Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств основної хімії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 211
Дослідження сучасного стану, проблем та перспектив інвестиційної діяльності хімічної промисловості України. Визначення особливостей промислових інвестицій. Організаційна схема управління інвестиційними процесами на підприємствах хімічної промисловості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Значний внесок у дослідження проблеми підвищення ефективності інвестиційних проектів, розробку теоретичних та науково-методичних питань щодо їх економічного обґрунтування внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Антонюк Л.Л., Білоусова Л.І., Бланк І.А., Божко Т.В., Будник О.Д., Буряк С.В., Верещак В.С., Волощук Л.О., Воробйова Є.І., Гомольська В.В., Гриньова В.М., Ілляшенко С.М., Кирилова Л.І., Коваль Т.А. Дисертаційна робота виконана в рамках наукових програм: “Інформаційно-методичні засади забезпечення ефективної інноваційної діяльності промислових підприємств Кременчуцького регіону” (№ ДР 0102U002626), Дослідження і розробка методів регулювання інноваційного процесу промислового виробництва” (№ ДР 0103U003997) та програми ВАТ “Кременчуцький завод технічного вуглецю” - “Оптимізація діяльності підприємства” (№ 341і), в рамках яких здобувачем було розроблено рекомендації щодо удосконалення методів економічного обґрунтування інвестиційних проектів в хімічній промисловості. Для вирішення поставлених завдань були використані загальні та прикладні методи наукового дослідження: статистичний аналіз (дослідження сучасного стану проблем інвестиційної діяльності підприємств хімічної промисловості України); системний аналіз (аналіз існуючих теоретико-методичних підходів до обґрунтування інвестиційних проектів); економіко-математичне моделювання (дослідження ринкових характеристик хімічної продукції); математичний аналіз (розробка та впровадження методики визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ланцюгової взаємозалежності підприємств); програмно-математичне моделювання (створення компютерної програми з розрахунку ланцюгової ефективності інвестицій). розроблено науково-методичний підхід до оцінки ланцюгової ефективності інвестицій, який враховує економічні результати впровадження інвестиційного проекту як на базовому підприємстві, так і на суміжних підприємствах галузі. удосконалено: - методичний підхід до наукового обґрунтування обсягу інвестицій, що на відміну від існуючих, враховує раціональний розподіл їх за етапами життєвого циклу інвестиційного проекту, який дозволяє визначити мінімальну потребу в інвестиційних коштах; науково-методичний підхід до вибору джерел фінансування інвестиційних проектів, який на відміну від існуючих, дозволяє оптимізувати співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування за критерієм максимальної ефективності залученого капіталу з урахуванням ланцюгового ефекту інвестицій. дістало подальшого розвитку: - методичні підходи до врахування ризику коливання валютного курсу при економічному обґрунтуванні інвестиційних проектів, що на відміну від існуючих, дозволяють підвищити рівень обґрунтованості обсягів інвестиційних коштів та зменшити ступінь невизначеності при оцінці ланцюгового ефекту інвестиційного проекту;В розумінні здобувача “інвестиції” - це грошові, майнові або інтелектуальні цінності, які вкладаються в обєкти підприємницької діяльності, результатом яких є економічний, фінансовий, соціальний, організаційний ефект, який може охоплювати одне або декілька обєктів, галузі, або групу галузей економіки. На думку автора, економічна оцінка інвестицій - це визначення цінності інвестиційного проекту з точки зору ефекту, який отримає дане підприємство і ефекту, що отримують суміжні підприємства галузі і території. Проблеми, що призводять до недостатнього рівня інвестиційної привабливості хімічної галузі Перспективи залучення інвесторів в хімічну галузь України Привабливість інвестицій на підприємствах хімічної промисловості визначається можливістю для інвестора отримати найбільший прибуток на одиницю вкладених коштів, проте дія привабливості нівелюється підвищеним ризиком, повязаним із слабкою прогнозованістю розвитку подій при реалізації тих чи інших інвестиційних проектів. У третьому розділі - “Удосконалення методів економічного обґрунтування інвестиційних проектів у хімічній промисловості” - на основі попередньо проведеного аналізу існуючих методик обґрунтування інвестиційних проектів та факторів, що впливають на розвиток інвестиційної діяльності хімічної галузі України, запропоновані науково-методичні підходи до визначення ланцюгової ефективності інвестицій.На підставі дослідження сучасного стану перспектив розвитку інвестиційної діяльності в хімічній промисловості України було виявлено інтенсивне зростання обсягів інвестування з 1999 по 2008 роки, що дало змогу визначити актуальні напрямки інвестування в галузі. На основі узагальнення існуючих науково-методичних підходів до економічного обґрунтування інвестиційних проектів була визначена необхідність дослідження структурно-логічної сутності понять “ланцюговий ефект інвестицій” та “інвестиційна необхідність”. Удосконалений методичний підхід до наукового обґрунтування обсягу інвестицій дозволяє забезпечити раціональний розподіл їх по етапах життєвого циклу інвестиційного проекту та дозволяє визначити мінімальну потребу в інвестиційних коштах. Розроблений науково-методичний підхід до вибору джер

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?