технологічна підготовка.Виконане в дисертації теоретичне узагальнення та методичне обґрунтування організаційно-методичних основ формування стратегії розвитку морського торговельного порту попереджувального типу та її адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища дозволяє зробити наступні висновки: 1. Світова портова система, складовою частиною якої є і портове господарство України, в сучасних умовах зазнає радикальних змін, що не тільки підвищує роль портів у розвитку міжнародних економічних процесів, але й несе їм певні загрози, які, в першу чергу, повязані зі зростанням конкуренції портам як з боку не тільки наземних видів транспорту, іноземних портів, так і з боку інших підприємств, що мають у своєму складі причали з виходом до моря, які здатні виконувати перевантажувальні роботи. В нових умовах на портовий менеджмент покладається дуже важлива задача - забезпечити порту ефективний розвиток в умовах, коли всі питання розвитку порт повинен розвязувати самостійно. Сучасна ефективна страт

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?