Організаційно-економічний механізм сталого розвитку сільських територій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Методичні підходи до оцінки рівня розвитку сільських територій, соціально-економічні та екологічні передумови забезпечення сталого розвитку сільських територій Миколаївської області. Система моніторингу та управління розвитком сільських територій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Пріоритетним в науковому дослідженні залишається необхідність формування теоретико-методичних основ сталого розвитку сільських територій, важливою є також розробка системи заходів для його забезпечення. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Миколаївського національного аграрного університету за темою «Організаційно-економічні засоби формування та розвитку потенціалу субєктів господарювання сільських територій України» (номер державної реєстрації 0113U002422) (автором проведено оцінку розвитку сільських територій за районами Миколаївської області); науково-дослідної теми «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (номер державної реєстрації 0113U007514) наукового журналу «Економіка і фінанси», м. Досягнення поставленої мети обумовило постановку та вирішення наступних задач: - узагальнити та систематизувати сутність теоретичних поглядів на трактування понять «сільські території», «сталий розвиток»; Дослідження базується на використанні широкого спектру загальнонаукових і спеціальних методів, серед яких: теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу і порівняння (при визначенні особливостей і звязків обєкта, при обґрунтуванні основних понять, при дослідженні динаміки характеристик); моделювання (при розробці моделі збалансованого розвитку), статистично-математичні методи (для оцінки сучасного соціального, економічного та екологічного стану сільських територій); бібліографічний (при вивченні і опрацюванні наукової літератури стосовно розвитку, оцінки та управління розвитком сільських територій); групування (при визначенні основних показників для оцінки розвитку села); герменевтичний (аналіз правових питань функціонування сіл). Основними результатами дисертаційного дослідження, які визначають його наукову новизну, є: вперше: - розроблено організаційно-економічний механізм сталого розвитку сільських територій, в основу якого покладено збалансування правового, організаційного, фінансового, економіко-інноваційного, соціального, екологічного та інформаційного блоків, визначено його особливості і функціональну значимість (С.5, 10, 12);У першому розділі «Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій» розкрито економічну сутність сільських територій, складові та особливості організаційно-економічного механізму та розглянуто методи дослідження і оцінки розвитку сільських територій. Актуальним залишається питання формування дієвого організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій - як цілеспрямованої відповідно до стратегії сталого розвитку структурно-функціональної системи, що являє собою взаємоповязану сукупність, функцій, принципів, методів, важелів та інструментів функціонування сільських територій, які дозволяють організовувати, регулювати і координувати процес раціоналізації для досягнення та підтримки оптимально необхідного рівня розвитку. Враховуючи широке різноманіття соціальних, економічних, екологічних важелів та інструментів, які впливають на подальший стан та тенденції розвитку сільських територій і реалізують організаційного-економічний механізм дають змогу виділити його рівні, а саме: зовнішній (основні системо утворюючі елементи - сукупність сільських територій регіонального та загальнодержавного рівня), внутрішній (сукупність первинних і районних сільських територій). Методичне забезпечення оцінки сталого розвитку сільських територій передбачає використання адитивної моделі та розрахунку комплексного інтегрального індексу як загального показника по кожному з районів області окремих складових (економічної, соціальної та екологічної) сільських територій. У другому розділі «Характеристика сільських територій Миколаївської області та оцінка їх соціально-економічного розвитку» проаналізовано особливості соціального та економічного розвитку сільських територій Миколаївської області, їх поселенську мережу, екологічні проблеми.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і запропоноване нове вирішення важливих і актуальних теоретико-методичних питань та розроблено практичні рекомендації з формування та реалізації організаційно-економічного механізму сталого розвитку сільських територій. Результати проведеного дослідження дають можливість визначити, що сільська територія в сучасному розумінні - це складне і багатофункціональне територіальне утворення з специфічною сукупністю обєктів, що на ній розміщені, функціонують, проявляють свій потенціал і характеризують його як соціально-економічну, природно-кліматичну й виробничо-господарську систему. Обґрунтовано, що найбільш доцільним способом ефективного функціонування і відновлення сільських територій є їх сталий розвиток, який можна трактувати як сукупність дій, які спрямовані на рівномірне поліпшення соціальних показників (життєвого рівня сільського населення, якості освіти та охорони здоровя) у відповідності і збалансуванням з економічним розвитком і екологічним станом сільських тери

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?