Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 158
Дослідження специфіки соціально-економічного розвитку підприємств системи споживчої кооперації в цілому та торговельної галузі зокрема. Діагностика функціонування підприємств роздрібної торгівлі цієї галузі. Напрями управління ефективністю її діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вирішення поставлених у дисертації завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових прийомів і методів дослідження, як діалектичний підхід, методи аналізу та синтезу - при визначенні відмінностей категорій „ефективність управління” та „управління ефективністю”, сутності поняття „організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства”, а також удосконаленні методики формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України; системний підхід - при удосконаленні концептуальних положень управління ефективністю діяльності кооперативних підприємств; комплексний підхід - при обґрунтуванні методики формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності; також були використані економіко-статистичні методи: порівняльного аналізу, середніх величин - при визначенні проблем, тенденцій і перспектив розвитку споживчої кооперації України в цілому та її торговельної галузі зокрема; метод аналізу ієрархій - при розробці методичного підходу щодо оцінки функціонування, можливостей удосконалення та змін організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі; методи кількісного аналізу й економічного прогнозування - при вдосконаленні методичного підходу до оцінки поточних результатів діяльності; структурно-функціональний підхід - при вдосконаленні організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності; табличний - для представлення розрахунків і оцінки конкретних результатів досліджень; графічний - для побудови графіків залежності показників. методику формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі системи споживчої кооперації України з використанням методів аналізу, синтезу та комплексного підходу, яка передбачає поетапну реалізацію моніторингу соціально-економічного розвитку досліджуваних підприємств; діагностики функціонування організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств; оцінки можливостей удосконалення зазначеного механізму; розробки програми його вдосконалення; оцінки змін механізму; впровадження програми вдосконалення, що дозволило оптимізувати діючий механізм і забезпечити досягнення мети його функціонування; організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України на основі результатів діагностики його функціонування та оцінки можливостей удосконалення за методом аналізу ієрархій і з використанням структурно-функціонального підходу, що передбачає делегування повноважень щодо управління ефективністю діяльності від облспоживспілки до конкретного підприємства; конкретизацію напрямів управління ефективністю та підвищення оперативності в проведенні оцінки діяльності підприємств, що дозволило забезпечити адекватність запропонованого механізму стратегічним напрямам розвитку споживчої кооперації України. До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать такі: методичний підхід щодо оцінки функціонування, можливостей удосконалення та змін організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України; методика формування механізму управління ефективністю діяльності зазначених підприємств; система показників управління ефективністю діяльності кооперативних підприємств роздрібної торгівлі та механізм організації оцінки запропонованих показників. У першому розділі „Теоретичні основи управління ефективністю діяльності підприємства” проведено гносеологічний та онтологічний аналіз поняття „ефективність”; на основі аналітичних досліджень положень теорій управління та ефективності визначено сутність понять „ефективність”, „ефективність управління”, „управління ефективністю”, „механізм управління ефективністю”; визначено відмінності понять „ефективність управління” та „управління ефективністю”; конкретизовано, систематизовано й узагальнено класифікаційні ознаки понять „ефективність” та „механізм управління ефективністю”; удосконалено концептуальні положення управління ефективністю діяльності підприємства та розроблено універсальну класифікацію напрямів управління ефективністю його діяльності.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розвязання актуального наукового та практичного завдання - розробки теоретико-методичних і практичних рекомендацій щодо оптимізації організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації в сучасних умовах. Проведено гносеологічний та онтологічний аналіз поняття „ефективність”, доведено відмінність понять „управління ефективністю” (цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності за напрямами управління ефективністю для забезпечення відповідності фактичного стану підприємства заданим параметрам) та „ефективність управління” (оцінка діяльності під

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?