Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 134
Етапи розвитку інтеграційних структур у національній і світовій економіці й у добувній галузі України. Вітчизняний досвід із питань об’єднання, злиття і поглинання. Критерії оцінки організаційно-економічного механізму об"єднання промислових підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Однією з перспективних стратегій розвитку підприємств є інтеграція у вигляді обєднання, злиття і поглинання, що пояснюється не тільки прагненням до укрупнення капіталу в умовах глобалізації, але й потребою поліпшити становище підприємства в конкурентному середовищі, підвищити його економічну стійкість за рахунок синергетичного ефекту. Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури показав, що питання, які виникають при інтеграції, дуже складні й дотепер загальноприйнятої методики оцінки економічної ефективності обєднання підприємств не існує. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за темами: «Оцінка соціально-економічної ефективності злиття / поглинання підприємств: методологічний аспект» (номер державної реєстрації 0106U008420, 2006-2009 рр.), у межах якої автором проаналізовано форми злиття і поглинання зарубіжних і вітчизняних підприємств, обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності злиття підприємств; «Оцінка економічної безпеки підприємства: концептуальний аспект» (номер державної реєстрації Н-10-03, 2003-2006 рр.), при виконанні якої автором надано пропозиції щодо використання методу нечітких множин при оцінці ризиків і строку окупності інвестиційних проектів підприємств. Для досягнення мети і вирішення завдань використовувалися загальнонаукові методи пізнання, формальної та діалектичної логіки, якісного аналізу й синтезу (при уточненні поняття: «економічна стійкість підприємства», «інтеграція підприємств», «організаційно-економічний механізм обєднання»); методи структурно-логічного й економічного аналізу (при визначенні економіко-правових особливостей процесів інтеграції промислових підприємств); історизму (при дослідженні еволюційних етапів розвитку процесів злиття й поглинання у світі й Україні); методи управління витратами підприємства, функціонально-вартісного аналізу (для обґрунтування методичного підходу до визначення витрат на злиття підприємств); методи кореляційно-регресійного аналізу, математичної статистики (для обґрунтування й вибору факторів і критеріїв оцінки стратегічного потенціалу підприємств); методи системного аналізу (при розробці організаційно-економічного механізму обєднання промислових підприємств); методи оптимізації (при визначенні оптимальної кількості інтегрованих підприємств). поняттєвий і термінологічний апарат, що стосується процесів обєднання підприємств, з уточненням на даній основі поняття «інтеграція підприємств» як альтернативної стратегії розвитку промислових підприємств, відкриття й використання нових резервів діяльності, що містить процеси поєднання й установлення взаємозвязків в організаційній структурі підприємств задля підвищення рентабельності, розширення сфер діяльності, одержання більшого прибутку, зниження витрат, знаходження стратегічно сильних потенціалів подальшого розвитку, упровадження інвестиційних проектів;У дисертації запропоновано організаційно-економічний механізм обєднання промислових підприємств, що ґрунтується на використанні показника ієрархії потенціалів підприємств і розрахунку оптимальної кількості інтегрованих підприємств, за критерієм рівності граничного доходу і граничних витрат інтегруючого підприємства. У розділі 1 «Теоретичні основи інтеграції промислових підприємств» узагальнено й обґрунтовано зміст, сутність, особливості, принципи та методичні основи формування інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств; проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід злиття і поглинання підприємств різних галузей економіки, а також правові аспекти й особливості реалізації інтеграційних проектів в Україні. За даними Державної податкової інспекції в Україні існує 66 фінансово-промислових груп, найбільш відомі з них - «SCM» - більше 200 підприємств, «Приват» - 86, «ІСД» - близько 100, «Інтерпайп» - 77, «Фінанси і кредит» - 50. У розділі 2 «Особливості організаційно-економічного механізму обєднання промислових підприємств» проаналізовано існуючу методологічну базу оцінки економічної ефективності інтеграційних процесів; запропоновано використання функціонально-вартісного підходу до визначення витрат на інтеграцію підприємств; обґрунтовано критерії та розроблено комплексну оцінку потенціалу підприємств-кандидатів в інтеграцію. Визначення ефективності обєднання підприємств потребує вдосконалення у двох напрямах - комплексної оцінки потенціалу підприємств, що поєднуються, і визначення результатів їх інтеграції.У дисертаційній роботі запропоновано організаційно-економічний механізм обєднання промислових підприємств, який ґрунтується на визначенні доцільної кількості обєднуваних підприємств на основні рівності граничного доходу граничним витратам, що удосконалює управління підприємством на стратегічному рівні у процесі інтеграції. Розроблено методику визначення потенціалу підприємств-кандидатів в інтеграцію задля їх ранжування за ієрархічною ознакою, а також методичний підхід до оцінки витрат на інтеграцію, який ґрунтується на використанні функціональн

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?