Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Узагальнення вітчизняної практики здійснення санації підприємств. Визначення бар’єрів санації підприємств і розробка рекомендацій щодо уникнення та зниження їх негативного впливу. Визначення санаційної спроможності підприємств цукрової промисловості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відсутність достатнього практичного досвіду і теоретичної бази санації, обмеженість фінансових ресурсів значною мірою стримують дані процеси в українських підприємствах, зокрема у цукровій промисловості. Однак наявність низки неврегульованих питань зумовлює потребу уточнення понятійного апарату санації, розроблення методики оцінки санаційної спроможності цукрових заводів, а також обґрунтування ефективної структури та інструментарію організаційно-економічного механізму санації підприємств цукрової промисловості. Відповідно до поставленої мети ставилися і вирішені такі завдання: розвинути підходи щодо визначення сутності понять “санація”, “організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості”; Методологічний апарат, який був використаний в процесі дослідження, включає методи системного аналізу й логічного узагальнення - для вивчення зарубіжного досвіду регулювання та застосування санації, оцінки стану підприємств цукрової промисловості, метод експертного опитування - при визначенні барєрів санації, обґрунтуванні розмірів винагороди керуючому санацією, факторний аналіз - для визначення впливу виробничих факторів на обсяг переробки цукрових буряків, порівняльний аналіз - при аналізі статистичної інформації, метод індукції та дедукції - для узагальнення результатів дисертаційного дослідження. організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості, що включає використання санаційних інструментів у ході судового розгляду (мораторію на задоволення вимог кредиторів, обмеження строку подачі заяв кредиторами, взаємозаліку боргів), визначення можливостей подолання барєрів санації, оцінку санаційної спроможності цукровиробників, розробку плану санації з використанням системи санаційних заходів;У першому розділі “Теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму санації підприємств” розглянуто теоретичні засади сутності санації і класифікації санаційних заходів, розкрито зміст організаційно-економічного механізму санації підприємств, досліджено зарубіжний і вітчизняний досвід регулювання та застосування санації підприємств, проаналізовано існуючі методичні підходи щодо визначення санаційної спроможності підприємств. Це зумовлює необхідність розробки дієвого організаційно-економічного механізму санації підприємств цукрової промисловості, під яким автор пропонує розуміти систему взаємоповязаних організаційно-економічних елементів (санаційних заходів і інструментів), нормативно-правового, методичного, інформаційного та кадрового забезпечення, спрямовану на активізацію запровадження й успішну реалізацію санації підприємств. Незважаючи на “проборжникову” спрямованість вітчизняного законодавства, частка справ, завершених у звязку з санацією, у структурі завершених справ про банкрутство у 2006 р. по Україні становила 0,3 % (33 справи), по Вінницькій області - 1,1 % (3 справи). Низькі показники застосування санації зумовлені відсутністю кваліфікованих спеціалістів з питань санації, практичного досвіду її реалізації, що свідчить про нерозвиненість інституту санації в Україні та необхідність активізації санаційного процесу. У процесі дослідження методичних підходів щодо оцінки доцільності санації визначено важливість оцінки не лише фінансового потенціалу підприємства-боржника, але і його сильних і слабких сторін, врахування впливу факторів зовнішнього середовища на можливість проведення санації.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального науково-практичного завдання з удосконалення організаційно-економічного механізму санації підприємств цукрової промисловості. Дослідження економічної сутності санації дає підстави розглядати її як систему послідовних, взаємоповязаних заходів з оздоровлення підприємства-боржника, що здійснюються для відновлення його платоспроможності, досягнення прибутковості та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді за участю всіх зацікавлених сторін. Потреба забезпечення практичної реалізації санації на цукрових заводах зумовлює необхідність розробки дієвого організаційно-економічного механізму санації підприємств цукрової промисловості, під яким автор пропонує розуміти систему взаємоповязаних організаційно-економічних елементів (санаційних заходів та інструментів), нормативно-правового, методичного, інформаційного і кадрового забезпечення, спрямовану на активізацію запровадження й успішну реалізацію санації підприємств. Необхідність активізації санаційного процесу в Україні підтверджується надзвичайно низькими показниками застосування процедури санації: частка справ, завершених у звязку з санацією, у структурі всіх завершених справ про банкрутство у 2006 р. по Україні становила 0,3 % (33 справи), по Вінницькій області - 1,1 % (3 справи). Узагальнення практики реалізації процедур банкрутства дозволило визначити сукупність барєрів санації організаційного, економічного, психологічного та інформаційного характеру й обґрунтувати шляхи уникнення і зниження їх негативного впливу для підприємств цукрової промисловості

План
2. Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?