Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 201
Сутність і значення венчурного інвестування інноваційної діяльності підприємств. Розвиток організаційно–економічних форм використання венчурного капіталу. Удосконалення процедур прийняття рішень. Модель оцінки ефективності портфеля венчурних проектів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вирішення цього завдання потребує розвитку досліджень сутності венчурного капіталу, специфіки форм його інвестування в обєкти інноваційної діяльності, визначення змісту та структури організаційно-економічного механізму використання венчурного капіталу, який забезпечує взаємовигідну взаємодію між інноваційними підприємствами та венчурними інвесторами. Однак тематиці використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності увагу приділяло обмежене коло дослідників. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані такі наукові методи: статистичні - для аналізу світового досвіду венчурного підприємництва та його стану на вітчизняному ринку інновацій; якісного аналізу та синтезу - для уточнення змісту понять „венчурний капітал”, „венчурний цикл”, „венчурне підприємництво”; експертних оцінок - для формування підходів до мінімізації венчурних ризиків; математичного моделювання економічних процесів - для побудови моделі оцінки формування портфеля венчурних проектів та механізму мотивації взаємостосунків учасників венчурного проекту. Наукова новизна одержаних результатів: вперше: розроблено механізм мотивації субєктів підприємницької діяльності до участі у венчурних інноваційних проектах, в основу якого покладено вплив глибини реалізації інновації на формування оптимальної взаємовигідної стратегії виведення капіталу з проекту, що дозволяє на відміну від існуючих механізмів розширити сферу використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності та підвищити її інтенсивність; удосконалено: організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу на вітчизняному ринку інновацій шляхом уточнення його змісту і структури, включаючи способи накопичення та інвестування венчурного капіталу, структуру процесу його використання та механізми мотивації до участі у венчурному проекті потенційно зацікавлених осіб, що спрощує вибір у кожній конкретній ситуації найбільш ефективної форми інвестування інновацій;У першому розділі „Сутність та значення венчурного інвестування інноваційної діяльності підприємств” обґрунтовано значення венчурного інвестування як важливого напрямку інтенсифікації інноваційній діяльності в Україні, доведено необхідність формування ринку інновацій в Україні та доцільність розширення використання венчурного капіталу в інноваційної діяльності підприємств, проаналізовано світовий та вітчизняний досвід венчурного підприємництва, запропоновано основні напрямки формування сприятливих умов для організації взаємодії венчурних інвесторів і інноваційних підприємців. Незадовільні обсяги і темпи здійснення інноваційної діяльності в Україні свідчать про недосконалість механізмів фінансування інноваційних проектів, що визначає необхідність пошуку шляхів активізації інноваційної діяльності в умовах значної обмеженості матеріально-технічних та фінансових ресурсів. Взаємовигідний звязок між інноваційними підприємствами та венчурним інвестором повинен забезпечувати організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу (ВВК). У другому розділі „Розвиток організаційно-економічних форм використання венчурного капіталу” розглянуто структуризацію процесу використання венчурного капіталу, досліджено економічні характеристики джерел фінансування інноваційних підприємств венчурним капіталом, визначено фактори, які впливають на ефективність взаємодії учасників венчурних проектів. Виходячи з наведених загальних пропозицій щодо механізму ВВК та факторів ефективності взаємодії, в роботі запропоновано організаційно-економічну форму ВВК у проектах із впровадження конвеєрної електричної печі ПЕК-15/350 і газової печі - 86/1350 з участю ЗАТ „Кераммаш” і венчурної компанії „Авенчерс” (рис.Одержані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання підвищення ефективності використання венчурного капіталу на ринку інновацій. Створення в Україні розвинутої ринкової економіки вимагає формування ринку інновацій та доцільність використання венчурного капіталу для фінансування інноваційної діяльності. Для визначення способу організації цієї взаємодії запропоновано поняття та визначено структуру організаційно-економічного механізму використання венчурного капіталу, який повинен відбивати сукупність форм, методів та засобів реалізації економічних законів, інтересів соціальних груп, прав власності і одночасно сприяти активізації інноваційної діяльності. Важливим аспектом венчурного фінансування інновацій є удосконалення структури процесу використання венчурного капіталу, тобто встановлення етапів інвестування капіталу та визначення послідовності дій, що повторюються від моменту вкладення коштів до завершення реалізації інноваційного проекту. Доведено, що на мотивацію субєктів підприємницької діяльності до їх участі у венчурних проектах впливає глибина реалізації інновації, яку визначає така стадія реалізації інновації, наприкінці якої здійснюється виведення капіталу з інноваційного проекту.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?