Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції підприємствами борошномельної промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 214
Стратегічне управління в умовах ринкової конкуренції в Україні, модель галузевого ринку. Аналіз конкуренції на ринку борошна та вибір відповідної стратегії. Розробка організаційно-економічного механізму реалізації стратегії лідирування у витратах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Успішне ведення конкурентної боротьби вимагає реалізації стратегії конкуренції, що враховує галузеві особливості ринку. З огляду на це, підтримка діяльності підприємств борошномельної промисловості, як важливої галузі харчової промисловості, в умовах посилення конкуренції потребує більш глибокого наукового дослідження, надання низки практичних рекомендацій з вибору та реалізації стратегії конкуренції, враховуючи особливості вітчизняної економіки, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність. Мета даного дослідження полягає в тому, щоб дослідити теоретичні і прикладні аспекти проблеми організаційно-економічного забезпечення процесу ведення конкурентної боротьби та намітити напрями її вирішення шляхом розробки теоретичних та науково-практичних основ формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегії конкуренції підприємствами борошномельної промисловості. · аналіз концептуальних підходів до визначення типу галузевого ринка, вибору та реалізації стратегії конкуренції, розвиток поняттєво-категоріального апарату, що використовується при дослідженні цих питань; Зокрема, при вивченні та узагальненні теоретичних засад стратегічного управління використано такі методи, як формальна та діалектична логіка, історико-економічний і морфологічний методи (для розкриття сутності і змісту таких економічних категорій та дефініцій як ринок, конкуренція, стратегія тощо), методи теоретичного узагальнення і порівняння (дозволили описати типи ринку в залежності від характеру конкуренції, процес реалізації стратегії), структурний підхід (дозволив сформувати модель галузевого ринку), метод логічного аналізу (застосовувався для уточнення логічних схем процесу управління та вибору стратегії конкуренції), процесний підхід (дозволив розробити модель організаційно-економічного механізму реалізації стратегії) тощо.Також в даному розділі розглянуто основи сучасних теорій ринку та ринкової конкуренції, що дозволило узагальнити характерні ознаки основних типів ринку, виконано критико-бібліографічний огляд сучасної методології ведення конкурентної боротьби на основі стратегічного управління, для підтримки процесу реалізації стратегії конкуренції розроблена графічна модель організаційно-економічного механізму реалізації стратегії конкуренції. Створення довготривалої конкурентної переваги може бути досягнуто лише за допомогою стратегії конкуренції (лідирування у зниженні витрат, лідирування у диференціації продукції та фокусування), таким чином, вибір стратегії конкуренції для підприємств певної галузі здійснюється на основі визначення типу ринку. У звязку з цим запропоновано логічну схему вибору стратегії конкуренції, яка включає такі послідовні етапи: визначення меж ринку > оцінка рівня концентрації > оцінка типу ринку за якісними ознаками > визначення типу ринку > визначення стратегії конкуренції у відповідності з типом ринку. Докладний розгляд функцій управління, виконання яких має підтримувати організаційно-економічний механізм реалізації стратегії, дозволив нам визначитися з його складовими та побудувати його графічну модель (рис. У другому розділі „Аналіз конкуренції на ринку борошна та вибір відповідної стратегії” здійснено докладний аналіз ринку борошна, визначено його тип, у відповідності з типом ринку обґрунтовано вибір стратегії конкуренції для підприємств борошномельної галузі.У даній дисертаційній роботі здійснено дослідження теоретичних та прикладних аспектів ведення конкурентної боротьби та намічено напрями їх вирішення шляхом розробки теоретичних та науково-практичних основ формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегії конкуренції підприємствами борошномельної промисловості. Проведений в дисертації розрахунок показників рівня концентрації та аналіз суттєвих якісних ознак ринку борошна, відповідно до розробленої моделі, дозволяє стверджувати, що як і в областях, де здійснюється ввезення борошна, так і в областях, які вивозять борошно, ринок борошна є ринком з чистою конкуренцією. Автор визначив, що суттєвим недоліком існуючої методики планування, обліку та калькулювання собівартості підприємств борошномельної промисловості є субєктивний характер визначення собівартості обєкту калькулювання - 1 т борошна певного сорту, а також її орієнтація на розрахунок лише одного показника - повної собівартості. Автор стверджує, що підвищення обєктивності розрахунків показників собівартості продукції борошномельних підприємств і розширення меж їх використання в управлінській практиці, відповідно до розробленої методики калькулювання та планування, забезпечується використанням як калькуляційної одиниці - помелу, а також розрахунком поряд з показником повної собівартості показника усіченої собівартості.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?