Організаційно-економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 143
Удосконалення інструментарію дослідження господарської діяльності підприємств. Розробка технології реформування підприємства на основі його комплексної реструктуризації. Аналіз механізму управління для забезпечення беззбиткової діяльності підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ринкові перетворення перших чотирнадцяти років свідчать про те, що позитивних результатів на макрорівні можна досягти тільки за умови стабілізації фінансово-економічного стану підприємств. Проблемам трансформації форм власності, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств присвятили свої праці закордонні й вітчизняні вчені: Албєгова І.М., Богійон Г., Бланк І.А., Віноградов В.А., Голіков В.І., Довбня С.Б., Душаніч Т.Н., Ємцов Р.Г., Журавська Е.Г., Карлофф Б., Корнаї Я, Ковальов А.І., Краснова В., Кузьмін О.Є., Мазур І.І., Наливайко А.П., Пестью П., Привалова А., Перріс Г., Савіцька Г.В., Сейрон П., Терещенко О.О., Треньов Н.Н., Фатхутдінов Р.А., Холопов А.В., Чернега О.Б., Шапіро В.Д., Шкорута Л.М. та інші. Разом з тим, в умовах трансформації власності, динамічного розвитку ринкових відносини, необхідності підвищення конкурентноздатності національної економіки виникає необхідність розробки комплексного підходу до питань забезпечення беззбиткової діяльності підприємств як з боку держави, так і безпосередньо самого підприємства. · удосконалення інструментарію дослідження господарської діяльності підприємств, застосування якого дозволить оперативно, послідовно і комплексно вивчити різнобічні аспекти діяльності підприємства; Розроблені в дисертаційному дослідженні підходи, способи й отримані результати створюють методологічну основу удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, в основу якого покладена діагностика фінансово-економічного стану підприємств, застосування якої істотно полегшує розробку і реалізацію комплексних реструктуризаційних програм забезпечення беззбитковості підприємства.Дослідження практики процесів трансформації відносин власності в Україні дає можливість визначити як обєктивні причини, такі як неможливість використання традиційних для розвинених країн методів приватизації (продаж на фондовому ринку і ринку нерухомості, оскільки такі не були сформовані) та відсутність достатнього національного приватного капіталу при неготовності суспільства до домінування іноземного капіталу в процесі приватизації, так і субєктивні причини, які призвели до погіршення фінансово-економічного стану значної частини підприємств усіх галузей економіки. У 2 Розділі „Діагностування підприємств постприватизаційного сектора економіки” проаналізовані існуючі методологічні підходи аналізу фінансово-економічного стану підприємств, запропоновано „ступеневий” підхід до діагностування субєктів господарювання, який застосовано в роботі на прикладі підприємств машинобудування Одеського регіону. Погіршення фінансово-економічного стану підприємств постприватизаційного сектора економіки обумовлює необхідність розробки заходів щодо виходу їх зі збиткової зони, забезпечення стабільної діяльності підприємств шляхом проведення відповідних реструктуризаційних процедур. Вивчення різноманітних підходів до діагностування фінансово-економічного стану і результатів діяльності підприємств дало можливість виділити основні критерії, які характеризують його плато - і конкурентоспроможність: динаміка обсягу продаж, співвідношення отриманого прибутку і проведених витрат, раціональна структура активів, співвідношення вартості капіталу і доходності активів, платоспроможність і ліквідність в короткотерміновому періоді. Застосування запропонованого методологічного підходу до діагностування підприємств дозволить комплексно підійти до аналізу фінансово-господарського стану підприємства; проводити, зокрема експрес-діагностику, завдяки простоті та поетапності проходження охопити значне коло підприємств, правильно оцінити фінансово-економічний стан підприємств і прийняти відповідне управлінське рішення.У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження процесів трансформації власності в Україні, їхнього впливу на фінансово-економічний стан підприємств постприватизаційного сектора економіки, розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення беззбиткової їх діяльності як з боку органів державного управління, так і безпосередньо самих підприємств. Основний вплив на результативність проведеної в Україні трансформації власності оказали ряд макроекономічних особливостей перехідного періоду в країні: - відсутність координації практики реформування державної власності з процесами демонополізації національної економіки й формування конкурентного середовища; Найсуттевішими помилками політики приватизації, які спричинили не тільки погіршення фінансово-економічного стану, а й банкрутство значної частини підприємств визначені: - недостатньо продуману політику „ваучерної приватизації”, що призвела до „розпилення” власності, формування неефективної, інсайдерської власності, відсутності реального власника.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?