Організаційно-економічний механізм забезпечення пенсійної реформи в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 143
Сутність понять "соціальний захист", "пенсійне забезпечення", "пенсійне страхування", "пенсійна система" та їх роль у формуванні сучасних механізмів соціального захисту населення. Основні фактори формування національної моделі пенсійної системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Кризовий стан пенсійної системи й складнощі її реформування в Україні породжують варіативність шляхів проведення реформи, а її невідворотність, масштабність і значення для всіх громадян обумовлюють актуальність вибраної для дослідження теми. Не заперечуючи цінності здійснених досліджень у зазначеному напрямі, дискусійним залишається визначення оптимального механізму загальнообовязкового накопичувального рівня пенсійної системи з урахуванням сучасних умов і внутрішньоукраїнських реалій, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання. Головна ідея дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі проведених досліджень, узагальнення теоретичних положень і практичного зарубіжного досвіду реформування пенсійних систем, а також аналізу впливу соціально-економічних факторів розробити науково обґрунтовані пропозиції та практичні рекомендації щодо впровадження адаптованого до сучасних умов організаційно-економічного механізму проведення пенсійної реформи в Україні. Дисертаційна робота була виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, зокрема до тем «Механізм формування фінансово-інвестиційного потенціалу регіонів в умовах сталого розвитку України» (державний реєстраційний номер 0105U00769), в межах якої розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення пенсійної реформи в Україні; «Інноваційно-інвестиційний механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової фінансово-економічної кризи» (державний реєстраційний номер 0110U002260), в якій автором визначено роль регіональних недержавних пенсійних фондів як внутрішніх інвесторів та механізм їх функціонування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: - розроблено організаційно-економічний механізм впровадження загальнообовязкового накопичувального рівня пенсійної системи з урахуванням сукупного впливу внутрішніх факторів, у межах якого передбачено створення регіональних недержавних пенсійних фондів, котрі функціонуватимуть під патронатом регіональних органів управління, що сприятиме збалансуванню фінансових потоків солідарної та накопичувальної пенсійних систем, забезпечить підвищення рівня соціального захисту населення;У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади формування пенсійного забезпечення населення в сучасних умовах» розкрито зміст і взаємозвязок понять «пенсійне забезпечення», «пенсійне страхування», «пенсійна система», визначено їх роль у формуванні сучасних механізмів соціального захисту населення, виділено фактори формування національної моделі пенсійної системи та узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід проведення пенсійних реформ. Обґрунтовано, що в сучасних умовах в Україні необхідно здійснювати не тільки традиційний соціальний захист вразливих верств населення, а й упроваджувати різноаспектний соціальний захист економічно активного населення через гарантування рівного доступу до освіти, забезпечення зайнятості, підвищення рівня заробітної плати, а також сприяти формуванню ментальності щодо більш активної участі самого працівника в забезпеченні самозахисту за рахунок особистого трудового соціального внеску, перш за все в систему пенсійного забезпечення. У другому розділі «Аналіз та оцінка регіональних передумов впровадження багаторівневої системи пенсійного забезпечення» здійснено оцінку соціально-економічного розвитку Полтавської області, досліджено особливості формування фінансових потоків у регіональному аспекті й організаційне забезпечення функціонування пенсійної системи на державному та регіональному рівнях. Виявлено, що сформовані тенденції соціально-економічного розвитку Полтавського регіону свідчать про глибокі проблеми функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення: критичним є співвідношення між кількістю населення, зайнятого у легальному секторі економіки (485 тис. осіб) і кількістю пенсіонерів (470 тис. осіб); рівень безробіття в 2009 р. є одним із найвищих в Україні (3,4 %); розмір середньої заробітної плати 55 % працюючого населення області є нижчим від середнього значення цього показника в Україні; зберігається значною галузева та внутрішньорегіональна диференціація розмірів середньої заробітної плати, що є результатом деформації регіонального ринку праці. У третьому розділі «Напрями реформування пенсійної системи в Україні» визначено шляхи вдосконалення пенсійної системи, запропоновано організаційно-економічний механізм забезпечення пенсійної реформи та обґрунтовано механізм залучення коштів недержавних пенсійних фондів до реалізації регіональних інвестиційних проектів.У дисертаційній роботі розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо забезпечення пенсійної реформи в Україні шляхом впровадження організаційно-економічного механізму функціонування загальнообовязкового накопичувального рівня пенсійної системи. У рамках дослідження механізмів соціального захисту населення узагальнено позиції науковців щодо сутності поня

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?