Організаційно-економічний механізм формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 191
Огляд тенденцій формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств. Вдосконалення моделі мотивації трудової діяльності та системи формування оплати праці сільськогосподарських працівників. Визначення шляхів розвитку соціального партнерства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Рівень доходів даної категорії працівників залишається найнижчим у державі, що знижує мотивацію праці, ускладнює відтворення трудового потенціалу працівників, негативно впливає на результативність сільськогосподарського виробництва. Проведені дослідження здійснювалися відповідно до наукової теми Полтавської державної аграрної академії "Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК" (номер державної реєстрації 0104U002550). Дисертант брала безпосередню участь в опрацюванні питань удосконалення організаційно-економічного механізму формування доходів працівників аграрних підприємств. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: зясування тенденцій і закономірностей формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств Полтавської області, зокрема, власників земельних та майнових паїв, встановлення напрямків їх збільшення; працівник сільськогосподарський партнерство оплата аналіз ефективності організаційно-економічного механізму формування доходів персоналу сільськогосподарських підприємств та його удосконалення; У процесі дослідження використані й такі методи економічних досліджень, як абстрактно-логічний (уточнення понятійно-категоріального апарату, теоретичні узагальнення й формулювання висновків), монографічний (вивчення стану формування доходів працівників окремих сільськогосподарських підприємств), історичний (дослідження джерел формування доходів аграрних працівників у минулому, впливу зміни характеру землекористування та землеволодіння на доходи), порівняння (співставлення показників доходів сільськогосподарських працівників), системно-функціональний (удосконалення організаційно-економічного механізму формування доходів працівників), статистико-економічний (встановлення звязку між задоволеністю працею та потенційною міґраційною мобільністю персоналу, встановлення впливу факторів на формування орендної плати за земельні паї), економіко-математичний (виявлення впливу різних факторів на оплату праці), моделювання (удосконалення моделей процесу мотивації, механізму формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств), соціологічних досліджень (анкетне опитування керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств).У першому розділі "Теоретичні засади організаційно-економічного механізму формування доходів працівників аграрної сфери" досліджені теоретичні основи механізму формування доходів сільськогосподарських працівників через аналіз поглядів класиків економічної теорії та вчених економістів-аграрників, обґрунтована роль мінімальних гарантій, удосконалено модель процесу мотивації трудової діяльності. Доходи сільськогосподарських працівників включають надходження в грошовій та натуральній формах протягом певного періоду, що складаються з оплати праці, доходів від ведення особистого селянського господарства, а також орендної плати за земельні та майнові паї тощо. На наш погляд, заробітну плату можна визначити як економічний засіб впливу на працівника, який повинен забезпечувати відтворення його трудового потенціалу, відповідати його трудовому внеску та вартості робочої сили, а також бути потужним засобом матеріальної мотивації праці. Дана тенденція збереглася на сьогодні, хоча після 2000 р. у селян зявилося додаткове джерело надходжень - орендна плата за земельні та майнові паї. В другому розділі "Стан формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств" досліджені структура та джерела доходів, уточнені закономірності та тенденції зайнятості і оплати праці, здійснена оцінка її рівня та мотивації працівників сільськогосподарських підприємств, проаналізований стан виплати заробітної плати. кількість працівників, зайнятих у сільському господарстві та повязаних із ним послугах в 2001-2005 рр. зменшилася по Україні на 50,6 %, а в Полтавській області - на 44,9 %, що, зокрема, повязане з низьким рівнем їх оплати праці (табл.В дисертаційній роботі вивчені тенденції формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств Полтавської області у 2001-2005 рр.: - найнижчий рівень оплати праці (в 2005 р. становив 55,7 % до рівня національної економіки); Встановлено, що на формування мотивації праці керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств Полтавської області негативно впливає низька задоволеність працею (викликана невисокою заробітною платою, відсутністю належного звязку між трудовими результатами та винагородою). Удосконалення організаційно-економічного механізму формування доходів сільськогосподарських працівників доцільно здійснювати з урахуванням місії, цілей, загальної стратегії підприємства і, зокрема, стратегії управління трудовими ресурсами. Система мотивації праці персоналу сільськогосподарських підприємств має ґрунтуватися на індивідуальних особливостях (природних здібностях, набутих вміннях і навичках, оцінці ролі своєї діяльності, сприйнятті сторонньої оцінки) і потребах працівників (фізіологічних, безпеки та захисту, соціальних, поваги, самовираж

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?