Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств (за матеріалами харчових підприємств Херсонського регіону) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 269
Обґрунтування теоретико-методичних аспектів створення організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників і розробка рекомендацій щодо його формування та впровадження. Розвиток інноваційного потенціалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ці питання є відносно новими, багатогранними й охоплюють декілька аспектів, в тому числі: методологічний, повязаний з визначенням теоретичних засад конкурентоспроможності підприємств; економічний, направлений на оцінку її рівня та організаційно-економічний, що створює підґрунтя для побудови механізму її забезпечення. З урахуванням посилення інтенсивності регіональної та галузевої конкуренції потребують подальших досліджень питання впорядкування понятійно-категоріального апарату, формування адекватної вимогам ринку цілісної концепції механізму забезпечення та підтримки рівня конкурентоспроможності підприємства як найважливішого інструмента посилення його позицій в конкурентній боротьбі, розробки рекомендацій щодо створення забезпечуючих складових впровадження такого механізму тощо. Дисертацію виконано на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана згідно з планом наукових досліджень за темою: „Сучасний розвиток і система управління підприємствами (обєднаннями) у ринкових умовах господарювання” (номер державної реєстрації 0100U004558). Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено наступні науково-практичні завдання: • поглиблено теоретичні засади щодо визначення понятійного апарату конкурентоспроможності, обґрунтовано з урахуванням нових тенденцій організаційного розвитку підприємств необхідність використання кластерного підходу до вирішення проблемних питань забезпечення їх конкурентоспроможності; Найвагоміші теоретичні та прикладні розробки ґрунтуються на положеннях сучасної економічної теорії, загальної теорії управління, стратегічного управління, кластерної теорії, теорії організації промисловості, маркетингу і використанні таких методів: історико-логічного - для дослідження еволюції підходів до методології визначення конкурентоспроможності; спостереження та порівняння - для уточнення та впорядкування понятійного апарату методології конкурентоспроможності; класифікації - для визначення передумов розвитку харчових підприємств, для диференціації факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, визначення рівнів кластерного аналізу; статистичного аналізу, групування та узагальнення - для діагностики стану та динаміки конкурентної взаємодії підприємств харчової галузі регіону, активізації інновативно-інноваційної діяльності, створення локальних мережевих структур; формалізації - для обґрунтування алгоритму оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності його потенціалу; моделювання й прогнозування - для оцінки ефективності основних складових конкурентоспроможності підприємства в умовах інтеграційного обєднання та забезпечення його конкурентного розвитку.У розділі 1 „Теоретико-методологічні аспекти визначення конкурентоспроможності підприємств” проведено міждисциплінарний аналіз понятійного апарату досліджуваної предметної галузі, визначено інструментально-методичний базис оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства та його потенціалу, сформульовано базові науково-методичні положення щодо формування організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємств. В історичному вимірі теорія конкурентних переваг, яка прийшла на зміну теорії порівняльних переваг, обумовила основні закономірності та тенденції розвитку конкурентоспроможності як одного з елементів ринкового механізму господарювання. Вплив цих факторів обумовлює необхідність вдосконалення підприємствами механізму управління конкурентоспроможністю за рахунок застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту, вибору стратегічних перспектив розвитку, забезпечення пріоритетності виробництва інноваційної продукції та єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління тощо. Аналіз стану конкуренції на регіональному ринку харчової продукції дозволив виявити такі особливості: вираженість галузевих лідерів; високий рівень і стабільне зростання обсягів виробництва; значний ступінь нерівномірності розподілу часток продажу між ринковими операторами; наявність тенденцій укрупнення підприємств. В результаті здійснення аналізу попиту на молочну продукцію за її видами, факторного впливу на вибір рішення про їх купівлю, органолептичних властивостей в залежності від вікових груп споживачів, а також використання методів побудови матриць переваг, зафіксовано значний ступінь чутливості ринку за ціною та органолептичними властивостями на продукцію ЗАТ „Молочний завод „Родич””.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо розробки та обґрунтування теоретичних, методичних і прикладних аспектів побудови та реалізації організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємств із урахуванням їх ринкових, регіональних, галузевих і продуктових особливостей. Концептуальні положення, що базуються на системно-цільовому підході до побудови організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності під

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?