Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Модель планування та управління діяльністю житлово-комунального комплексу і його підприємствами на базі використання невластивих задач лінійного програмування. Інтенсифікація використання ресурсів шляхом стратегічного планування, зміни цінового механізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це призвело до відставання розвитку невиробничої сфери порівняно з досягнутим рівнем виробничих сил і потребами населення. Проте досягнутий рівень розвитку житлово-комунального комплексу ще не задовольняє потреб населення, а матеріально-технічна база цієї сфери далека від досконалості. В економічних публікаціях останніх років, присвячених розвитку невиробничої сфери, знайшли відображення розробки проблеми економічних відносин, що тут склалися, закономірностей, її місця і значення у задоволенні потреб населення і розвязанні соціальних завдань. досліджено і поглиблено теоретико-методологічні і науково-методичні основи управління в регіональних господарських системах невиробничої сфери як сукупності соціально-економічних процесів з урахуванням особливостей ринкових відносин і структурної трансформації систем і механізмів управління, розглянуто специфічні особливості функціонування житлово-комунального комплексу, його місце і роль у системі суспільного виробництва в умовах ринку; опрацьовано методичне забезпечення організаційно-економічного механізму управління підприємствами житлово-комунального комплексу по всьому життєвому технологічному циклу процесів і процедур, проведено аналіз і оцінку можливості трансформації організаційно-господарських структур невиробничої сфери, запропоновано моделі територіальної організації житлово-комунального комплексу і систему його управління під впливом процесів ринкоутворення.На перший план по мірі зростання масштабів житлово-комунального комплексу та ускладнення взаємозвязків між його підгалузями і виробництвами висувається необхідність поліпшення їх діяльності, отже, досягнення необхідної збалансованості у розвитку. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою показує, що житлово-комунальний комплекс є ключовим компонентом будь-якої економіки та економічної діяльності в цілому. Головним напрямком його розвитку повинна стати політика ефективного попиту на житло, її реалізація можлива за умов реформування житлово-комунального комплексу. зміни існуючого способу фінансування будівництва, акумуляції різних джерел його розвитку. Удосконалення системи планових показників включає цілий комплекс заходів, найважливішими з яких є: підсилення ролі показників, що характеризують кінцеві результати розвитку і функціонування житлово-комунального комплексу, ефективність використання ресурсів, підвищення ступеня взаємної погодженості показників по видах планів і стадіях планування, розділах плану, комплексах планово-економічних задач і видах показників; удосконалення складу і співвідношення розрахункових та затверджуваних показників; створення внутрішньокомплексної багаторівневої системи взаємоповязаних показників. Отже, у житлово-комунальному комплексі буде діяти така генеральна схема організаційно-економічного управління: житлово-комунальний комплекс - виробничі обєднання областей - міські і районні багатогалузеві обєднання житлово-комунального комплексу (рис.Сформульована у дисертації концепція розвитку субєктів невиробничої сфери у сучасних умовах передбачає їх еволюцію як єдиної цілісної системи, що є складовою організаційно-економічного механізму управління галузями невиробничої сфери. Житлово-комунальний комплекс як один з елементів комплексного розвитку держави розвивається подібно до складної ієрархічної системи і покликаний безпосередньо вирішувати соціально-економічні проблеми суспільства. Зараз житлово-комунальний комплекс має у розпорядженні все необхідне для динамічного і стабільного розвитку економіки, проте його екстенсивний характер в умовах зростаючих масштабів виробництва і ускладнених господарських звязків призводить до виникнення негативних тенденцій в економіці. На прикладі житлово-комунального комплексу у дисертаційній роботі досліджуються напрямки технічного переозброєння виробництва, прискорення науково-технічного прогресу за рахунок швидкого оновлення його матеріальної бази, ефективного використання досягнень науки і техніки у виробництві. Новий організаційно-економічний механізм управління передбачає забезпечення запланованих пропорцій у розвитку житлово-комунального комплексу на підставі застосування переважно економічних методів господарського керівництва.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?