Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Економічна сутність понять "досягнення НТП", порядок їх реалізації та місце у діяльності підприємства. Напрямки удосконалення системи інформаційної підтримки впровадження інновацій у виробництво. Методичні принципи проведення декомпозиції підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для того щоб стати повноправним субєктом ринкової системи, підприємству необхідно навчитися самостійно здійснювати пошук джерел фінансування, вибір ефективних технологій, здатних забезпечити конкурентоспроможність продукції, аналіз ринків збуту, формування звязків з новими постачальниками тощо. Вирішення цих завдань стане можливим тільки в тому випадку, коли підприємство зможе адаптуватися до нових умов господарювання, а для цього необхідно змінити його внутрішню структуру, підібрати нові форми і методи управління як поточними виробничими процесами, так і процесами відтворювального характеру, безпосередньо повязаними із впровадженням науково-технічних досягнень. Досвід проведення реформ показав, що підприємствам нелегко перейти від адміністративних принципів роботи до ринкових, особливо в тих випадках, коли постає питання про випуск нових видів продукції, відновлення виробничих фондів, зміну виробничих технологій. Тому останнім часом особливої значущості набули проблеми, повязані з формуванням організаційно-економічного механізму управління процесом реалізації досягнень НТП на підприємствах України. Наукові результати, теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження використовуються і використовувалися при виконанні конкретних науково-дослідних робіт, у тому числі: "Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку" № ДР 0103U007663, де автором запропоновані критеріальні показники оцінки перспективності рівня технологій на підприємствах; “Розробка ринково орієнтованого фінансового механізму управління ефективністю екологічного розвитку автотранспортного процесу” №ДР 0197U016593, де автором розроблено рекомендації щодо удосконалення процедури розподілу фінансових ресурсів із урахуванням рівня технології.У першому розділі “аналіз основних напрямків реалізації досягнень науково-технічного прогресу на підприємствах України в сучасних умовах господарювання” автором розглянуто теоретичні основи впровадження нововведень на підприємствах, проаналізовано існуючі в Україні економічні проблеми технологічного озброєння та інноваційної діяльності підприємств, обґрунтовано необхідність удосконалення системи реалізації досягнень НТП на підприємствах. Тому в умовах обмеженості фінансових ресурсів існує необхідність розроблення такого організаційно-економічного механізму, який дозволив би підприємству збільшити ефективність своєї діяльності за рахунок реалізації досягнень науково-технічного прогресу в пріоритетних для підприємства напрямках. Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах є складовою всього економічного механізму управління підприємством, має з ним спільні цільові установки, зберігаючи при цьому стратегічні напрямки розвитку. У другому розділі “Науково-методичні підходи до удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації досягнень НТП на підприємствах” визначені шляхи вдосконалення складових організаційно-економічного механізму реалізації досягнень НТП на підприємствах, зокрема: інформаційного забезпечення, організаційної структури, фінансового забезпечення та економічного обґрунтування. підприємство поза залежністю від характеру і масштабів виробництва, галузевої належності й інших характеристик являє собою складну систему органічно взаємоповязаних елементів і структур. Показник незалежності технологічного процесу (KHJJI[0;1]) відображає ступень інтегрованості даного технологічного процесу (устаткування) у виробничу структуру підприємства: (4) де х - питома вага технологічних ланцюжків, що використовують j-ту технологію (за мінусом ланцюжків, які мають внутрішню або зовнішню альтернативу j-й технології) у загальній їх кількості на підприємстві.У дисертаційній роботі здійснено теоретичні узагальнення та подане авторське розвязання наукової задачі - розроблення науково-методичних основ побудови організаційно-економічного механізму реалізації досягнень НТП на підприємствах України, що дозволяє підвищити ефективність інноваційної діяльності завдяки максимальному використанню внутрішніх резервів. Таблиця 4 Результати розрахунку інтегрального показника техніко-економічної досконалості технології Повне заміщення новими зразками техніки Доведення до досконалості техніко-економічних показників існуючої системи Специфікою послідовних звязків можна зневажити. Одержані наукові та практичні результати полягають у такому: Системний підхід в області реалізації досягнень НТП є ключовим інструментом забезпечення конкурентоспроможності підприємств України в довгостроковій перспективі, що підтверджується зіставленням показників інноваційної активності підприємств і результатів їх господарської діяльності. На його основі запропоновано комплексний підхід до визначення пріоритетних напрямків інноваційної діяльності підприємства за допомогою використання інтегрального показника техніко-економічної досконалості технології, який дозволяє враховувати технічні, економічні особливості технології та рівень її перспективності.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?