Організаційно-економічний механізм формування ринку землі сільськогосподарського призначення - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Визначення грошової оцінки землі, які враховують фактори, що впливають на попит і пропозицію земель та екологічні критерії. Механізм зниження банківських ризиків повернення кредитів, отриманих під заставу землі. Механізм регулювання ринку землі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реалізуючи завдання земельної реформи, відповідно до існуючого законодавства в Україні, відбулися трансформаційні процеси в системі земельних відносин, вносячи корінні зміни у форми власності на землю та організаційно-правові форми господарювання. У звязку із запровадженням приватної власності на землю ліквідовано монополію державної власності на землю та здійснено перерозподіл земель в результаті чого, безоплатно, більша частина сільськогосподарських угідь передана із державної у приватну власність, знята проблема забезпечення земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства, колективного садівництва і городництва, житлового будівництва тощо і запровадження плати за користування землею. У цьому звязку, недооцінка радикального реформування земельних відносин та формування ринку земель сільськогосподарського призначення може мати непередбачувані негативні соціально-економічні та екологічні наслідки для країни і її регіонів, тому ця проблема нині набуває особливої актуальності. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Чорноморського державного університету імені Петра Могили з проблеми „Реформування і розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформації економіки ”, „Управління ризиком в землекористуванні ”(номер державної реєстрації 0104U008701, 0106U004679), де дисертантом удосконалено механізм зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, поглиблено теоретико-методичні засади функціонування ринку земель, обґрунтовано організаційно-економічний механізм регулювання ринку земель. Розвязання поставлених завдань здійснювалось з використанням діалектичного та абстрактно-логічних методів (при обґрунтуванні теоретико-методичних аспектів розвитку ринку землі); аналізу і синтезу (дослідження процесу розвитку ринку землі); монографічного (при вивчені наукових поглядів вчених по згадуваній проблемі); статистичного і графічного аналізу (для відстеження динаміки змін структури земельного фонду за основними видами угідь, власниках землі та унаочнення результатів дослідження).У першому розділі “Теоретико-методичні засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення” обґрунтовано зміст і значення політики розвитку земельного ринку, розглянуто основні принципи його функціонування, встановлено, що дотепер немає єдиної думки щодо визначення поняття ринку землі. Визначено, що функціонування соціально-орієнтованого ринку землі досягається шляхом його державного регулювання, яке передбачає розроблення і схвалення адекватного законодавства та підзаконних актів, формування субєктів інфраструктури ринку землі, механізмів набуття і відчуження прав на земельні ділянки, повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері діяльності на ринку землі, особливостей обігу земель сільськогосподарського призначення, регулювання цінової, податкової та митної політики, захисту субєктів ринку. Узагальнення автором сучасних підходів до визначення ринку земельних ділянок дозволило виділити два його сектори: перший - коли земля виступає як товар на ринку факторів виробництва, а другий - коли земельні ділянки виступають як товар на ринку товарів і послуг, що схематично зображено на рис. Необхідно внести зміни до закону України „Про плату за землю”, який би відображав реальний розмір справляння плати за землю, оскільки існуючі ставки земельного податку є заниженими, на законодавчому рівні необхідно встановити норми продажі землі для одного покупця та заборону спекуляції із земельними ділянками на ринку землі. грошовий оцінка земля ринок Виходячи з умови, що в основі ринку землі лежить її оцінка, визначаючи землю капіталом нарівні з іншими засобами виробництва та коштами, запропоновано, при визначені її грошової оцінки, враховувати екологічний критерій (Еф), як функцію чинників, що виражається наступною залежністю: , (1) де БКП - біокліматичний потенціал зони розташування господарства; ГТК - гідротермічний коефіцієнт господарства; ББ - бал бонітету грунтів; У - продуктивність земельних угідь; Кек - екологічний коефіцієнт.Таке регулювання полягає у прийнятті адаптованих до ринкових змін законодавчих актів та нормативних документів, процесі формування ринкової інфраструктури, регулюванні фінансової політики, захисті субєктів ринку від негативних впливів зовнішнього середовища, з урахуванням якісних параметрів земельних ділянок та обмежень у їх використанні, що забезпечує конкурентоспроможність землекористувань та конкурентоздатність сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Обґрунтовано, що ринок земельних ділянок потрібно розглядати через призму двох його секторів - перший, коли земля виступає як товар на ринку факторів виробництва, а другий - коли земельні ділянки виступають, як товар на ринку товарів і послуг. Необхідно внести зміни до закону України „Про плату за землю ”, який би відображав підвищення розміру справляння плати за землю і багато інших законів, що є особливо актуальним для умов

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?