Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Аспекти здійснення санації підприємств, мета, завдання процесу оздоровлення. Особливості економічного функціонування підприємств машинобудівного комплексу. Аналіз методів оздоровлення підприємства і розробка механізму санації для підприємств галузі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому існує реальна потреба в розробці дійового організаційно-економічного механізму санації для відновлення економічного потенціалу підприємств машинобудівного комплексу. Базові теоретичні основи антикризового управління підприємством висвітлено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: С.Г. Актуальність і необхідність дослідження теорії й практики у сфері попередження банкрутства та відновлення діяльності підприємств зумовили вибір теми, мету і завдання дисертаційної роботи. Хмельницького; матеріали дисертації є складовою досліджень на тему «Організаційно-економічний механізм санації підприємств» (договір від 18.01.2006 р.), особисто автором розроблено механізм санації машинобудівних підприємств. виявити, узагальнити та доповнити методи оздоровлення підприємства і на цій основі розробити організаційно-економічний механізм санації для підприємств машинобудування;У першому розділі «Теоретичні основи банкрутства та санації підприємств» розглянуто процес становлення інституту банкрутства в Україні, проаналізовано термінологію цієї сфери, досліджено економічну сутність санації та методи її провадження, обґрунтовано базис, виділено основні засади формування організаційно-економічного механізму санації підприємств. За результатами проведених теоретичних досліджень сутності та змісту процедури санації у роботі виділено основні засади, на яких, на думку автора, повинен базуватись організаційно-економічний механізм санації підприємств (рис. У другому розділі «Формування інформаційної бази для розробки механізму санації підприємств машинобудування» проведено оцінку існуючого інструментарію аналізу фінансової діяльності підприємств, визначено особливості розвитку машинобудування в Україні, досліджено діючу практику здійснення санації машинобудівних підприємств. У третьому розділі «Науково-методичні та практичні підходи до розробки організаційно-економічного механізму санації підприємств машинобудування» визначено сутність економічного механізму, сформульовано авторське трактування поняття «механізм санації підприємства», сформовано організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудівного комплексу. У результаті аналізу ефективності проведених заходів приймається рішення щодо припинення процедури санації у звязку з відновленням платоспроможності; продовження встановленого строку процедури санації; припинення судової процедури санації і укладання мирової угоди, продовження оздоровлення у позасудовому порядку; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.У дисертації узагальнено науково-теоретичний апарат і запропоновано нове вирішення актуальної проблеми щодо відновлення діяльності підприємств машинобудування за допомогою процедури санації. Аналіз законодавства про банкрутство показав, що основна мета Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначена як: «відновлення ефективної діяльності ... шляхом застосування реабілітаційних процедур». Неоднозначність підходів до визначення сутності санації зумовили уточнення автором економічного трактування терміна, поглиблення рівня науково-теоретичного опрацювання проблеми санації, визначення мети, завдання, формулювання принципів її здійснення. З метою систематизації та впровадження заходів внутрішньої фінансової стабілізації удосконалено трактування поняття «санація балансу», виділено окремо і визначено сутність складових «санація активів балансу», «санація пасивів балансу». Виявлено тенденції розвитку галузі та фінансового стану підприємств машинобудівного комплексу, обґрунтовано необхідність розробки механізму санації для підприємств галузі, узагальнено позитивні і негативні фактори у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємств машинобудування, що склало інформаційну основу розробки організаційно-економічного механізму санації.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?