Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Розробка науково-методичних підходів і рекомендацій щодо розвитку промислових корпорацій. Огляд формування і використання відповідного організаційно-економічного забезпечення з урахуванням особливостей їх структурної трансформації в ринкових умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це визначає обєктивну необхідність удосконалення існуючих та створення нових науково-методичних підходів до організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій з одночасним узагальненням та систематизацією теоретико-методологічних аспектів їх структурної трансформації як засобу активізації процесів концентрації ресурсів та їх оптимального використання у виробничій, інвестиційній та інноваційній діяльності. Питання теорії, методології та практики організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Викладене свідчить, що поточний стан наукової розробки наведених проблемних питань вимагає узагальнення та систематизації теоретико-методологічних і прикладних аспектів щодо організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах їх структурної трансформації та одержання наукових результатів, придатних для практичного використання. визначено сутність організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій; економічний корпорація ринковий організаційний вдосконалено типологію структурної трансформації промислових корпорацій; До основних методів, які використовувались для досягнення поставленої мети, належать: методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик - при дослідженні термінологічного апарату, удосконаленні типології структурної трансформації промислових корпорацій, систематизації підходів до проведення організаційних змін; статистичного та економічного аналізу, економіко-статистичне та економіко-математичне моделювання - при аналізі економічних результатів структурної трансформації та чинників, що на них впливають, розробці економіко-математичної моделі розрахунку синергетичного ефекту в розрізі горизонтального, вертикального та конгломеративного типів структурної трансформації промислових корпорацій; графічний - для подання результатів дослідження; абстрактно-логічний - при узагальненні, формуванні висновків і рекомендацій.У розділі 1 «Теоретичні основи організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій» досліджено теоретико-методологічні аспекти функціонування промислових корпорацій як результату інтеграційних процесів в економіці, визначено сутність організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій, вдосконалено типологію їх структурної трансформації. Узагальнення та систематизація різних поглядів вчених-економістів на проблематику організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій дозволили уточнити відповідний категоріальний апарат та запропонувати авторські трактовки понять «промислова корпорація», «організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій» та «структурна трансформація промислових корпорацій». У розділі 2 «Методичні положення по обґрунтуванню структурної трансформації корпорацій промислового комплексу» зроблено дослідження науково-методичних підходів до проведення структурної трансформації промислових корпорацій, проаналізовано вплив структурної трансформації промислових корпорацій на результати їх діяльності та розглянуто методи структурного розвитку промислових корпорацій. Зі всього набору підходів до проведення структурної трансформації промислових корпорацій найбільш прийнятними до особливостей господарювання Донецького регіону пропонується вважати: еволюційний підхід, з оптимальним застосуванням методів приватизації і корпоратизації у межах необхідного (вимушеного) підходу; регіональний, що враховує виробничі, ресурсні та територіальні відмінності регіону; галузевий і міжгалузевий підходи, оскільки вони відображають основні напрями побудови економічних звязків між корпораціями (акціонерними товариствами) Донецького регіону; міжнародний, що враховує позицію Донецького регіону в міжнародному поділі праці; підхід, повязаний з забезпеченням конкурентних переваг, тому що він передбачає активізацію інвестиційно-інноваційних процесів у промислових корпораціях з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах посилення глобальної конкуренції. Для визначення послідовності аналізу кількісних та якісних критеріїв, на базі яких фахівці зможуть обґрунтовувати доцільність та вибір напряму організаційно-економічного розвитку промислової корпорації в залежності від типу її структурної трансформації, пропонується науково-методичний підхід (використовується на ряді машинобудівних підприємств Донецького регіону), який складається з таких етапів: 1) діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності промислової корпорації; 2) визначення потенційних партнерів та розгляд напрямів майбутньої співпраці з ними; 3) оцінка ефективності структурної трансформації промислових корпорацій залежно від можливого типу її реалізації; 4) аналіз ефективності структурної трансформації промислових корпорацій з позицій різних учасників; 5) зіставлення позитивних і негативних наслідків структурної трансформації промислових корпорацій; 6) узагальнення результатів аналізу і підготовка висновків щодо вибору типу структурної трансформації промислових корпорацій

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?