Організаційно-економічний механізм реалізації венчурних інвестиційних проектів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Модель прийняття фінансового рішення щодо реалізації венчурних інвестиційних проектів. Механізм "виходу" венчурного капіталу з бізнесу з урахуванням обмежень інституціонального та ринкового середовища в Україні. Оптимізація інвестиційного портфеля.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Досвід роботи автора з учасниками венчурного підприємництва показує, що останнім часом в українській економіці намітилися позитивні зрушення також і у фінансуванні невеликих за обсягом інвестиційних проектів. Однак діюче законодавчо-інституціональне середовище не стимулює інвесторів такого рівня і є стримувальним чинником динамічного розвитку галузі. Проте у звязку із специфікою механізму венчурного фінансування потребують подальшого розвитку теоретично-методичні і практичні основи залучення і використання інвестиційних ресурсів у високоризикові інноваційні проекти, а саме недостатньо досліджено методологічні підходи фінансової оцінки венчурних інвестиційних проектів, механізм "виходу" венчурного капіталу з бізнесу із урахуванням обмежень інституціонального та ринкового середовища в Україні, методичні підходи оптимізації інвестиційного портфелю венчурного підприємства, організація венчурного фінансування "закриваючих технологій". У процесі дослідження були використані такі загальнонаукові й спеціальні методи: теоретичного узагальнення - для визначення сутності венчурних інвестицій, їх ролі й основних завдань; загальної теорії систем - для розробки моделі організаційно-економічного механізму управління вартістю обєкта венчурного інвестування на основі принципів проект-менеджменту; економіко-математичні методи - для обґрунтування необхідності розробки і впровадження моделі венчурного фінансування інноваційних проектів; системно-структурний - для вдосконалення характеристики і змісту інноваційно-інвестиційного проекту; графічного й аналітичного моделювання - для розробки адаптованого механізму управління венчурними інвестиціями та інші. Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: вперше: - запропоновано методичний підхід прийняття рішення щодо фінансування при реалізації венчурних інвестиційних проектів за такою послідовністю: виявлення факторів, що впливають на реалізацію проекту; факторна оцінка проектних пропозицій; прийняття або відхилення проектних пропозицій; виявлення сфер проекту, де потрібна додаткова інформація та застосування заходів щодо її отримання; зіставлення нової інформації з тією, що використовувалася при початковому рішенні; оцінка впливу виявлених змін на продовження роботи над проектом; прийняття рішення щодо припинення проекту або продовження роботи над ним з повторним аналізом;У загальному вигляді венчурні інвестиції можна охарактеризувати як економічний інструмент, що використовується для фінансування початкового етапу створення компанії, її розвитку, реалізації проектів, які мають високий рівень ризикованості, але здатні дати значні фінансові вигоди. Саме потенціал для інвестора означає підвищення вартості компанії, у яку вкладалися кошти. Ризики венчурного інвестування мають ряд принципових особливостей: свідомий і цілеспрямований "пошук" ризику, оскільки саме ризик дає можливість успішної реалізації венчурного проекту; найважливішою складовою венчурного ризику є "позитивний ризик"; припустимі досить великі показники як позитивних, так і негативних відхилень; неможливість оцінити реальні втрати або збитки; характерна статистична невизначеність; субєкти ризику діють у тісному співробітництві, тому не розділяють ризики і координують свої дії. Банки, пенсійні фонди, страхові компанії - це інститути, що постійно стикаються з ризиком і заробляють на ньому, однак ризик нового бізнесу, нових ідей - це ризик "за межами", ці інститути повязані певними зобовязаннями, тому вони не можуть фінансувати проекти, ризик яких більший за визначену межу. Твіссом, який охоплює найбільш істотні моменти реалізації будь-якого венчурного інвестиційного проекту і дає змогу не лише прийняти адекватне рішення щодо кінцевих і проміжних цілей проекту, але й взяти до уваги проблеми вибору місця, часу і методу проведення проекту, спланувати і розподілити ресурси, що спрямовуються на досягнення поставленої мети.Визначено, що за функціональним змістом поняття "венчурне фінансування" може бути розкрито як допомога в реалізації нових бізнес-ідей і сприянні зростанню конкретного бізнесу шляхом надання коштів в обмін на частку в статутному капіталі або певний пакет акцій. Виходячи із змісту венчурного фінансового механізму, основними принципами реалізації венчурних інвестиційних проектів (зі сторони інвестора) слід вважати такі: динамізм; інтегрованість з обєктом інвестування; комплексний і системний характер управлінських рішень; концентрація ресурсів і зусиль; варіативність; закінченість; орієнтація на нарощування потенціалу підприємства; стратегічна орієнтація цілей, рішень і дій. Зіставивши й проаналізувавши особливості та механізми сучасного інвестиційного процесу в Україні та тенденції розвитку і потреби вітчизняного бізнесу, відзначено, що вітчизняна фінансова система на сьогодні не здатна забезпечити потреби підприємств в інвестиційних ресурсах, особливо щодо реалізації високотехнологічних проектів, які мають високий рівень ризику, тому механ

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?