Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 221
Розробка теоретико-методичних засад та практичних підходів до вдосконалення організаційно-економічного механізму КОК регіону в умовах ринкової трансформації економіки. Поняття та сутність культурно-освітнього комплексу та особливості його структури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Визнання людини основним чинником і найвищою цінністю сучасного суспільства передбачає обовязкове віднесення до числа стратегічних пріоритетів розвиток галузей соціального призначення, у тому числі освіти та культури як складових культурно-освітнього комплексу (КОК). Перехід до ринкових відносин супроводжується рядом негативних явищ, які проявляються передусім у невідповідності нинішнього рівня освіти запитам особистості, суспільним потребам та світовим досягненням людства; падінні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності, девальвації загальнолюдських і культурно-національних цінностей; незбалансованості між структурою та обсягами підготовки фахівців і потребами економіки; бюрократизації всіх ланок управління культурно-освітньою сферою. Незважаючи на прийняття ряду законодавчих актів, урядових програм та інших нормативних документів, які передбачають удосконалення механізмів функціонування та подолання регіональних диспропорцій у забезпеченні населення освітніми й культурними благами, комплексних змін в соціальному житті країни за умов загострення економічної та фінансової кризи не відбувається. методичний ринковий економічний освітній Вивченням проблем функціонування освіти та культури в умовах ринкового реформування займаються наукові установи Національної академії наук, Академії педагогічних наук України, галузеві інститути та вищі навчальні заклади. Обраний напрям дисертаційного дослідження повязаний з планами науково-дослідних робіт РВПС України НАН України, зокрема з темами: 3.1.5.59 “Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз)” (номер державної реєстрації 0199U003691), в якій головна роль автора полягала в дослідженні структури людського капіталу та шляхів його зміцнення в областях України, що використано при написанні розділу “Формування нової соціальної структури національного капіталу”; 3.1.5.63 “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (номер державної реєстрації 0100U000657), в якій авторські дослідження стану освітньої галузі як складової соціальної сфери та прогноз розвитку її інфраструктури на тривалу перспективу використані при написанні розділу “Соціальна сфера”.У розділі 1 “Теоретико-методичні основи дослідження культурно-освітнього комплексу” розкрито сутність поняття “культурно-освітній комплекс”, розглянуто його структуру, методичні підходи до вивчення та вдосконалення організаційно-економічного механізму формування регіонального КОК в умовах становлення ринкових відносин, проаналізовано основні тенденції розвитку національного КОК з точки зору практики деяких країн світу. Перелічені риси та необхідність тісної взаємодії закладів освіти й культури з підприємствами, що виробляють товари культурно-освітнього призначення, здійснюють матеріально-технічне постачання, організовують розподільчі канали, стимулюють попит населення, є підставою для виділення культурно-освітнього комплексу. До складу КОК входять державна і приватна освіта усіх рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища) та за всіма видами - заочна і дистанційна, освітня діяльність релігійних установ (семінарії, недільні школи), освітні радіо-та телепередачі, освіта дорослих, програми ліквідації безграмотності, спеціальна освіта осіб, що потребують корекції розумового й фізичного розвитку; бібліотечна справа; діяльність гуртків художньої самодіяльності; видавнича справа; тиражування записів на магнітних носіях; роздрібна торгівля книгами, газетами, магнітними-та відеострічками, видача їх на прокат; функціонування гуртожитків, що знаходяться на балансі закладів освіти й культури та ін. Обласний (регіональний) рівень займає ключову позицію - саме в регіоні, як цілісній системі, найбільш доцільно вирішувати питання взаємодії комплексу з місцевими народногосподарськими потребами, враховувати специфіку регіонального ринку праці й місцеві культурні традиції, демографічні особливості та характер запитів населення. У другому розділі “Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу Івано-Франківської області в умовах ринкової трансформації економіки” проаналізовано чинники формування КОК Івано-Франківської області, описано організаційно-правові форми закладів, виявлено територіальні особливості та основні тенденції розвитку складових КОК регіону, розкрито недоліки існуючих економічних важелів держаного регулювання.У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та викладено авторське бачення проблеми дослідження КОК та вдосконалення організаційно-економічного механізму його формування, зокрема на рівні регіону. Результати дослідження дають змогу зробити висновки теоретичного і науково-практичного спрямування, основні з яких зводяться до: Культурно-освітній комплекс - це сукупність закладів, установ, підприємств та органів управління ними, що здійснюють виробництво, розподіл і організацію споживання товарів і послуг

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?