Організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки реструктуризації підприємств хімічної промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 229
Виявлення та характеристика основних факторів забезпечення екологічної безпеки хімічних підприємств у процесах їх реструктуризації. Обгрунтування й аналіз можливості застосування механізму торгівлі правами на викиди та скиди забруднювальних речовин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Екологічна безпека за допомогою відповідних механізмів дозволяє забезпечити відтворення природно-ресурсного потенціалу регіону та попередження техногенних ситуацій. Окремого дослідження потребує організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки підприємств хімічної промисловості у процесах їх реструктуризації. Наукові результати дисертаційного дослідження були використані під час виконання науково-дослідних робіт Сумського державного університету: „Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням” (№ ДР 0109U001484), де автором запропоновано підходи до оцінки соціально-економічної ефективності забезпечення екологічної безпеки; „Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку” (№ ДР 0109U001480), де автором обґрунтовано науково-методичні підходи до еколого-економічної оцінки процесів реструктуризації на хімічних підприємствах; „Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням” (№ ДР 0109U001483), де автором запропоновано застосування механізму взаємного екологічного страхування хімічних підприємств у складі екологоорієнтованого кластера. розвинути науково-методичний підхід до вибору стратегій забезпечення екологічної безпеки підприємств хімічної промисловості у процесах їх реструктуризації залежно від стадії життєвого циклу екологоорієнтованого кластера та рівня екологоорієнтованого розвитку; удосконалено: - науково-методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки підприємств хімічної промисловості у процесах їх реструктуризації, який на відміну від існуючих передбачає застосування таких організаційних інструментів, як: екотайнмент - для виявлення внутрішніх резервів забезпечення екологічної безпеки; екоаутсорсинг - для економії природоохоронних витрат; екоклінтех - як системи пошуку і реалізації інноваційних рішень у забезпеченні екологічної безпеки; екоспонсоринг - для підвищення екологічного іміджу підприємств, що входять у технопаркові конструкції;У першому розділі «Теоретичні основи екологічної безпеки реструктуризації хімічних підприємств» проаналізовано сучасний стан екологічної безпеки хімічних підприємств в Україні, розкрито сутність та зміст поняття «екологічна безпека», «екологоорієнтована реструктуризація хімічних підприємств», визначені екологічні ризики від упровадження технопаркових конструкцій на регіональному рівні, при цьому доведена необхідність розроблення організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки реструктуризації підприємств хімічної промисловості. екологічний реструктуризація торгівля хімічний У роботі пропонується розвинути класифікацію видів екологічної безпеки за такими ознаками, як: а) рівень інноваційного забезпечення: «екологічна безпека, що забезпечена інноваційними рішеннями», «екологічна безпека, що базується на традиційних рішеннях»; б) період забезпечення: «оперативна, поточна та стратегічна екологічна безпека»; в) рівень ризику: «низько-, середньо-, високоризикова» екологічна безпека. Під організаційно-економічним механізмом забезпечення екологічної безпеки підприємств хімічної промисловості у процесі їх реструктуризації розуміють сукупність взаємозвязаних та взаємозалежних форм і методів екологоорієнтованого управління, які структурно поділяються на організаційний механізм, що забезпечує організацію, планування, нормування та контролінг екологічної безпеки, та економічний механізм, що забезпечує мотивацію екологоорієнтованої діяльності субєктів господарювання (рис.1). До організаційних інструментів забезпечення екологічної безпеки відносять: екотайнмент - система виявлення внутрішніх резервів забезпечення екологічної безпеки; екоаутсорсинг - система, що мінімізує природоохоронні витрати за рахунок спеціалізації окремих функцій; екоклінтех - система пошуку і реалізації інноваційних рішень щодо забезпечення екологічної безпеки; екоспонсоринг - система, яка забезпечує підвищення екологічного іміджу підприємств, що входять у технопаркові конструкції. У третьому розділі «Формування системи управління екологічною безпекою хімічних підприємств у процесах їх реструктуризації» розроблено науково-методичні положення щодо еколого-економічної оцінки процесів реструктуризації підприємств хімічної промисловості; удосконалено методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності заходів по забезпеченню екологічної безпеки процесів реструктуризації хімічних підприємств; запропоновано систему екологоорієнтованого управління технопарковими конструкціями.Існуючу класифікацію видів екологічної безпеки доцільно доповнити такими: а) за рівнем інноваційного забезпечення - «екологічна безпека, забезпечена інноваційними рішеннями», «екологічна безпека, що базується на традиційних рішеннях»; б) за періодом забезпечення - «оперативна, поточна та стратегічна екологічна безпека»; в) за рівнем ризику - «низько-, середньо-, високоризикова» екологічна безпека. Екологічна б

План
Основний зміст дисертаційного дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?