Організаційно-економічний механізм формування та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 205
Системний аналіз концепцій та програм інформатизації національних економік різних країн та специфіка їх прояву в Україні. Аналіз механізму функціонування ринку інформаційних продуктів та послуг України як основи організації виробничих відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Світовою практикою доведено, що процеси розвитку сучасного суспільства можуть бути найбільш ефективно реалізовані лише за умов формування і розвитку ринку інформаційних продуктів та послуг, оскільки саме через його функціонування можна максимально адекватно визначити суспільно-економічні потреби, необхідний рівень техніко-технологічного оснащення продуктивних сил, рівень освіти та інформаційної культури населення, а також тенденції розвитку економіки. Проблемам створення автоматизованих робочих місць та державних систем управління, підвищення рівня знань, розвитку і державного управління процесами інформатизації суспільства протягом більш як тридцять останніх років в Україні приділяється велика увага як державою, так і численним загоном колективів наукових шкіл, видатними вченими і провідними фахівцями. Ринкові засади розвитку економіки визначають інформацію товаром або такою, що набуває товарної форми, і потребують конкретного організаційно-економічного механізму її уречевлення, створення, розповсюдження та впровадження в управлінського-господарські процеси інформаційних продуктів та послуг (ІПП), розроблення засад функціонування в ринкових умовах ведення господарства. Метою дослідження є створення організаційно-економічного механізму формування та регулювання ринку ІПП України, що забезпечує підвищення продуктивності економіки та поглиблення ринкових трансформацій на засадах інформатизації суспільного розвитку та інтеграції України у світовий економічний та інформаційний простір. В процесі виконання роботи широко використовувались закони України, законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність структур інформаційної сфери та процес інформатизації суспільства, статистична звітність Держкомстату України, матеріали Міністерства науки і освіти України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, Національного інституту стратегічних досліджень, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та інші.У дисертаційному дослідженні висвітлюються нові теоретичні, методичні і практичні аспекти процесу формування та регулювання ринку ІПП України як основи розбудови сучасного українського суспільства та переходу до більш прогресивного етапу його розвитку, який базується на засадах економіки інформації. Світовий досвід довів, що подальший економічний розвиток країн у такому напрямі вже не приносить відчутних економічних змін і тільки інформація, бізнес-аналіз та знання стають основою якісно нового прояву відтворення виробничих відносин, рушійною силою розбудови економіки та суспільства в цілому. Для нового типу економіки інформація та продукція її оброблення стають основою надбання знань, що управляють продуктивністю в умовах інформаційного відтворення всіх економічних складових. В сучасних умовах розвитку людської цивілізації інформація та продукція її оброблення перетворюються на одну із специфічних форм прояву економічних відносин, оскільки впливають на відносини між субєктами управління та господарювання в процесах виробництва, розподілу, розповсюдження та споживання матеріальних благ. Виходячи з того, що ІПП, з одного боку, є продуктом інтелектуального оброблення великих масивів інформації, а з іншого - базовими знаннями для подальшого використання у виготовленні конкретного матеріального товару або запуску конкретного виробничого процесу, в сучасних умовах вони стають матеріальною основою та супроводженням будь-якого соціально-економічного процесу; а інформація перетворюється на стратегічний ресурс економічного розвитку.Результати дисертаційного дослідження дозволили зробити висновки про практичне започаткування в економічній теорії нового напряму-економіка інформації, адекватного сучасній постіндустріальній стадії розвитку цивілізації - стадії інформатизації суспільства інноваційного спрямування. В основі економіки інформації, яка має власні метод, предмет і обєкт функціонування, лежить визначений та досліджений в дисертації організаційно-економічний механізм формування та регулювання ринку ІПП, складовими якого є: - економічна стратифікація та дослідження фундаментальної категорії “інформація” і похідних від неї: інформаційний продукт, інформаційна послуга, інформаційний ринок, процес інформатизації, інформаційна інфраструктура, інформаційна політика, інформатизація виробничих відносин, стратегія, тактика тощо; проблемно-діагностичний механізм моделювання та регулювання ринку ІПП, побудований на засадах принципово нового усвідомлення природи складних соціально-економічних обєктів, які функціонують у просторі граничних ресурсів - часу (гранично невідтворного ресурсу) та знань (гранично невичерпного ресурсу), а також меж розвитку (катастрофи - зникнення ринку ІПП та досконалості - формування ринку чистої конкуренції); Розроблені автором теоретичні засади, моделі та комплексні організаційно-економічні механізми дозволили отримати практично-корисні результати для подал

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?