Організаційно-економічний механізм стратегічного управління холдингами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Існуючі організаційні моделі стратегічного планування суб"єктів господарювання, його пріоритетні напрями. Аналіз системи якісних показників, що характеризують організаційно-економічну ефективність стратегічного плану підприємств холдингового типу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сукупності таких питань важливе значення має така діяльність, як: консолідована перевага, загальна стратегія розвитку, удосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління господарською діяльністю, зокрема такою формою інтеграції підприємств, як холдингова. Необхідність узагальнення та розвитку теоретичних положень, розробка методичних підходів і напрямів удосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємствами холдингового типу обумовлюють актуальність теми дослідження, її теоретичне та практичне значення. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт: Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України за темою «Управління техніко-економічним потенціалом системою вугледобувних підприємств в умовах фінансових, екологічних та соціальних обмежень» (номер держреєстрації 0107U011019, 2007-2012 рр.), у рамках якої здобувачем розроблено рекомендації щодо процедур стратегічного планування в умовах залучення і використання інвестицій; Інституту економіки промисловості НАН України за темою «Розробка механізму господарювання підприємств у трансформаційній економіці» (номер держреєстрації 0103U007370, 2003-2006 рр.), де виконано аналіз особливостей управління корпоративними структурами у трансформаційній економіці й обґрунтовано рекомендації щодо нарощування динамічного розвитку холдингових структур. Мета дисертації полягає в подальшому розвитку теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління холдингами, підвищення його ефективності на основі системного використання принципів стратегічного планування. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: теорію комплексного підходу, що ґрунтується на синтезі й аналізі, - для визначення сукупних принципів стратегічного планування в управлінні підприємствами холдингового типу; методи економіко-статистичного аналізу - при групуванні й узагальненні якісних показників ефективності організаційно-економічної складової стратегічного плану інтегрованої структури; системний підхід і формальну логіку - при формуванні організаційно-економічного механізму управління холдингами.На основі дослідження основних підходів до характеристики стратегічного управління в сучасній економічній науці й узагальнення досягнень вітчизняної економічної теорії визначено зміст стратегічного управління, вплив стратегії управління на організаційно-економічний механізм корпоративних структур, конкретизовано роль і місце стратегічного планування в управлінні підприємствами холдингового типу. Серед загальної сукупності підприємств, які займаються плануванням, істотна частка припадає на підприємства, що використовують саме стратегічне планування як підсистему стратегічного управління. Аналіз організації стратегічного планування у холдингах довів, що для ефективного здійснення стратегічного планування принципово важливим є формування окремих функціональних стратегій, що охоплюють різні сфери діяльності. Розглянуті приклади організації стратегічного планування на великих підприємствах холдингового типу, які представляють базові галузі економіки, свідчать, що активно застосовуються методи й основні підходи стратегічного планування, розробляються власні концепції та організаційні механізми планового процесу, які обумовлюються специфікою виробничої діяльності й індивідуальними структурними характеристиками. Обґрунтовано основні принципи стратегічного планування та розкрито механізм їх реалізації, що надає можливість установлювати якісні параметри розробки стратегічного плану, забезпечення стійкого розвитку і досягнення ефекту синергії (табл.У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної задачі удосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління холдингами, яке спирається на нижченаведені наукові результати й положення. Виходячи із сучасних умов ринкової економіки актуальним є стратегічний підхід до управління організацією, орієнтований на активні підприємницькі реакції, перспективне планування діяльності, реалізацію творчого потенціалу працівників. У результаті дослідження узагальнено й поглиблено концептуальні основи стратегічного управління холдингами, які полягають у визначенні перспектив діяльності підприємства з урахуванням нестійкості тенденцій зовнішнього середовища, у своєчасній оцінці можливих ризиків і небезпек. Принципова особливість стратегічного управління виявляється у багатовимірності, оскільки в загальну корпоративну стратегію інтегруються приватні стратегії розвитку, реалізація яких стосується різних механізмів організаційно-економічної структури підприємства. Результати аналізу ролі й місця стратегічного планування в управлінні холдинговими структурами дозволили стверджувати, що специфіка стратегічного планування в рамках холдингової структури полягає в забезпеченні єдиної спрямованості ці

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?