Організаційно-економічний механізм оптової торговельної діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Дослідження стану та ефективності господарювання суб’єктів оптової торговельної діяльності, функції та місце суб’єктів її здійснення в інфраструктурі оптового ринку. Виявлення особливостей та проблем даної галузі, оцінка привабливості цільової зони.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виконання функцій та завдань оптової торгівлі залежить від здатності окремих її операторів - субєктів оптової торговельної діяльності реалізовувати принципи оптимальності та ефективності своєї господарської діяльності, забезпечуючи на конкурентних засадах формування, переміщення та продаж товарних ресурсів. Таким чином, ефективний розвиток системи оптової торгівлі потребує впровадження науково обґрунтованих засад удосконалення механізму здійснення оптової торговельної діяльності. Проте недостатньо розробленим залишаються механізм здійснення оптової торговельної діяльності, визначення цільового ринку (ніші) господарювання, формування пропозицій послуг, які б упорядкували систему взаємовідносин між товаровиробником, оптовим посередником та роздрібною торгівлею, забезпечуючи передумови для ефективного господарювання та отримання цільового прибутку. Обраний напрям досліджень повязаний із загальною тематикою наукових досліджень кафедри економіки підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, зокрема такими темами: «Економічні умови ефективного розвитку внутрішньої торгівлі на сучасному етапі» (№466/33 державна реєстрація 0204U000116) - автором обґрунтовано рекомендації щодо розвитку оптового товарообороту України; «Управління розвитком споживчого ринку України», (№ 499/33 державна реєстрація 0104U000917) - автором обґрунтовано регіональні особливості та завдання державного управління інфраструктурним комплексом споживчого ринку, зокрема оптовою ланкою товаропросування; «Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності торгового бізнесу» (державна реєстрація 0108U003003) - автором запропоновано методичні підходи до оцінки привабливості цільової зони господарювання оптового торговельного підприємства, надано пропозиції щодо підвищення ефективності оптової торговельної діяльності за рахунок удосконалення оптових торговельних послуг; понятійно-категоріальний апарат, зокрема поняття «оптова торгівля», «оптова торговельна діяльність», «оптове торговельне підприємство», «оптовий ринок», «інфраструктура оптового ринку», «сервісний продукт оптового торговельного підприємства», що зміцнює наукове підґрунтя дослідження оптової торговельної діяльності.У першому розділі «Теоретичні основи оптової торговельної діяльності» розглянуто сутність оптової торговельної діяльності, функції та місце субєктів оптової торговельної діяльності в інфраструктурі оптового ринку, конкурентні сили цієї сфери, організаційно-економічний механізм ОТД. Поняття «оптова торговельна діяльність» визначено як сукупність бізнес-процесів з придбання та подальшого перепродажу товарів певними партіями без внесення змін, крім тих, що притаманні торгівлі, виробничим споживачам, роздрібній торгівлі та іншим субєктам підприємницької діяльності, що супроводжується наданням оптових торговельних послуг. Виявлено основні характерні риси оптової торговельної діяльності: придбання товару здійснюється певними партіями не для власного особистого споживання чи переробки, а для подальшого перепродажу; предметом здійснення оптової торговельної діяльності є споживчі товари та товари виробничо-технічного призначення; у процесі оптової торгівлі товари не реалізуються населенню, покупцями є субєкти роздрібної торгівлі для наступного продажу населенню та інші субєкти підприємницької діяльності для наступного перепродажу або виробничого споживання; субєкт оптової торговельної діяльності набуває право власності на товар; зміни, що відбуваються з товарами у процесі оптової торговельної діяльності не мають матеріального характеру; оптова торговельна діяльність є різновидом підприємницької діяльності, оскільки передбачається отримання прибутку. Поряд із традиційними конкурентними силами - прямою та потенційною конкуренцією, що притаманна оптовій торгівлі у класичному розумінні, виділено та охарактеризовано особливості впливу «конкуренції субєктів, що формують канал розподілу», яку справляють постачальники та покупці товарних ресурсів, прагнучи витіснити підприємство оптової торговельної діяльності з каналу розподілу; та «конкуренції функціональних субститутів», що справляють посередницькі структури та інші учасники процесу товароруху, які функціонують на тому ж сегменті ринку, беручи на себе окремі функції подолання барєрів між виробниками та роздрібною торгівлею, але які не здатні повною мірою виконати функції підприємства ОТД. У другому розділі «Стан та ефективність здійснення оптової торговельної діяльності споживчими товарами в Україні» проаналізовано тенденції розвитку оптової торговельної діяльності на ринку споживчих товарів, умови функціонування та ефективність господарювання субєктів оптової торговельної діяльності в Україні.Узагальнено теоретичні положення щодо сутності поняття «оптова торговельна діяльність», яку запропоновано визначати як сукупність бізнес-процесів з придбання та подальшого перепродажу товарів певними партіями без внесення змін, крім тих, що притаманні торгівлі, виробничим споживачам, роздрібній торгівлі та іншим с

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?