Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Аналіз та оцінка рівня ефективності діяльності банківської системи України. Стратегія забезпечення ефективності діяльності банку та послідовність її розроблення. Рекомендації щодо реалізації в банках бонусної системи грошового стимулювання працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Адаптація зарубіжних розробок до умов і специфіки діяльності банків в Україні становить значний науковий і практичний інтерес і потребує спеціальних досліджень. Однак зміни останніх років зумовлюють необхідність перегляду існуючих положень стосовно управління банківською діяльністю та розроблення нових підходів до управління ефективністю діяльності банків з урахуванням не тільки реальної ситуації, а й перспектив їх розвитку. У рамках цих тем автором запропоновано і теоретично обґрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності банків, розроблено методичний підхід до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку. Методологічною основою дослідження послужили фундаментальні положення економічної науки щодо ефективності діяльності банків, зокрема теорія банківської фірми, ґрунтовні наукові праці вчених-економістів, критичне осмислення праць сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, що стосуються проблем забезпечення ефективності діяльності банків та механізмів її підвищення. При вирішенні поставлених завдань у дисертації використано сучасні методи наукових досліджень, зокрема: якісного аналізу і синтезу (для дослідження теоретичних положень ефективності діяльності банку); порівняльного економічного аналізу (при оцінці стану ефективності діяльності банків); методи групування та коефіцієнтів, структурний, факторний та декомпозиційний аналіз (при оцінюванні показників, що характеризують ефективність діяльності банків); економіко-математичного моделювання (при визначенні та побудові моделі залежності величини фінансового результату банку від окремих показників і розробленні прогнозів); метод експертних оцінок (при дослідженні впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на ефективність роботи банків).У першому розділі дисертації «Теоретичні основи забезпечення ефективності діяльності банку» обґрунтовано теоретичні засади вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банків, розроблено класифікацію зовнішніх і внутрішніх факторів та здійснено оцінку їх впливу на ефективність діяльності банків. На основі аналізу відомих підходів вітчизняних та зарубіжних учених до визначення та оцінювання ефективності банківської діяльності запропоновано авторське визначення терміна «ефективність діяльності банку» як приросту результатів банківської діяльності за рахунок реалізації заходів щодо її вдосконалення, що характеризується співвідношенням отриманих результатів до обсягів залучених і вкладених ресурсів, здійснених витрат, у результаті чого банк досягає поставлених цілей та підвищення його ринкової вартості. 1), яка дає змогу комплексно враховувати та оцінювати вплив змін на основі аналізу таких факторів як: діловий імідж банку серед клієнтів; частка банку на ринку; наявність мережі філій; наявність розробленої стратегії на конкретний період; реагування менеджменту банку на зміну умов банківської діяльності; рівень матеріального стимулювання; забезпечення поліпшення умов праці та життя працівників; обсяги витрат; рівень капіталізації банку; зростання обсягу та зміна структури депозитного портфеля; зростання обсягу і якість кредитно-інвестиційного портфеля; спектр банківських продуктів; наявність інновацій, нових технологій; швидкість реагування банку на зміну процентних ставок за депозитами та кредитами (процентна політика); технологічне супроводження; якість обслуговування; рекламна діяльність; рівень кваліфікації персоналу; доступ до інформації про залучення та розміщення коштів. Законодавчо-правові та адміністративні фактори Рівень стабільності та досконалості нормативно-правових документів, що регулюють банківську діяльність; наявність законодавчо встановлених пільг для банківського бізнесу; податкова, фінансова політика держави; грошово-кредитна політика НБУ; механізм формування та розподілу прибутку; процедура реєстрації та ліцензування банківської діяльності, політична ситуація в країні; процеси інтеграції банків у світовий фінансовий простір Економічні фактори Обсяг і структура ресурсної бази; рівень капіталізації банку; обсяг і структура кредитно-інвестиційного портфеля; обсяги витрат; ефективність використання банком ресурсів Регіональні фактори Рівень економічного розвитку регіону, в якому працює банк; взаємовідносини з регіональними органами влади; географічне розташування банків; наявність і стан розвитку економічної та фінансової інфраструктур Маркетингові фактори Доступ до інформації про залучення та розміщення коштів; рекламна діяльність; спектр продуктів, пропонованих банком; швидкість та якість обслуговування; досвід роботи банку; діловий імідж банку серед підприємницьких структур та населенняНа основі узагальнення наукових підходів розкрито зміст терміна «ефективність діяльності банку» - як приріст результатів до обсягів залучених і вкладених ресурсів, здійснених витрат, що максимізує ринкову вартість і сприяє реалізації поточних і довгострокових цілей банківської установи. Ефективність діяльності банку зумовлюють різні чинники, важли

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?