Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Проблеми розвитку містобудівних процесів на основі формування ефективного організаційно-економічного механізму в управлінні. Дослідження механізму управління земельними ресурсами в різних країнах. Аналіз розвитку містобудівних процесів в регіонах України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нині ситуація ще більше ускладнилась, причиною чого є недостатньо обґрунтована методологічна основа містобудівних прогнозів, відсутність моделей довгострокового формування міст в окремих регіонах країни, недосконалість методів та нормативів містобудівного проектування, що виникають як наслідок зниження ролі організаційно-економічних механізмів розвитку містобудівних процесів. Існування суттєвих проблем в містобудуванні вимагає розробки нових методів та підходів до вдосконалення управлінського інструментарію, який би забезпечив регулювання, планування, координацію та контроль в процесі гармонійного територіального розвитку міст, сприяв розвитку соціально-економічних процесів в регіонах України. Значний внесок в розробку методологічних підходів у визначенні змісту й оцінки процесів містобудування належить напрацюванням М. Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на комплексний розвиток містобудівних процесів в регіонах України шляхом вдосконалення організаційно-економічного механізму управління. Для розвязання окремих завдань в роботі використано наступні наукові методи: теоретичного узагальнення, порівняння, асоціацій і аналогій - для зясування сутності організаційно-економічного механізму розвитку містобудівних процесів, формування моделі територіальної містобудівної системи, розробки концепції управління розвитком містобудівними процесами; методи системного аналізу, абстрагування, узагальнення, економічного порівняння, статистичного групування, аналогії - для дослідження містобудівної діяльності в регіонах України; деталізації - для розробки пропозицій щодо вдосконалення системи управління та посилення дії організаційно-економічного механізму розвитку містобудівних процесів; анкетування, експертних оцінок, причинно-наслідкового звязку - для економічного обґрунтування альтернатив розвитку містобудівних процесів.В першому розділі “Теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму розвитку містобудівних процесів” проаналізовано та порівняно підходи науковців, спеціалістів і практиків містобудування до визначення організаційних та економічних засобів в цій сфері; визначено сутність та зміст організаційно-економічного механізму розвитку містобудівних процесів, обґрунтовано його структуру, схему реалізації; розроблено модель територіальної містобудівної системи, виявлено закономірності й механізми дії кожного її елемента; досліджено методологію економічної оцінки містобудівних систем та нормативно-правову складову інституційного забезпечення містобудування. Виявлено недоліки в управлінні містобудуванням, свідченням чого є ряд проблем в даній сфері, зокрема, стосовно територіального розвитку міста та юридично-правового узаконення його меж, невідпрацьованості нових механізмів розширення меж міста та оптимізації відносин міста і передмістя; погіршення структури землекористувань, ефективності використання міських земель; відсутності ефективних механізмів реалізації ринкових відносин у містобудуванні, механізмів залучення зовнішніх інвестицій; складності процедур погоджень та дозволів, загострення екологічних та інших проблем. Одним з компонентів цілісності соціально-економічного розвитку регіону є високий рівень здійснення містобудівної політики, який може бути забезпечений на основі розробки та реалізації дієвого організаційно-економічного механізму в управлінні містобудуванням. Організаційно-економічний механізм містобудування використовується для здійснення різноманітних функцій субєкта управління (проектування, планування, прогнозування, організації, оцінки та контролю), які визначають майнові, правові, фінансові відносини між усіма учасниками містобудівного процесу й забезпечують реалізацію їх економічних інтересів на основі координації та регулювання цього процесу. Розроблена модель дозволяє системно дослідити управління містобудуванням, забезпечити при цьому ефективне використання містобудівних ресурсів, створити умови для соціально-економічного розвитку регіонів і суспільства в цілому.Необхідність посилення прогнозованості, економічної доцільності та впорядкованості процесів розвитку обєктів містобудування висуває нові вимоги до реалізації функцій управління. На підставі проведених досліджень в дисертаційній роботі вирішено наукове завдання щодо розробки теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на комплексний розвиток містобудівних процесів в регіонах України шляхом вдосконалення організаційно-економічного механізму управління. Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів - це засіб управління, що відображає комплексну взаємодію організаційних і економічних заходів у формі методів, інструментів і важелів, що діють на правовій основі і забезпечують функціонування містобудівної системи, ефективне управління та досягнення цілей і завдань містобудівної політики. Модель територіальної містобудівної системи має складну структуру, показує закономірності й механізми взаємодії її елеме

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?