Організаційно-економічний механізм управління рекреаційними територіями степового Причорномор’я - Автореферат

бесплатно 0
4.5 184
Дослідження методики створення ефективної системи управління рекреаційним землекористуванням степового Причорномор’я. Вивчення етапів рекреаційно-туристичної діяльності у досліджуваному регіоні, особливостей землекористування, методів його управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Але, оскільки наукова методологія управління рекреаційним землекористуванням не була розроблена у цілісному вигляді, нині управління цими землями носить фрагментарний характер. Відсутність методології, яка забезпечує розгляд рекреаційно-туристичної діяльності як цінності, нині виражається в тому, що у суспільному житті виділяється один фактор - туризм і його економіка, який визначається як домінуючий у суспільному житті, тоді як міжфакторна взаємодія туризму і його операційного базису - землі залишається не дослідженою. Наукові результати дисертації, теоретичні положення, практичні рекомендації та висновки здійснені у рамках наукової теми кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Миколаївського Державного Університету імені В.О.Сухомлинського "Економіка раціонального використання, відтворення, охорони і управління рекреаційною територією Причорноморя" та відповідно до плану науково-дослідної роботи Міжнародного університету бізнесу і права "Розробка та впровадження економіко-технологічних заходів раціонального природокористування та управління екологічною безпекою навколишнього середовища" (номер державної реєстрації 0109U002761; 0109U002939), де автором здійснено обґрунтування інструментів, принципів та методів управління рекреаційним землекористуванням, розкрито важлива роль забезпечення сталого розвитку рекреаційного землекористування. удосконалено: понятійно-категорійний апарат, суть якого полягає в тому, що рекреаційне землекористування не заключається рамками категорії земель рекреаційного призначення, оскільки місцями відпочинку і туризму є землі всіх категорій земель за цільовим призначенням, в результаті чого традиційна сучасна методологія, яка передбачає розвиток рекреаційно-туристської діяльності лише на землях рекреаційного призначення є хибною. Южне та Комплексної міської цільової програми «Про заходи щодо регулювання розвитку території міста Южного на 2004-2010 роки» (довідка № 02-02-78 від 10.03.2010 р.), автором проведена науково-дослідна робота по аналізу та оцінки рекреаційних ресурсів міста-курорт Южне Одеської області (договір № 1/09 від 01.12.2009 р.; акт прийому-передачі 1/03 від 01.03.2010 р.), запропонована автором теоретико-методичне обґрунтування грошової оцінки рекреаційного землекористування у населених пунктах буде використана Службою охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин при оцінки рекреаційних ресурсів зони відпочинку в другому мікрорайоні міста-курорт Южне (довідка № 18/01-04-10 від 09.03.2010 р.), Технічною Радою Центру системних досліджень Національної Академії Наук України (протокол № 7 від «03» березня 2010 року) запропоновано впровадити теоретико-методичні положення, висновки і рекомендації у практичній діяльності місцевих органів влади (акт № 6-Н від 16.03.2010 р.), а також теоретико-методичні розробки дисертаційної роботи знаходять своє відображення у навчальному процесі Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського при викладанні дисциплін "Розміщення продуктивних сил" та "Регіональна економіка" (довідка № 01/311 від 17.03.2010 р.).Зясовано, що дотепер існують нечіткі та неузгоджені аспекти феномену земель рекреаційного призначення, оскільки турист (рекреант) може відпочивати і на землях історико-культурного призначення, землях водного фонду та лісогосподарського призначення та інших категоріях земель за цільовим призначенням. Огляд існуючого стану рекреаційної діяльності засвідчив, що території для цих потреб формуються у великій мірі на землях природно-заповідного фонду - національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, на яких формуються такі функціональні зони як зона стаціонарної та регульованої рекреації. Нині у практиці використання земель природно-заповідного фонду точаться гострі дискусії з приводу того, що у випадках створення заповідних територій без вилучення у первинних власників чи землекористувачів їх не доцільно виділяти як самостійну категорію земель, в тому числі, показувати у складі тієї чи іншої категорії земель, що суперечить Земельному кодексу України та закону "Про природно-заповідний фонд України" та іншим законодавчим актам. У цьому випадку буде здійснюватись подвійний кількісний облік земель: окремо землі, за рахунок яких створено заповідні території, і окремо, власне, землі заповідних територій. На підставі проведених досліджень виявилось, що першоосновою рекреаційно-туристичної діяльності є не стільки землі рекреаційного призначення, скільки рекреаційні зони відпочинку, що перебувають у складі будь-яких категорій земель за цільовим призначенням, які є інструментом реалізації стратегії організації відпочинку людей.У дисертації на базі проведених наукових досліджень вирішено актуальну наукову задачу, що полягає у розробленні методологічних засад та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо управління рекреаційно-територіальним ресурсом і має суттєве значення для розвитку науки управління природокористуванням, практики підвищення

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?