Організаційно-економічний механізм регулювання та управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств у регіоні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 217
Узагальнення досвіду формування й удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств. Сутність фінансових ресурсів підприємств та їх класифікація. Розробка механізму управління формуванням, структурою і динамікою цих ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ефективне управління фінансовими ресурсами є однією з найважливіших передумов, яка характеризує можливість адаптації підприємств до динамічних умов ринкового середовища, оскільки вони є джерелом формування всіх інших видів ресурсів. Теоретичні і практичні розробки питань, повязаних з формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємств та управлінням ними, знайшли відображення в працях таких українських науковців, як І. Т. Незважаючи на те, що окремі фінансові аспекти управління діяльністю підприємств достатньо висвітлюються в численних наукових працях, оприлюднюються на конференціях, семінарах, механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств як цілісна система не знайшов відповідного відображення, тому актуальним є обґрунтування науково-методичного підходу до його формування та вдосконалення за рахунок розробки економіко-математичних моделей, комплексної і оперативної систем аналізу фінансових ресурсів, програм подальшого розвитку таких підприємств. Історичний метод забезпечує встановлення походження і дослідження в часі реальних подій, тенденцій; структурно-функціональний полягає у визначенні організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємств як функціональної складової, що формується і використовується у структурі їх управлінської діяльності; системний метод, на основі якого визначено принципи та методи управління формуванням та використанням фінансових ресурсів акціонерних товариств в умовах ринку; метод SWOT-аналізу - при оцінці ефективності використання фінансових ресурсів з метою удосконалення управління даним процесом. Практична цінність результатів дослідження полягає у розробці і використанні пропозицій щодо формування та застосування механізму управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств регіону за рахунок узгодженого поєднання теоретичних основ його формування з елементами системи, процесу та інструментарію управління фінансовими ресурсами Львівською комерційною академією (довідка № 963/01-1.08 від 28.09.2009р.); у використанні розробленої класифікації фінансових ресурсів акціонерних товариств, що ґрунтується на поєднанні принципу багатокритеріальності у курсі лекцій і практичних занять з фінансів підприємств та фінансів видів економічної діяльності Луцького національного технічного університету (довідка № 872 від 01.07.2009р.).У першому розділі «Теоретичні основи формування механізму управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств» окреслюються методологічні засади дослідження змісту фінансових ресурсів загалом як обєкта управління та суть і значення управління фінансовими ресурсами у структурі управлінської діяльності господарюючих субєктів. Нашому розумінню суті фінансових ресурсів відповідає визначення, згідно якого, узагальнено фінансові ресурси можна розглядати як грошові кошти, залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел, сформованих під впливом організаційно-правових форм господарювання, призначених для покриття його власних потреб. По-перше, управлінню фінансовими ресурсами притаманна цілеспрямованість, яка проявляється при побудові системи управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства. На нашу думку, його слід розглядати як управління фінансовими ресурсами будь-якого субєкта господарювання, оскільки джерелом їх здійснення і отримання є фінансові ресурси. На підприємствах з високим рівнем ОУФР значення показників віддачі фінансових ресурсів у 2008 році порівняно з попереднім зросли майже на всіх підприємствах, значення ж показників чистої віддачі загальної суми фінансових ресурсів та власних фінансових ресурсів знизились, що обумовлено значним зростанням фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.Проведений у дисертації аналіз організаційно-економічного механізму регулювання та управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств Волинської області дає підстави сформулювати висновки та рекомендації, що мають науково-практичне значення і які відображають результати вирішення основних задач відповідно до поставленої мети дисертаційної роботи: 1. Дослідження сутності фінансових ресурсів підприємств та узагальнення існуючих їх класифікацій дали змогу створити науково обґрунтовану багатокритеріальну класифікацію фінансових ресурсів акціонерних товариств з привязкою до джерел інформації та розширити її практичне використання. Механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств визначено як певну послідовність теоретично обґрунтованих етапів управління фінансовими ресурсами підприємств, яка передбачає створення необхідної для їх ефективного формування і використання структури системи управління та вибір фінансового інструментарію. Його схема розроблена на основі класифікації фінансових ресурсів за матеріально-речовою структурою і включає управління фінансовими ресурсами, які знаходяться в грошовій формі, тобто, пасивами (за такими етапами: аналіз структури і динаміки фінансових ресурсів за попередній період, оптимізація структури фінансових ресурсів за джерелами формування),

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?