Організаційно-економічний механізм інтеґраційних зв’язків підприємств овочепродуктового підкомплексу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 194
Особливості структури овочепродуктового підкомплексу за сучасних умов господарювання, тенденції функціонування сировинних ринків. Розвиток інтеґраційних зв’язків підкомплексу регіону, що вивчається, пропозиції щодо запровадження інтенсивних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується здійсненням глибоких інституційних змін, тісно повязаних зі створенням сучасної ринкової інфраструктури, перебудовою економічних відносин, довготривалістю трансформаційних процесів економіки, посиленням впливу зовнішніх чинників на функціонування і результативність діяльності підприємств та організацій. У сучасних умовах розвитку економіки України, характерною особливістю якої є диспропорція розвитку попиту і пропозиції на внутрішньому аграрному ринку, винятково важливого значення набуває розробка організаційно-економічного механізму інтеґраційних звязків підприємств овочепродуктового підкомплексу, адже нині ринкові відносини дедалі більше стають основними чинниками реґулювання виробництва продукції, впливаючи на рівень і динаміку цін та інші показники ефективності. Вирішенню проблем, наявних нині в овочепродуктовому підкомплексі, з нашого погляду, може сприяти розвиток партнерських відносин між виробниками сільськогосподарської сировини та їх переробниками. В овочепродуктовому виробництві, зокрема, необхідно розробляти нові підходи щодо формування та функціонування економічних взаємовідносин овочевих господарств із переробними підприємствами, які були б адаптованими до вимог сьогодення; впроваджувати раціональні моделі управління овочепродуктовим підкомплексом з урахуванням участі всіх його субєктів; застосовувати системи справедливого розподілу грошових надходжень як умови ліквідації протиріч між виробниками і переробниками овочевої сировини, що призведе до підсилення паритетності їх участі у спільному процесі виробництва овочевої продукції. розробити методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму взаємовідносин в овочепродуктовому підкомплексі у процесі руху товаропотоків як від виробника сировини до переробного підприємства, так і в зворотному напрямку.У першому розділі - «Теоретико-методичні засади формування і функціонування овочепродуктового підкомплексу» - розглядаються теоретичні й методичні аспекти: сутності організаційно-економічного механізму; сучасного стану та особливостей функціонування овочепродуктового підкомплексу; теоретичні основи розвитку кооперації та агропромислової інтеґрації, її організаційні форми; зарубіжний та вітчизняний досвід інтеґраційних звязків. Головним завданням формування ефективного овочепродуктового підкомплексу є раціональне поєднання сфер виробництва овочевої продукції та її переробки, зберігання й реалізації, що в кінцевому підсумку має стабілізувати її виробництво та споживання в свіжому і переробленому вигляді, давши можливість реалізувати частину товарної продукції за межі реґіону на внутрішні й зовнішні ринки. Вивчення змін у виробництві та споживанні овочевої продукції в Україні в 1990 та 2000-2006 рр. по реґіонах свідчить, що виробництво овочів, у розрахунку на душу населення, по Україні збільшилося (в 1990 р. цей показник становив 128 кг, а в 2006 р. У другому розділі - «Сучасний стан та основні тенденції формування і функціонування організаційно-економічного механізму інтеґраційних звязків в овочепродуктовому підкомплексі реґіону» - визначений стан виробництва овочевих культур у реґіоні, дається оцінка діяльності переробних заводів, а також визначаються умови формування та функціонування економічних відносин між овочевими господарствами й переробними підприємствами. І навпаки, постійні проблеми зі збутом окремих видів продукції призводять до відмови підприємств від їх виробництва, незважаючи навіть на те, що для такого виробництва наявні сприятливі природно-кліматичні умови.Розвиток кооперації та агропромислової інтеґрації в овочепродуктовому підкомплексі має як економічне, так і соціальне значення для народногосподарського комплексу країни. Сутність організаційно-економічного механізму інтеґраційних звязків полягає в тому, що - це відносини між людьми з приводу організації виробництва матеріальних благ і послуг; це важливий елемент (підсистема) економічної системи, проміжна ланка між техніко-економічними та виробничими відносинами, організаційна форма розвитку продуктивних сил; це відносини між людьми з приводу створення організації, формування її структури, системи управління та ін. Водночас суттєво зросло виробництво у Кременчуцькому районі на (48,9%), та у Пирятинському (в 4,3 рази). Суть їх зводиться до того, що більшість районів, розміщених на близьких відстанях від переробних підприємств (Новосанжарський, Миргородський, Глобинський), не спеціалізовані на виробництві овочевої продукції, виробництво овочів у них не доведено до обсягів, необхідних для забезпечення овочами населення реґіону та переробних заводів. Невизначеність із переробними заводами, їхньою сировинною зоною, зменшення розмірів площ посівів овочевих культур у загальній структурі посівних площ породжує труднощі з впровадженням високопродуктивних гібридів, індустріальних інтенсивних технологій виробництва овочів, що негативно позначається на економіці даних районів.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?