Організаційно-економічний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 190
Стан та перспективи розвитку теоретико-методичних основ інтелектуальної власності. Удосконалення підходів до вартісної оцінки об"єктів інтелектуальної власності на машинобудівних підприємствах. Рекомендації щодо встановлення рівня вагових коефіцієнтів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підходи до інтелектуалізації виробничих процесів, ускладнення систем управління підприємствами та організаціями нагально потребують адекватного аналізу інтелектуальних ресурсів та інтелектуального капіталу, які в цей час набувають статусу основних ресурсів виробництва. Аналіз напрацювань науковців дозволяє зробити висновок про існування проблеми, повязаної з уточненням теоретичних і доробкою методичних підходів до формування і реалізації організаційно-економічного механізму комерціалізації ОІВ підприємств. Потребують свого подальшого вдосконалення питання вартісної оцінки інтелектуальних продуктів, удосконалення організаційного механізму створення, правового визнання та комерційного використання інтелектуальних інновацій, вдосконалення методичної бази визначення соціально-економічної ефективності ОІВ. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри організації виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ» за планом фундаментальних досліджень МОН України: «Дослідження процесів реструктуризації економіки України та їх впливу на зміцнення інноваційного потенціалу» (2002-2004рр., ДР № 0102U000971), де здобувачем проведено дослідження інтелектуальної складової інноваційного потенціалу і розроблено методи її оцінки; «Розробка організаційно-економічного механізму комерціалізації обєктів інтелектуальної власності» (2005-2007 рр., ДР № 0105U000584), де здобувач був відповідальним виконавцем НДР; «Розробка організаційно-економічного механізму трансферу технологій» (2008-2010 рр., ДР № 0108 U001455), де здобувачем розроблено організаційний механізм міжнародного трансферу технологій на основі функціонального і процесового підходів. В процесі дослідження були використані загальнонаукові методи: системного підходу - при аналізі категоріального апарату та сучасних систем вартісної оцінки ОІВ; експертних оцінок - для визначення питомої ваги показників оцінки чинників впливу на рівень доходності ОІВ; аналізу і синтезу, міжсистемного підходу, спостереження, порівняння, узагальнення, абстрагування і формалізації - для обґрунтування положень вартісної оцінки ОІВ, при розробці організаційних механізмів комерціалізації ОІВ.У першому розділі «Сучасний стан та перспективи розвитку теоретико-методичних основ інтелектуальної власності» проведено дослідження питань, повязаних з вивченням науковою спільнотою ІВ та її теоретико-методичних основ, що дозволило виявити основні підходи до визначення сутності ІВ. Обґрунтовано, що теоретико-методологічна сутність ІВ включає в себе щонайменше два основні поняття: поняття власне „інтелектуальна власність”, яке втілює в себе в більшому ступені юридичний зміст, та поняття „обєкт інтелектуальної власності”, яке в значно більшій мірі відтворює економічну сутність результату ІВ та можливості його комерційного використання. Запропоновано звести всі виявлені проблеми в наступні функціональні групи: проблеми законодавчої бази, які відтворюють недоліки правового забезпечення процесів охорони та захисту ОІВ при їх комерціалізації та трансферу; економічні проблеми, які перешкоджають збільшенню ступеня привабливості інноваційної діяльності та впровадженню (комерціалізації) її результатів; організаційні проблеми, які повязані з недосконалістю інфраструктури управління ОІВ на державному і регіональному рівні, а також з недосконалістю кадрового забезпечення процесів створення, реалізації та використання інтелектуального продукту; політичні проблеми, що відтворюють політику не орієнтовану на інноваційну діяльність великих промислових корпорацій. З їх урахуванням розроблено методичні положення встановлення вартісної оцінки ОІВ Цтj з використанням модифікованого середньовагового методу, суть якого в тому, що результат розрахунку вартості ОІВ, який отримано з використанням відповідного методичного підходу - витратного (Цтів), дохідного (Цтід) та ринкового (Цтір) - може бути надано більша або менша вага з використанням вагових коефіцієнтів a, в, g (а в g=1). Крім того, отриманий результат також має бути скорегований за допомогою коефіцієнту оригінальності ОІВ, який визначається з використанням загальних Fjзаг та специфічних Fjсп факторів впливу на вартість ОІВ, що в підсумку і дозволяє отримати кінцевий результат розрахунку з відповідним ступенем точності та достовірностіУ дисертаційній роботі представлено обґрунтування, теоретичне узагальнення та перспективне вирішення науково-практичного завдання розвитку методів комерціалізації ОІВ на машинобудівних підприємствах. Дослідження питань, повязаних з комерціалізацією ОІВ дозволило виявити основні проблеми в цій сфері, які зведені в наступні функціональні групи: проблеми законодавчої бази, економічні проблеми, організаційні проблеми, політичні проблеми. Рішення позначених проблем будуть сприяти розвитку інтелектуальних нововведень економіки України, створить сприятливі умови для їх впровадження у виробництво, внаслідок чого відбудеться підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості. Уточнено поняття «інтелектуальна власність» та

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?