Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 196
Концептуальні засади логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії, принципи застосовування процесно-системного підходу до логістичного управління. Маркетингові дослідження ступеня задоволення пасажирів, оцінка рівня сервісу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
зроблено маркетингові дослідження ступеня задоволення пасажирів рівнем пасажирського сервісу та виявлено основні точки розриву у сприйнятті пасажирського сервісу авіакомпанією та пасажирами; розроблено практичні рекомендації щодо впровадження логістичного управління пасажирським сервісом в авіакомпанії, розробки єдиних стандартів обслуговування впродовж повного логістичного ланцюга та застосування сучасних інформаційних технологій щодо сегментації пасажирів та оцінки ступеня їх задоволення отриманим рівнем пасажирського сервісу. У роботі використано такі методи дослідження: системний та процесний підхід як складові концепції логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 3.1); сучасні теорії менеджменту та логістики - для коректного дослідження існуючих принципів управління субєктами господарювання загалом та авіакомпаніями зокрема (підрозділ 1.2); методи економіко-статистичного аналізу - для вивчення сучасного стану авіаційної галузі та авіакомпаній (підрозділи 2.1, 2.2); маркетингові дослідження - у процесі дослідження ступеня задоволення авіаційної клієнтури наданим пасажирським сервісом (підрозділи 2.3, 2.4); економіко-математичні методи та методи багатокритеріальної оптимізації - для побудови інтегрального критерію пасажирського сервісу та моделі знаходження оптимального рівня пасажирського сервісу для різних категорій пасажирів (підрозділ 3.2); метод експертних оцінок - у процесі впровадження логістичного управління пасажирським сервісом а авіакомпаніях (підрозділ 3.3). система інтегральних критеріїв оцінки рівнів пасажирського сервісу для різних категорій пасажирів у логістичному ланцюзі обслуговування, які обумовлюють уніфікацію методичних підходів до управління сервісом на всіх етапах обслуговування пасажирів з метою виявлення «вузьких місць» та резервів економії матеріальних ресурсів, а також економіко-математична модель і алгоритми, які дозволяють визначити оптимальний рівень пасажирського сервісу з точки зору максимізації економічного ефекту від обслуговування пасажирів та ступеня задоволення потреб різних категорій пасажирів; процедуру логістичного управління СПС, орієнтовану на організацію безперервної поїздки пасажира за принципом «від дверей до дверей», узгодження рівнів пасажирського сервісу в усіх ланках ланцюга обслуговування, диференціацію послуг і визначення оптимального рівня сервісу для різних категорій пасажирів, шляхом отримання економічного ефекту зменшення тривалості циклу їх обслуговування, яка враховує вартість вивільненого часу, а також пошук економічних компромісів між субєктами надання послуг і досягнення синергічних ефектів шляхом кооперації та координації дій у сфері обслуговування пасажирів.У першому розділі «Теоретичні та методологічні засади логістизації пасажирського сервісу авіакомпаній» проаналізовано різні підходи до визначення понять «сервіс», «послуга» та «обслуговування», подане авторське розуміння термінів «пасажирський сервіс» та «сервісний потік», сформульовано концептуальні засади організаційно-економічного механізму логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії, розкрито сутність процесно-системного підходу до логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії. Зокрема «пасажирський сервіс» запропоновано розглядати як інтегрований комплекс пасажирських послуг, що надаються в процесі обслуговування пасажирів за принципом «від дверей до дверей» з метою найбільш повного задоволення їх потреб. Порівняльний аналіз логістичного і традиційного управління підприємством, представлений у роботі, а також узагальнення різних поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених дозволили сформулювати концептуальні засади логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії як цілеспрямованого впливу на просторово-часову синхронізацію і координацію процесів обслуговування пасажирів, а також узгодження економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників ринку авіатранспортних послуг шляхом оптимізації логістичних потоків (сервісних, матеріальних, інформаційних, фінансових) для забезпечення найбільш повного задоволення потреб пасажирів і економічної ефективності авіакомпанії (рис. Визначено, що провідною ідеєю логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії є інтеграція діяльності всіх її підрозділів, а також інтеграція з бізнес-партнерами, які надають транспортні й суміжні послуги пасажирам упродовж усього маршруту їх прямування. У другому розділі «Дослідження сучасних тенденцій авіаційних пасажирських перевезень та методів управління пасажирським сервісом авіакомпаній» здійснено аналіз стану ринку пасажирських авіаційних перевезень в Україні та світі, досліджено різні моделі організації пасажирського сервісу, а також визначено критерії рівня пасажирського сервісу.У дисертаційній роботі на основі аналізу сучасних теоретичних підходів до організації обслуговування пасажирів і розвитку транспортного сервісу та практичної діяльності авіатранспортних підпри

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?