Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Дослідження теоретичних основ та аналіз функціонування організаційно-економічного механізму прикордонного співробітництва. Класифікація організаційних форм, чинників, причин та наслідків прикордонної співпраці, ролі ділової культури та спільних викликів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Практика антагонізму, протистояння, боротьби націй, світоглядів, етносів, держав, супердержав чи цивілізацій призводила в історії лише до втрат, як економічних, так і людських, тому провідні лідери доходять до розуміння філософії співпраці та співіснування, філософії толерантності та економіки сталого розвитку. Цим обумовлюється актуальність обраної тематики та необхідність глибокого дослідження вітчизняного і світового досвіду як у теорії міжнародної співпраці, так і в практиці управління прикордонним співробітництвом. Вагомий внесок у розвиток теоретичних і прикладних основ прикордонного співробітництва зробили такі вітчизняні науковці, як: П. Роль автора у виконанні цієї теми полягала у здійсненні розробок, повязаних з удосконаленням організаційно-економічного механізму прикордонного співробітництва, зокрема у дослідженні та обґрунтуванні ролі таких його елементів, як ділова культура та спільні виклики. Основні результати дослідження, які представляють наукову новизну і виносяться на захист, такі: вперше: · обґрунтовано значення ділової культури як системотворчого елементу комплексної структури організаційно-економічного механізму прикордонного співробітництва, яка впливає на ділові відносини учасників і може спричиняти соціально-економічні та інші втрати в умовах полікультурності транскордонного регіону при реалізації стратегії євроінтеграції та зумовлює координацію дій регіональних органів влади задля дієвої відповіді на спільні виклики держав-сусідів;У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, сформульовано його мету та визначено завдання, конкретизовано обєкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи, подано інформацію про їх взаємозвязок із науковими темами та апробацію основних положень, окреслено структуру та обсяг дисертації. Дисертантом розмежовано категорії прикордонного, транскордонного, трансприкордонного, міжрегіонального, міжтериторіального, міжнародного співробітництва на основі порівняння визначень у правовій базі, міжнародній документації та наукових дослідженнях. Узагальнюючи теоретичні підходи щодо прикордонного співробітництва і практику їх застосування, проводячи порівняльний аналіз сутності термінів, автор доходить висновку, що прикордонне співробітництво - це співпраця субєктів господарювання, повязана із перетином державного кордону, що може здійснюватися як за приватної, так і за владної ініціативи та проявлятися у різних організаційних формах. Прикордонне співробітництво, на думку автора, є категорією, що включає транскордонне співробітництво як вищу організаційну форму прикордонного співробітництва, входить до поняття міжрегіонального співробітництва, може належати до міждержавного співробітництва і є одним із видів міжнародного співробітництва (рис. Прикордонна співпраця ґрунтується на загальних принципах міжнародних відносин, має також специфічні принципи функціонування, які отримали у даній роботі подальшу структуризацію та деталізацію.Автором наголошено, що реалізація прикордонної співпраці відбувається через використання субєктами такої співпраці відповідних організаційних форм. Ініціатива здійснення прикордонного співробітництва може походити як зверху, тобто від органів влади та самоврядування, так і знизу, тобто від субєктів зовнішньоекономічної діяльності та мешканців прикордонних територій. За ознакою ініціатора співпраці дисертантом запропоновано вирізняти такі організаційні форми прикордонної співпраці, як класична (єврорегіон), що є власне транскордонним співробітництвом, одностороння (спеціальна (вільна) економічна зона, територія пріоритетного розвитку) та універсальна (спільне підприємництво), котра реалізується незалежно від дій влади. Універсальною організаційною формою прикордонного співробітництва, на думку дисертанта, є спільне підприємництво, що являє собою добровільне обєднання зусиль підприємців, що знаходяться по різні сторони кордону, у єдину юридично оформлену форму здійснення певних видів підприємницької діяльності. У процесі статистичного аналізу рівня прикордонного співробітництва автором виявлено також значні розбіжності у фіксуванні тих самих обсягів руху товарів через кордон статистичними органами сусідніх країн, зокрема України і Польщі, та зясовано причини таких дій.У дисертації узагальнено науково-теоретичні підходи і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо формування та удосконалення організаційно-економічного механізму прикордонного співробітництва як необхідної передумови успішної євроінтеграції української економіки в умовах глобалізації. Прикордонне співробітництво як система взаємовигідних відносин субєктів різних рівнів у різних сферах по обидві сторони державного кордону корелюється із синонімічними категоріями транскордонного, трансприкордонного, міжрегіонального, міжтериторіального, міжнародного співробітництва. Ділова культура формується під впливом цілої ієрархії культур - загальнолюдської, наці

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?