Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою системою показників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 257
Систематизація типів моделей холдингових компаній з визначенням джерела створення вартості, ролі та позиціювання корпоративного центру. Розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму корпоративного управління компаніями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Разом з тим функціонування холдингової структури характеризується суперечностями, обумовленими конфліктами між інтересами холдингової компанії та її корпоративних підприємств. Необхідність вирішення завдань узгодження та координації інтересів корпоративних підприємств, створення прозорої системи їх конкуренції за ресурси центру, пошук компромісних рішень щодо отримання комбінаторних переваг потребують формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління холдинговими компаніями. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення у роботі таких завдань: - визначення особливостей корпоративного управління холдингових компаній і порівняльно-правовий аналіз холдингових компаній та інших інтегрованих корпоративних структур в Україні з визначенням додаткових переваг та недоліків створення та функціонування холдингових компаній; Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувались загальнонаукові й спеціальні методи: методи теоретичного узагальнення та системного аналізу - для розробки організаційно-економічного механізму корпоративного управління холдинговими компаніями; методи аналізу та синтезу, статистичні методи, зокрема групувань, зіставлення, графічний та табличний методи, порівняльний аналіз, методи економічного аналізу - для аналізу фінансово-господарської діяльності, побудови радарів та визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості; методи логічного аналізу - для виділення цільових параметрів та проектування траєкторії розвитку холдингової компанії; методи кластерного аналізу - для групування корпоративних підприємств портфелю холдингової компанії. введено поняття «портфельна привабливість корпоративного підприємства» та здійснена її оцінка за допомогою інтегрального показника портфельної привабливості корпоративного підприємства для холдингової компанії, що визначається як комплексний показник оцінки параметрів вартісно-орієнтованого, клієнто-орієнтованого, процесно-орієнтованого, інноваційно-освітньо-орієнтованого профілів корпоративних підприємств портфелю холдингової компанії для визначення доцільності введення (виведення) корпоративного підприємства до (з) інвестиційного портфелю холдингової компанії та розподілу інвестиційних ресурсів з метою моніторингу та коригування стратегії холдингу для отримання комбінаторних переваг; із застосуванням графічного методу побудовані радари інтегральної портфельної привабливості корпоративних підприємств;У першому розділі «Концептуальні та методичні засади створення і функціонування будівельних холдингових компаній» визначено особливості корпоративного управління холдингової компанії, проведено порівняльно-правовий аналіз холдингових компаній та інших інтегрованих корпоративних структур в Україні, систематизовано особливості формування і функціонування холдингових компаній та типи моделей холдингових компаній з визначенням джерел створення вартості, ролі корпоративного центру. дотримання корпоративними підприємствами єдиної стратегії, яка розробляється материнською компанією та відповідає її меті - збільшенню ринкової вартості холдингової компанії та підвищенню добробуту її акціонерів, - прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств і ліквідацію холдингової компанії належить до виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії. необхідність регламентації процедур взаємодії материнської компанії та корпоративних підприємств, визначення структури органів управління корпоративних підприємств і розподіл повноважень між ними; юридична схема управління холдинговими компаніями повинна передбачати наявність контролю над колегіальним і одноособовим виконавчими органами корпоративних підприємств, визначення структури організаційно-посадової інтеграції; Для дослідження її діяльності запропоновано використати систему показників у розрізі корпоративних підприємств за наступними напрямками: ринкова позиція корпоративних підприємств (ринкову долю національного та регіонального ринку та її динаміку; відношення дебіторської заборгованості до чистого доходу; період функціонування будівельного підприємства (бізнес-досвід); фінансова спроможність клієнтів); здатність генерувати дохід та створювати вартість (динаміка темпів зростання чистого доходу; обсягів та стабільність грошових потоків; операційної прибутковості основного виду бізнесу; динаміка чистого прибутку на 1 акцію; динаміка дивідендів на 1 акцію; середньозважена ціна капіталу; різниця між доходністю капіталу та вартістю його залучення; темпи зростання вкладеного капіталу; динаміка прибутковості вкладеного капіталу; рентабельність власного капіталу; рейтинг якості корпоративного управління); внутрішньогосподарські процеси корпоративного підприємства (динаміка темпів зростання оборотності активів, оборотних активів, дебіторської заборгованості; рівень собівартості продукції (робіт, послуг); фондовіддача; рівень зносу основних фондів); взаємодія з іншими корпоративними підприємствами холдингу (внутрішні розраху

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?