Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 208
Концептуальна модель системи управління довгостроковою економічною стійкістю підприємств. Аналіз тенденції сучасного розвитку промисловості України. Основні показники та критерії оцінки рівня економічної стійкості. Бальна система оцінки інновацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дисертацію виконано у Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України відповідно до плану науково-дослідних робіт за темами: “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва”, номер державної реєстрації 0102U001029 (1999-2003 рр.), у рамках якої автором розроблено механізм формування продуктивності праці, методичні положення управління резервами зростання продуктивності живої, упредметненої та сукупної праці, методику оцінки економічної стійкості підприємств; “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності машинобудівного виробництва”, номер державної реєстрації 0104U003516 (2004-2007 рр.), у якій автором розроблено науково-методичні засади діагностики фінансової стійкості підприємств, формування товарної стратегії машинобудівного підприємства, методичні основи діагностики резервів виробництва. Для реалізації мети дослідження було поставлено і вирішено комплекс теоретичних, методичних і практичних завдань: запропоновано концептуальну модель системи управління довгостроковою економічною стійкістю підприємств, визначено функції та структурні елементи процесу управління стійкістю; розроблено організаційно-економічний механізм управління довгостроковою економічною стійкістю промислових підприємств, основними елементами якого є: стратегічне забезпечення економічної стійкості, функціональний механізм, тимчасові організаційні структури, регламентні системи; Для досягнення намічених наукових результатів у роботі використовувалися такі методи дослідження: системно-структурного аналізу - для побудови логіки та структури роботи; деталізації та синтезу - для визначення предмета і взаємозвязку його складових частин; економіко-статистичний - при дослідженні й узагальненні тенденцій і закономірностей розвитку промислових підприємств; економічної діагностики - для оцінки параметрів економічної стійкості підприємств, сили впливу організаційно-економічних факторів, виявлення реальних і потенційних резервів щодо забезпечення економічної стійкості; сітьового планування і управління - для створення регламентних систем управління інноваційним процесом, продуктивністю праці, ритмічністю роботи підприємств, економічною стійкістю. запропоновано і реалізовано методики визначення показників і критеріїв економічної стійкості підприємств, оцінки рівня використання фонду календарного і робочого часу, противитратного механізму формування продуктивності живої, упредметненої та сукупної праці, поточної діагностики економічної стійкості й ефективності роботи підприємств, рекомендації щодо виявлення реальних і потенційних резервів підвищення рівня економічної стійкості на основі регламентних систем управління;У першому розділі “Теоретичні основи та концептуальні положення довгострокової економічної стійкості промислових підприємств” обґрунтовано сутність економічної стійкості підприємств і механізм її функціонування, визначено й охарактеризовано основні фактори, що впливають на економічну стійкість. Аналіз теоретичного матеріалу у сфері управління економічною стійкістю промислових підприємств показав, що існує два основних підходи до визначення суті поняття «економічна стійкість»: середовищний і фінансовий. Це дало змогу поглибити дане поняття і запропонувати визначення процесу управління економічною стійкістю підприємств як постійний цілеспрямований вплив субєкта управління на обєкт управління (технічну, технологічну, економічну, організаційну і соціальну системи) для використання потенціалу підприємств із метою забезпечення оптимальних або заданих параметрів економічної стійкості протягом життєвого циклу їх функціонування. У другому розділі “Розробка методичного забезпечення довгострокової економічної стійкості підприємств” визначено ресурси і напрями забезпечення довгострокової економічної стійкості підприємств, розроблено методичні засади діагностики рівня і факторів забезпечення економічної стійкості. Для управління економічною стійкістю в реальному масштабі часу розроблено методику поточної діагностики виробництва, яка дає змогу оцінити рівень економічної стійкості підприємств.Вона узагальнює та розвиває науково-теоретичні, методичні та практичні питання щодо стійкого й ефективного функціонування промислових підприємств в умовах ринкового середовища. Підприємство є економічно стійким, якщо воно може забезпечити життєздатність і конкурентоспроможність на всіх етапах свого життєвого циклу функціонування на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку виробництва. Виявлено, що в Україні до цього часу відсутній ефективний організаційно-економічний механізм управління довгостроковою економічною стійкістю промислових підприємств. Для розвязання задач і функцій економічного прогнозування на промисловому підприємстві запропоновано комплекс економіко-математичних моделей, що може слугувати складовою частиною системи методичного забезпечення прогнозування і системи випереджувального контролю. Із цією метою розроблено модель визначення економічної стійкості промислово

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?