Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 178
Аналіз інвестиційного середовища діяльності міжнародних інвесторів в Україні. Особливості можливостей інвестування вітчизняних суб’єктів господарювання за кордон. Розробка економіко-математичної моделі для оцінки експортно-імпортної стратегії фірм.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Необхідною умовою динамічного розвитку економіки України, забезпечення якісних перетворень в економічній, соціальній та політичній сферах є обґрунтована, ефективна інвестиційна політика, яка має базуватися не на пасивному очікуванні зростання інвестиційної активності в межах саморегулятивних механізмів ринкового середовища, а на удосконаленні державного регулювання відтворювальних процесів в окремих регіонах та у вітчизняній економіці загалом. Для залучення іноземних інвестицій та сприяння вкладенню вітчизняного капіталу за кордоном потрібно визначити найефективніші методи, інструменти і важелі регулювання міжнародної інвестиційної діяльності з урахуванням переваг нашої держави та її стратегічних цілей, тому необхідним є формування структури досліджуваного механізму, обґрунтування етапів процесу регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. · дослідити сутність організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, розробити його структуру; · запропонувати структурну схему поетапного регулювання міжнародної інвестиційної діяльності держави, яка б забезпечила системне застосування елементів організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в умовах глобалізаційних процесів; У роботі використано сукупність різноманітних методів наукового пізнання, зокрема загальний підхід до визначення змісту і структури роботи базується на основі методу системного аналізу, історичний метод застосовується у процесі дослідження становлення і розвитку нормативно-правової бази та зарубіжного досвіду регулювання міжнародної інвестиційної діяльності, методи аналізу і синтезу використовувались при дослідженні особливостей міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, обґрунтування категоріального апарату здійснено за допомогою методів наукового абстрагування та узагальнення.У першому розділі дисертаційної роботи “Теоретичні основи організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні” уточнено сутність поняття “міжнародна інвестиційна діяльність”, доповнено та систематизовано перелік важливих для практики організації та управління інвестиційною діяльністю критеріїв класифікації міжнародних інвестицій, розкрито зміст і структуру організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності й визначено етапи процесу її державного регулювання. Узагальнивши наявні підходи до класифікації інвестицій, автор робить висновок, що їх можна застосовувати також і до міжнародних інвестицій, доповнивши перелік найвагоміших критеріїв для практики організації та управління інвестиційною діяльністю такими позиціями: за інституційною ознакою інвестиції доцільно поділяти на банківські, інвестиції небанківських фінансових установ (страхових, інвестиційних компаній, пенсійних фондів тощо), інвестиції міжнародних фінансових організацій, інвестиції державних органів, інвестиції транснаціональних корпорацій; за сферами використання інвестиції варто поділяти на економічні, політичні, соціальні, науково-технічні, екологічні. У роботі запропоновано трактувати зміст поняття “організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності” як систему відповідних методів, інструментів і важелів, які використовують для досягнення цільових показників міжнародної інвестиційної діяльності на основі інформаційно-аналітичного, нормативно-правового та організаційного забезпечення. Схема організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності значення мають послідовність, взаємозвязок і комплексність заходів, спрямованих на впровадження, використання та удосконалення різноманітних елементів цієї системи, тобто розглянутих методів, інструментів, важелів, відповідного забезпечення механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. У другому розділі роботи “Оцінка регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні в умовах глобалізації” проаналізовано вітчизняне інвестиційне середовище діяльності міжнародних інвесторів, обґрунтовано доцільність використання сучасних фінансових інструментів міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.У дисертації здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінку та запропоновано можливі шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. 1.Міжнародна інвестиційна діяльність держави - це сукупність послідовних взаємоповязаних дій (етапів) її субєктів щодо вибору форм, видів і обєктів міжнародного інвестування, мобілізації ресурсів та трансформації їх в інвестиції задля одержання прибутку чи іншого корисного ефекту. 2.Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності запропоновано розглядати як систему відповідних методів, інструментів і важелів, які використовують для досягнення цільових показників міжнародної інвестиційної діяльності на основі інформаційно-аналітичного, нормативно-правового та організаційного забезп

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?